Darba devējs darbu klātienē organizē, lai samazinātu inficēšanās riskus darba vietā un risku pakalpojuma saņēmējiem.

Pakalpojumu sniedzēji, kuri strādā paaugstināta riska apstākļos veselības aprūpes un izglītības jomā tiešā kontaktā ar pakalpojumu saņēmēju nevar sniegt pakalpojumus, ja tiem nav derīgs vakcinācijas vai Covid-19 pārslimošanas sertifikāts.

Darba devējs nepielaiž darbiniekus, tostarp brīvprātīgos un personas ar ārpakalpojuma līgumiem, kuriem ir tiešs kontakts ar pakalpojumu saņēmēju, veikt darba pienākumus, ja darbinieks nav uzrādījis vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

Lai mazinātu Covid-19 izplatības riskus, darba devējs var organizēt klātienē strādājošo darbinieku (tai skaitā pilnībā vakcinētu vai pārslimojušu) Covid-19 testēšanu jeb tā saukto skrīninga testēšanu. Šādā gadījumā Covid-19 testēšanas izmaksas tiek segtas no darba devēja līdzekļiem.

Informatīvs materiāls darba devējiem (avots Labklājības ministrija)

Ja darba devējs veic darbinieku testēšanu, tam ir pienākums izstrādāt iekšējo kārtību Covid-19 skrīninga veikšanai darba vietā, ko iekļauj iekšējā kontroles sistēmā epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai. Kārtība aprakstāma testu veikšanas, rezultātu paziņošanas un kontroles procedūras, kā arī rīcību pozitīva Covid-19 testa gadījumā.

Mājas karantīnas nosacījumi ir atcelti sabiedrisku vietu (t.sk. darba) apmeklēšanai un pakalpojumu saņemšanai.

Taču personām, kas ir kontaktpersonas, darba vietās (piem. tirdzniecībā) ir pienākums 7 dienas lietot respiratoru.

Nodarbinātiem augsta riska iestādēs (izglītības, ilgstošas sociālās aprūpes vai ārstniecības iestādēs) papildus 7 dienas ir jāveic regulāra paštestēšana.

Ja to neievērto, tad darbinieks nevar tikt pielaists pie darba.