Ekonomikas ministrijā ir izveidotas vairākas darba grupas ar mērķi izstrādāt jaunus politikas plānošanas dokumentus, normatīvos aktus vai grozījumus tajos, lai uzlabotu uzņēmējdarbības vidi, pilnveidotu likumdošanu, kā arī rastu risinājumu citiem aktuāliem jautājumiem.

Vienlaikus, Ekonomikas ministrijas eksperti piedalās dažādās starptautisko institūciju darba grupās, padomēs, komitejās un komisijās, lai pārstāvētu Latvijas intereses un nostāju Eiropas Savienības institūcijās, Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā (OECD) u.c.

 

Ekonomikas ministrijas organizētās darba grupas

 

Nosaukums

Darbības mērķis

Kontaktpersona

Vadības grupa „Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plāna izpildes koordinēšanai”

Izveidota ar Ministru prezidenta 2014. gada 24. marta  rīkojumu Nr.96.

Koordinēt un uzraudzīt kārtējā gada Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plāna izpildi, izvērtēt komersantu organizāciju pārstāvju ieteikumus un, ja nepieciešams, sagatavot un ekonomikas ministram iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā priekšlikumus par grozījumiem un papildinājumiem ikgadējā plānā.

Ilze Lore

Uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta direktora vietniece
Ilze.Lore@em.gov.lv 
Tālr.nr.:67013099

Augsta līmeņa starpinstitucionālā darba grupa ES Vienotā tirgus jautājumos

Izveidota 09.07.2014.

Panākt koordinētu un vienotu izpratni starp iesaistītajām institūcijām un sociālajiem partneriem par Latvijas prioritātēm un interesēm, izskatot ES politiskos lēmumus un regulējuma iniciatīvas ES Vienotā tirgus vispārīgos jautājumos. 

Jolanta Reinsone
Jolanta.Reinsone@em.gov.lv 
67013238

Latvijas nacionālās reformu programmas izstrādes darba grupa
Izveidota 16.12.2010.

Sagatavot un uz ikgadējās bāzes atjaunot Latvijas nacionālo reformu programmu „Eiropa 2020” stratēģijas īstenošanai

Česlavs Gržibovskis,
Analītikas dienests
Ceslavs.Grzibovskis@em.gov.lv 
T.: 67013258

Darba grupa nākamās (2021.gada) tautas skaitīšanas organizēšanas pilnveidošanai

Izveidota 10.08.2015.

Uzraudzīt Pasākumu plāna 2021.gada tautas skaitīšanas sagatavošanai un organizēšanai (apstiprināts ar Ministru kabineta 2015.gada 2.jūnija rīkojumu Nr.280) izpildes gaitu un apzināt iespējamās grūtības sagatavošanās darbu īstenošanā nākamās tautas skaitīšanas organizēšanas pilnveidošanai, lai 2021.gada tautas skaitīšanu varētu veikt, visu nepieciešamo informāciju iegūstot no administratīvajiem reģistriem un citām datu bāzēm, kā arī izmantojot regulārajos Centrālās statistikas pārvaldes veicamajos apsekojumos iegūto informāciju

Jānis Ušpelis
Ekonomikas ministrijas Analītikas dienesta ekonomists Janis.Uspelis@em.gov.lv
T.: 67013164

 

Pēteris Veģis

Centrālās statistikas pārvaldes Sociālās statistikas departamenta vecākais metodikas eksperts

Peteris.Vegis@csb.gov.lv

T.: 67366771 

Latvijas Republikas pārstāvju grupa Latvijas Republikas un Armēnijas Republikas starpvaldību komisijā ekonomiskās, rūpnieciskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības jautājumos

Starpvaldību komisijas vai/un Apvienotās komitejas (SVK/AK) ir izveidotas Latvijas un trešo valstu ekonomiskās sadarbības līgumu ietvaros un nodrošina šo līgumu darbības uzraudzību turpmākās starpvalstu sadarbības uzlabošanai.

SVK/AK sēdes notiek regulāri, saskaņā ar līguma nosacījumiem vai pēc nepieciešamības. To darba kārtībā tiek skatīti divpusējās ekonomiskās sadarbības jautājumi, kas aktuāli abām pusēm gan valdības, gan uzņēmēju līmenī tādās jomās kā rūpniecība, tūrisms, transports, farmācija, lauksaimniecība, finansu pakalpojumi, komunikācijas, profesionālā apmācība, investīciju politika, tehnoloģijas un inovācijas u.c.. Saskaņā ar SVK/AK darba kārtību katrai konkrētajai SVK sēdei, tajās piedalās atbilstoši valdības institūciju un uzņēmēju pārstāvji.

Zaiga Liepiņa,
Valsts sekretāra vietniece
Zaiga.Liepina@em.gov.lv
T. 67013102

Dace Klinsone,
ES un ārējo ekonomisko attiecību departamenta Ārējo ekonomisko attiecību nodaļas vadītāja, departamenta direktora vietniece
Dace.Klinsone@em.gov.lv
T. 67013096

Latvijas Republikas pārstāvju grupa Latvijas Republikas un Azerbaidžānas Republikas Starpvaldību komisijā ekonomiskās, zinātniskās, tehniskās un kultūras sadarbības jautājumos

Latvijas Republikas pārstāvju grupa Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas starpvaldību komisijā ekonomiskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības jautājumos

Latvijas Republikas pārstāvju grupa Latvijas Republikas un Gruzijas Starpvaldību komisijā ekonomiskās, rūpnieciskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības jautājumos

Latvijas Republikas pārstāvju grupa Latvijas Republikas un Kazahstānas Republikas starpvaldību komisijā ekonomiskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības ietvaros

Latvijas Republikas pārstāvju grupa Latvijas Republikas un Kirgizstānas Republikas starpvaldību komisijā ekonomiskās, rūpnieciskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības jautājumos

Latvijas Republikas valdības pārstāvju grupa Latvijas un Krievijas starpvaldību komisijas Reģionālās sadarbības darba grupā

Latvijas Republikas valdības pārstāvju grupa Latvijas-Ķīnas Apvienotajā komitejā

Latvijas Republikas valdības pārstāvju grupa Latvijas Republikas un Moldovas Republikas starpvaldību komisijā ekonomiskās, rūpnieciskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības jautājumos

Latvijas Republikas pārstāvju grupa Latvijas un Tadžikistānas Apvienotajā komitejā

Latvijas puses darba grupa darbam Latvijas un Turcijas Apvienotās ekonomikas un tirdzniecības komisijā

Latvijas Republikas pārstāvju grupa Latvijas Republikas un Turkmenistānas Starpvaldību komisijā ekonomiskās, rūpnieciskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības jautājumos

Latvijas Republikas pārstāvju grupa Latvijas Republikas un Ukrainas starpvaldību komisijā ekonomiskās, rūpnieciskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības jautājumos

Latvijas Republikas valdības pārstāvju grupa Latvijas Republikas un Uzbekistānas Republikas Starpvaldību komisijā ekonomiskās, rūpnieciskās un zinātniski tehniskās sadarbības jautājumos

 Izveidota ar Ministru kabineta 2018.gada 24.aprīļa rīkojumu Nr.172 „Par darba grupu elektroenerģijas obligātā iepirkuma maksājumu sistēmas atcelšanai” 

 
Elektroenerģijas obligātā iepirkuma maksājumu sistēmas atcelšanai Ilgtspējīgas enerģijas politikas departaments, Līga Dreijalte, 67013273, liga.dreijalte@em.gov.lv