Diskusiju dokumenti (ārvalstīs - green paper) paredz ikvienam interesentam iespēju iepazīties ar izstrādes un saskaņošanas procesā esošajiem attīstības plānošanas dokumentu un tiesību aktu projektiem, par kuriem tiek gaidīta sabiedrības līdzdalība pirms lēmuma pieņemšanas lēmējinstitūcijā vai lēmuma pieņemšanas procesā atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā notiek sabiedrības līdzdalība attīstības plānošanas procesā, tā ievērojami paplašinot un stiprinot sabiedrības līdzdalības iespējas.

 

Ekonomikas ministrijas diskusiju dokumenti

 

Normatīvā akta projekts Kontaktpersona Līdzdalības
termiņš

Inovāciju klasteru, sadarbības tīklu un inovāciju sistēmas pārvaldības modeļa izstrādes, īstenošanas un uzraudzības noteikumi

Anita Zimele

Anita.Zimele@em.gov.lv

67013026

23.09.2021.

Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 29. septembra noteikumos Nr. 800 „Kārtība, kādā iesniedz un izskata pilno un saīsināto ziņojumu par tirgus dalībnieku apvienošanos”

Intars Eglītis

Intars.Eglitis@em.gov.lv

67013236

17.09.2021.

Ministru kabineta noteikumi par atbalstu dzīvojamo īres māju būvniecībai

Sabiedrības iebildumi un priekšlikumi par Ministru kabineta noteikumu projektu “Noteikumi par atbalstu dzīvojamo īres māju būvniecībai”

Agita Fernāte

agita.fernate@em.gov.lv 

67013148

13.09.2021.

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 812 “Oficiālās statistikas veidlapu paraugu apstiprināšanas un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas noteikumi”

Pielikumi

Guna Piliņa

Guna.Pilina@csp.gov.lv

67366773

13.09.2021.

Noteikumi par prasībām biometāna, gāzveida stāvoklī  esošā ūdeņraža, dekarbonizēto sintētisko gāzu un gāzveida stāvoklī pārvērstas sašķidrinātās dabasgāzes ievadīšanai un transportēšanai dabasgāzes pārvades un sadales sistēmā

Dabasgāzes tīklos ievadāmās un transportējamās gāzes kvalitātes rādītāju robežvērtības

 

Inese Karpoviča

Inese.Karpovica@em.gov.lv

67013192

30.08.2021.
Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1.2. reformu un investīciju virziena “Energoefektivitātes uzlabošana” 1.2.1.1.i. investīcijas “Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu” īstenošanas noteikumi

Gada drošās zonas prēmijas likmes

Gatis Silovs

gatis.silovs@em.gov.lv

67013209

20.08.2021.
Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 25. septembra noteikumos Nr.612 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.5. pasākuma "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"

Karīna Kampāne

Karina.Kampane@em.gov.lv

67013034

20.08.2021.

Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 28. marta noteikumos Nr. 186 “Kārtība, kādā kredītiestāde, krājaizdevu sabiedrība un maksājumu pakalpojumu sniedzējs sniedz informāciju kontu reģistram un kontu reģistra informācijas lietotāji saņem kontu reģistra informāciju”

Arnis Latišenko

Arnis.Latisenko@em.gov.lv

20.08.2021.

Grozījumi Ministru kabineta 1999. gada 18. maija noteikumos Nr. 178 “Kārtība, kādā norādāmas preču un pakalpojumu cenas”

Arta Šmukste

Arta.Smukste@em.gov.lv

67013263

13.08.2021.

Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 5. septembra noteikumos Nr. 537 “Noteikumi par portfeļgarantijām sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju – juridisko personu – kreditēšanas veicināšanai”

Ilze Lore

Ilze.Lore@em.gov.lv,

67013059

13.08.2021.

Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumos Nr. 458 "Noteikumi par kapitāla ieguldījumiem komersantos, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība"

Sanita Lāce

Sanita.Lace@em.gov.lv  

67013256

13.08.2021.

