ES Stratēģija Baltijas jūras reģionam

2009.gada oktobra Eiropadomē Eiropas Savienības valstu un valdību vadītāji pieņēma Eiropas Savienības Stratēģiju Baltijas jūras reģionam. Šī stratēģija ir pirmā ES iekšējā stratēģija Eiropas makroreģionam, kuras pamatā ir inovatīva un integrēta ilgtermiņa pieeja ES politiku īstenošanai Baltijas jūras reģionā. Tai ir izvirzīti četri galvenie uzdevumi:

  • veicināt vides ilgtspēju reģionā
  • kāpināt Baltijas jūras reģiona ekonomisko izaugsmi un labklājību
  • sekmēt Baltijas jūras reģiona pieejamību un pievilcību
  • vairot Baltijas jūras reģiona drošību.

 

Stratēģijas efektīvākai īstenošanai 2012.gadā tika definēti trīs galvenie mērķi - glābt jūru, apvienot reģionu un celt labklājību. Papildus stratēģijas mērķiem tika definēti arī apakšmērķi un indikatori, kā arī atbildības sadalījums visiem stratēģijas īstenošanā iesaistītajiem.

 

Eiropas Komisija 2016.gada jūlijā sagatavoja Eiropas Savienības Stratēģijas Baltijas jūras reģionam Rīcības plānu 2016.gadam, kurā ir iekļautas 17 prioritātes ar reģiona attīstībai nozīmīgiem projektiem. Kopumā Rīcības plānā ir atrodami 58 paraugprojekti ar Latvijas līdzdalību.

 

Stratēģijas īstenošanā būtiska ir sekmīga sadarbība starp Eiropas Komisiju un ES dalībvalstīm Baltijas jūras reģionā. Katras Rīcības plānā noteiktās sadarbības prioritātes koordinēšanu ir uzņēmusies viena vai vairākas reģiona ES dalībvalstis. Savukārt katram no projektiem ir noteikts vadošais partneris.

 

Katrā Rīcības plāna prioritātes jomā ir noteikta nozares ministrija, kurai jānodrošina Latvijas interešu apzināšanu nacionālā līmenī un to pārstāvību ES un makroreģionālā līmenī. Ekonomikas ministrija nacionālā līmenī koordinē Stratēģijas Rīcības plāna:

  • prioritāti enerģētikas politikas jomā – vienlaikus Latvija sadarbībā ar Lietuvu un Eiropas Komisiju ir atbildīga par šīs prioritātes koordināciju ES līmenī ar mērķi veicināt kopīgā stratēģijas un Baltijas enerģētikas tirgus starpsavienojumu plāna īstenošanu... lasīt vairāk
  • prioritāti inovāciju politikas jomā – reģiona potenciāla pilnīga izmantošana pētniecības, inovāciju un mazo un vidējo uzņēmumu jomās; Digitālā vienotā tirgus izmantošana talantu un investīciju piesaistei
  • prioritāti tūrisma politikas jomā – pastiprināt reģiona vienotību, izmantojot tūrismu... lasīt vairāk

 

Ārlietu ministrija, kā Stratēģijas nacionālā līmeņa koordinējošā iestāde, nodrošina Latvijas viedokļa pārstāvību augsta līmeņa sanāksmēs ES formātos un atbalstu caur diplomātiskajām misijām reģiona valstīs, kā arī operatīvu informācijas nodošanu vadošajām ministrijām.

 

Saites:

Lapas informācija atjaunota:    11-08-2017