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 20. maija noteikumos Nr.254 "Noteikumi par līgumu, kas noslēgts ārpus pastāvīgās tirdzniecības vai pakalpojumu sniegšanas vietas"

Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumos Nr.255 "Noteikumi par distances līgumu"

Arta Šmukste

Arta.Smukste@em.gov.lv

67013263

09.08.2021

Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 29. septembra noteikumos Nr. 602 “Nekustamā īpašuma darījumu starpnieka profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas noteikumi”

Ieva Veisa

Ieva.Veisa@em.gov.lv 

06.08.2021

Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 20. marta noteikumos Nr. 169 “Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi”

Gusts Sproģis

Gusts.Sprogis@em.gov.lv

67013113

30.07.2021

Noteikumi par līdzdalības mehānismu, transporta enerģijas aprites cikla siltumnīcefekta gāzu emisiju intensitātes samazināšanu un vispārīgo ziņošanu

Transporta enerģijas siltumnīcefekta gāzu emisiju intensitātes aprēķins

Transporta degvielu energoietilpība

Inspicēšanas institūcijas atzinums par vispārīgā ziņojumā iekļauto datu un informācijas atbilstību

Helēna Rimša 

Helena.Rimsa@em.gov.lv

01.09.2021
Noteikumi par patērētāju informēšanu par transporta enerģijas veidu, sastāvu, īpašībām un salīdzināmajām cenām

Helēna Rimša 

Helena.Rimsa@em.gov.lv

01.09.2021

Noteikumi par transporta enerģijas kvalitātes prasībām, atbilstības novērtēšanu un tirgus uzraudzību

Kvalitātes prasības benzīnam dažādiem transporta enerģijas veidiem

Noteikumu projekts  “Noteikumi par transporta enerģijas kvalitātes prasībām, atbilstības novērtēšanu un tirgus uzraudzību”

Helēna Rimša 

Helena.Rimsa@em.gov.lv

01.09.2021
Noteikumi par biodegvielu, bioloģisko šķidro kurināmo, biomasas kurināmo un biomasa degvielu ilgtspējas un siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījumu kritērijiem un atbilstības minētajiem kritējiem pārbaudi un uzraudzību

Biodegvielu un bioloģiskā šķidrā kurināmā un to fosilo degvielu vai kurināmā komparatoru siltumnīcefekta gāzu ietaupījumu aprēķina nosacījumi

Biomasas kurināmo, tai skaitā biogāzes un to fosilo komparatoru siltumnīcefekta gāzu ietaupījumu aprēķina nosacījumi

Netiešās zemes izmantošanas maiņas emisijas no biodegvielas, bioloģiskā šķidrā kurināmā, biomasas kurināmā un biomasas degvielas

Helēna Rimša 

Helena.Rimsa@em.gov.lv

01.09.2021

Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 7. janvāra noteikumos Nr. 4 "Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021. gada perioda programmas "Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un mazie un vidējie uzņēmumi" īstenošanas noteikumi"

Mārtiņš Jansons

Martins.Jansons@em.gov.lv

67013057

20.07.2021

Grozījumi likumā “Par atbilstības novērtēšanu”

Juris Bulāns

Juris.Bulans@em.gov.lv

01.08.2021

Grozījumi Negodīgas komercprakses aizlieguma likumā

Arta Šmukste

Arta.Smukste@em.gov.lv

05.07.2021

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumos Nr. 631 “Latvijas Republikas iekšējo jūras ūdeņu, teritoriālās jūras un ekskluzīvās ekonomiskās zonas būvju būvnoteikumi”

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 24. novembra noteikumos Nr. 661 “Ar radiācijas drošību saistīto būvju būvnoteikumi”

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 16. septembra noteikumos Nr. 550 “Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi”

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr.530 “Dzelzceļa būvnoteikumi”

Evija Avota

Evija.Avota@em.gov.lv

04.07.2021

 “Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 4.aprīļa noteikumos Nr.199 “Noteikumi par dabasgāzes apriti un akcīzes nodokļa piemērošanas kārtību””

Jānis Rozītis

Janis.Rozitis@em.gov.lv

01.07.2021

Noteikumi par Oficiālās statistikas programmu 2022.–2024. gadam

Ance Svārupa, 

Ance.Svarupa@csp.gov.lv

29.06.2021

Grozījums Ministru kabineta 2016. gada 12. aprīļa noteikumos Nr. 226 “Noteikumi par akcelerācijas fondiem saimnieciskās darbības veicēju izveides, attīstības un konkurētspējas veicināšanai”

Sanita Lāce 

Sanita.Lace@em.gov.lv

15.06.2021

Grozījums Ministru kabineta 2020. gada 19. marta noteikumos Nr.150 „Noteikumi par garantijām saimnieciskās darbības veicējiem, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība”

Kristīne Priedīte

Kristine.Priedite@em.gov.lv

11.06.2021
 

Grozījums Ministru kabineta 2020. gada 19. marta noteikumos Nr. 149 "Noteikumi par apgrozāmo līdzekļu aizdevumiem saimnieciskās darbības veicējiem, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība"

Kristīne Priedīte

Kristine.Priedite@em.gov.lv

11.06.2021

Par Latvijas Republikas valdības un Igaunijas Republikas valdības/Lietuvas Republikas valdības līgumu par solidaritātes pasākumiem gāzes piegādes drošības aizsardzībai

Inese Karpoviča

Inese.Karpovica@em.gov.lv

 

14.06.2021

Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 2. jūlija noteikumos Nr. 354 "Kosmētikas līdzekļu būtisko prasību nodrošināšanas kārtība"

Anda Stiebre

Anda.Stiebre@em.gov.lv

31.05.2021

Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumos Nr. 805 “Noteikumi par nekustamā īpašuma darījumu starpnieka kvalifikācijas celšanas pasākumiem”

Ieva Veisa

Ieva.Veisa@em.gov.lv  

21.05.2021

Noteikumi par aizdevumiem ar kapitāla atlaidi investīciju projektiem komersantiem konkurētspējas veicināšanai

Kristīne Priedīte

Kristine.Priedite@em.gov.lv

21.05.2021

Grozījumi Ministru kabineta  2003. gada 25. februāra noteikumos Nr. 92 Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus"

Dace Lagzdiņa

Dace.Lagzdina@em.gov.lv

12.05.2021

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumos Nr. 501 “Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība”

 

Elga Bučinska

Elga.Bucinska@em.gov.lv

10.05.2021

Noteikumi par aizdevumiem būvdarbiem daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās un to teritoriju labiekārtošanai

Indra Stepanova

Indra.Stepanova@em.gov.lv

07.05.2021

Noteikumi par nacionālo standartizācijas institūcijas noteikšanu

Normunds Freibergs

Normunds.Freibergs@em.gov.lv

26.04.2021

Grozījumi Ministru kabineta 2001. gada 28. augusta noteikumos Nr. 384 “Bīstamo vielu uzglabāšanas rezervuāru tehniskās uzraudzības kārtība”

Inese Matēviča

Inese.Matevica@em.gov.lv

26.04.2021

Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 21. janvāra noteikumos Nr. 35 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt mazo, vidējo komersantu izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.3. pasākuma "Atbalsts mazo, vidējo komersantu finansējuma piesaistei kapitāla tirgos" īstenošanas noteikumi"

Linda Kuzika

Linda.Kuzika@em.gov.v
15.04.2021

Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 19. marta noteikumos Nr. 149 "Noteikumi par apgrozāmo līdzekļu aizdevumiem saimnieciskās darbības veicējiem, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība"

Kristīne Priedīte

Kristine.Priedite@em.gov.lv
08.04.2021

Grozījumi Būvniecības likumā

Būvniecības obligātās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas likums

 

Olga Feldmane olga.feldamane@em.gov.lv 09.04.2021

Grozījumi likumā „Par akcīzes nodokli”

Jānis Rozītis

 Janis.Rozitis@em.gov.lv

08.04.2021

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 866 "Īstermiņa eksporta kredīta garantiju izsniegšanas noteikumi komersantiem un atbilstošām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām"

Dita Tetere

Dita.Tetere@em.gov.v,

67013044

02.04.2021

Grozījums Likumā par budžetu un finanšu vadību

 

Intars Eglītis

Intars.Eglitis@em.gov.lv

01.04.2021

“Grozījums Ministru kabineta 2012. gada 11. decembra noteikumos Nr. 867 “Kārtība, kādā nosakāms maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopapjoms un maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopējais apjoms katrai ministrijai un citām centrālajām valsts iestādēm vidējam termiņam””

Intars Eglītis

Intars.Eglitis@em.gov.lv

01.04.2021

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 29. marta noteikumos Nr. 179 "Kārtība, kādā nosakāms naudas sods par Konkurences likuma 11. panta pirmajā daļā, 13. un 14.1 pantā un Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likuma 5., 6., 7. un 8. pantā paredzētajiem pārkāpumiem"

Intars Eglītis

Intars.Eglitis@em.gov.lv

01.04.2021

Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā

Līga Rozentāle

Liga.Rozentale@em.gov.lv

02.04.2021

Grozījumi Nacionālās drošības likumā

Agnese Bugaja 

Agnese.Bugaja@em.gov.lv

29.03.2021

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 25. oktobra noteikumos Nr. 692Darbības programmas Izaugsme un nodarbinātība 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķaPalielināt privātā sektora investīcijas P&A 1.2.1.2. pasākumaAtbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai īstenošanas noteikumi

Lauma Blūmentāle

Lauma.Blumentale@em.gov.lv

17.03.2021

Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 19. marta noteikumos Nr.150 „Noteikumi par garantijām saimnieciskās darbības veicējiem, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība”

Dita Tetere

Dita.Tetere@em.gov.v,

67013044

05.03.2021

Ēkas energosertifikācijas un energoefektivitātes aprēķina metodes kārtība

Karina Truhanova

karina.truhanova@em.gov.lv

04.03.2021

Grozījumi Ministru kabineta 2003. gada 16. septembra noteikumos Nr. 518 “Spiedieniekārtu 

Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 28. jūnija noteikumos Nr. 500 “Noteikumi par transportējamām spiedieniekārtām

 

 

Inese Matēviča

 Inese.Matevica@em.gov.lv

03.03.2021

Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora noteikumi

Nadežda Orlova

Nadezda.Orlova@csb.gov.lv

67366962

25.02.2021

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 15. jūlija noteikumos Nr. 469 "Noteikumi par paralēlajiem aizdevumiem saimnieciskās darbības veicējiem konkurētspējas uzlabošanai"

Kristīne Priedīte

Kristine.Priedite@em.gov.v, 67013241

19.02.2021

“Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 20. marta noteikumos Nr. 169 “Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi””

Gusts Sproģis

Gusts.Sprogis@em.gov.lv

67013113

 

12.02.2021

Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 5.decembra noteikumos Nr.537 „Noteikumi par portfeļgarantijām sīko (mikro), mazo un vidējo komersantu kreditēšanas veicināšanai”

Dita Tetere

Dita.Tetere@em.gov.v,

 67013044

08.02.2021

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 10. maija noteikumos Nr. 293 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.4. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā" īstenošanas noteikumi"

Mārtiņš Jansons

Martins.Jansons@em.go.lv

67013057

08.02.2021

Grozījumi Enerģētikas likumā

Inese Karpoviča

inese.karpovica@em.gov.lv

28.01.2021

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 3. maija noteikumos Nr. 279 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs” 3.1.1.6. pasākuma “Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators” īstenošanas noteikumi”

 

Elīna Pētersone

Elina.Petersone@em.gov.lv  

18.01.2021

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 812 “Oficiālās statistikas veidlapu paraugu apstiprināšanas un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas noteikumi”

Guna Piliņa

Guna.Pilina@csb.gov.lv.

06.01.2021

Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 28. jūlija noteikumos Nr. 473 “Noteikumi par atbalsta programmu dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanai”

Līna Kundziņa

lina.kundzina@em.gov.lv 

16.12.2020

“Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumos Nr. 755 “Noteikumi par iedzīvotāju nodrošināšanu ar pirmās nepieciešamības rūpniecības precēm valsts apdraudējuma gadījumā””

Aleksandrs Vlads

aleksandrs.vlads@em.gov.lv

18.12.2020

Grozījums Ministru kabineta 2007. gada 9. janvāra noteikumos Nr. 40 “Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu”

Inese Matēviča

Inese.Matevica@em.gov.lv 

27.11.2020

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 866 "Īstermiņa eksporta kredīta garantiju izsniegšanas noteikumi komersantiem un atbilstošām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām"

Dita Tetere

dita.detere@em.gov.lv

 

20.11.2020

Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 5.decembra noteikumos Nr.537 „Noteikumi par portfeļgarantijām sīko (mikro), mazo un vidējo komersantu kreditēšanas veicināšanai”

Dita Tetere

dita.detere@em.gov.lv

23.11.2020

“Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 15. februāra noteikumos Nr. 132 “Rotaļlietu drošuma noteikumi”

Juris Bulāns

Juris.Bulans@em.gov.lv

20.11.2020

Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 17. janvāra noteikumos Nr. 30 “Jaunuzņēmumu darbības vērtēšanas komisijas nolikums””

Sigita Siliņa

Sigita.Silina@em.gov.lv  

05.11.2020

Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 31.maija noteikumos Nr.328 „Noteikumi par mikroaizdevumiem un starta aizdevumiem”

Kristīne Priedīte

Kristine.Priedite@em.gov.lv 

19.10.2020

Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 15. septembra noteikumos Nr. 1065 "Noteikumi par aizdevumiem sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību attīstības veicināšanai"

Kristīne Priedīte

Kristine.Priedite@em.gov.lv 

19.10.2020

Transporta enerģijas likums

Helēna Rimša

Helena.Rimsa@em.gov.lv

Mikus Ramanis

Mikus.Ramanis@em.gov.lv

08.10.2020

Konceptuāls ziņojums “Biogāzes koģenerācijas staciju pāreja no elektroenerģijas obligātā iepirkuma uz biometāna ražošanu transporta vajadzībām”

Einārs Cilinskis

 Einars.Cilinskis@em.gov.lv

08.10.2020

Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā

Evita Kudure-Ševčuka

Evita.Kudure-Sevcuka@em.gov.lv

18.09.2020

Grozījumi Konkurences likumā

Intars Eglītis

Intars.Eglitis@em.gov.lv

17.09.2020

Grozījumi Energoefektivitātes likumā

 

Kristīne Strode

 kristine.strode@em.gov.lv

14.09.2020

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 812 “Oficiālās statistikas veidlapu paraugu apstiprināšanas un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas noteikumi”

Jānis Ušpelis

Janis.Uspelis@em.gov.lv

20.08.2020

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 27. oktobra noteikumos Nr. 617 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos" 1.2.2.1. pasākuma "Atbalsts nodarbināto apmācībām" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""

Una Rogule-Lazdiņa

Una.Rogule-Lazdina@em.gov.lv

14.08.2020

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 14. jūnija noteikumos Nr. 365 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos” 1.2.2.3. pasākuma „Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībām, lai sekmētu investoru piesaisti” īstenošanas noteikumi”

Una Rogule-Lazdiņa

Una.Rogule-Lazdina@em.gov.lv 

10.08.2020.

Grozījumi Ministru kabineta 2019 .gada 5. novembra noteikumos Nr. 506 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē” trešās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi”

Evita Valgača

Evita.Valgaca@em.gov.lv

23.07.2020

Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 16. janvāra noteikumos Nr. 38 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi”

Evita Valgača

Evita.Valgaca@em.gov.lv

23.07.2020

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 6. septembra noteikumos Nr. 590 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi”

Evita Valgača

Evita.Valgaca@em.gov.lv

23.07.2020
  1. Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 26. janvāra noteikumos Nr. 70 “Noteikumi par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma programmām un deklarācijām”
  2. Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 25. aprīļa noteikumos Nr. 319 “Noteikumi par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju valdītāja civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”

Inese Karpoviča

Inese.Karpovica@em.gov.lv

17.07.2020

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 9. augusta noteikumos Nr. 534 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2. pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"

 Līna Kundziņa

Lina.Kundzina@em.gov.lv

 

03.07.2020

Noteikumi par Oficiālās statistikas programmu 2021.–2023. gadam

 

Jānis Ušpelis

Janis.Uspelis@em.gov.lv

67013164

03.07.2020

Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 30. augusta noteikumos Nr. 664 “Sabiedrisko pakalpojumu licencēšanas noteikumi”

Kristīne Grabe

Kristine.Grabe@em.gov.lv

67013014

30.06.2020

Ogļūdeņražu meklēšanas, izpētes un ieguves noteikumi

Kristīne Liepiņa

Kristine.Liepina@em.gov.lv

67013095

03.07.2020

Grozījumi likumā “Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu”

Inese.Karpovica@em.gov.lv 26.06.2020

Noteikumi par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja un padomes locekļu amata pretendentu atlasi

Intars Eglītis 

Intars.Eglitis@em.gov.lv

67013236

08.06.2020

Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 11.augusta noteikumos Nr.883 "Noteikumi par atļaujām elektroenerģijas ražošanas jaudu palielināšanai vai jaunu ražošanas iekārtu ieviešanai"

Līga Rozentāle

 liga.rozentale@em.gov.lv

03.06.2020

“Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumos Nr.631 “Latvijas Republikas iekšējo jūras ūdeņu, teritoriālās jūras un ekskluzīvās ekonomiskās zonas būvju būvnoteikumi”

Kristīne Liepiņa

Kristine.Liepina@em.gov.lv

67013095

26.05.2020

Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 7. februāra noteikumos Nr. 78 “Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumi”

Marija Zjurikova 

Marija.Zjurikova@em.gov.lv

67013242

25.05.2020

“Kārtība, kādā tiek īstenota atbalsta programma dzīvojamo ēku energoefektivitātes paaugstināšanai"

Ilze Grīnberga

ilze.grinberga@em.gov.lv

67013231

07.05.2020

Noteikumi par nacionālo mērvienību etalonu sarakstu

Inese Matēviča

Inese.Matevica@em.gov.lv

67013066

10.04.2020

Ēku atjaunošanas ilgtermiņa stratēģija

Mārtiņš Auders,

67013287, martins.auders@em.gov.lv

08.04.2020

Oficiālās statistikas portāla noteikumi

Jānis Ušpelis 

Janis.Uspelis@em.gov.lv

67013164

07.04.2020

Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 11.oktobra noteikumos Nr.668 “Energoefektivitātes monitoringa un piemērojamā energopārvaldības sistēmas standarta noteikumi”

Kristīne Strode

Kristine.Strode@em.gov.lv

 67013012

24.03.2020.

 

Grozījumi Nacionālās drošības likumā

Agnese Bugaja 

Agnese.Bugaja@em.gov.lv

67013176

09.03.2020

 "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 15. marta noteikumos Nr. 160 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" īstenošanas noteikumi

Ilze Grīnberga

ilze.grinberga@em.gov.lv

67013231

 

11.03.2020

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 5.aprīļa noteikumos Nr. 205 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.1. pasākuma "Klasteru programma" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"

19.03.2020. izsludināti Valsts sekretāru sanāksmē:

Aigars Lazdiņš
Aigars.Lazdins@em.gov.lv
67013186;

Una Rogule-Lazdiņa
Una.Rogule-Lazdina@em.gov.lv
67013002

17.02.2020

"Liftu un vertikālo cēlējplatformu drošības prasību un tehniskās uzraudzības noteikumi”

Inese Matēviča

Inese.Matevica@em.gov.lv

67013066

10.02.2020

“Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 29.oktobra noteikumos Nr.1186 “Mērvienību noteikumi”” 

 

Anda Stiebre

Anda.Stiebre@em.gov.lv

670132019 

07.02.2020

Kredītinformācijas biroja datubāzē iekļaujamās ziņas par maksājumu saistībām

Arta Šmukste 

Arta.Smukste@em.gov.lv

67013263

10.01.2020

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 14. jūnija noteikumos Nr. 365 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos” 1.2.2.3. pasākuma „Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībām, lai sekmētu investoru piesaisti” īstenošanas noteikumi”

Una Rogule-Lazdiņa

Una.Rogule-Lazdina@em.gov.lv

Gatis Silovs

Gatis.Silovs@em.gov.lv

 

15.01.2020

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 27. oktobra noteikumos Nr. 617 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos" 1.2.2.1. pasākuma "Atbalsts nodarbināto apmācībām" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""

Una Rogule-Lazdiņa

Una.Rogule-Lazdina@em.gov.lv

Gatis.Silovs@em.gov.lv

07.01.2020

Agregatoru noteikumi

Inese Karpoviča

Inese.Karpovica@em.gov.lv

 67013192

22.11.2019

“Nacionālās metroloģijas institūcijas maksas pakalpojumu cenrādis” 

 

Inese Matēviča

Inese.Matevica@em.gov.lv

67013066

18.11.2019

Kārtība, kādā Centrālā statistikas pārvalde pieprasa un elektronisko sakaru komersants sniedz informāciju oficiālās statistikas nodrošināšanai

Ieva Začeste

Ieva.Zaceste@csb.gov.lv

67366897

24.10.2019

"Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumos Nr. 179 “ Kārtība, kādā nosakāms naudas sods par Konkurences likuma 11.panta pirmajā daļā un 13.pantā un Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likumā 5., 6., 7. un 8.pantā paredzētajiem pārkāpumiem."

 

Intars Eglītis

Intars.Eglitis@em.gov.lv

67013236

23.10.2019

Likumprojekts “Grozījums Latvijas Okupācijas muzeja likumā” 

Andris Lazarevs

Andris.Lazarevs@em.gov.lv

67013035

13.09.2019.

“Par Latvijas dalību Starptautiskajā akreditācijas forumā un Starptautiskajā laboratoriju akreditācijas kooperācijā”

Anda Stiebre

Anda.Stiebre@em.gov.lv

67013019

09.09.2019