Latvijas galvenais un tradicionālais eksporta tirgus ir ES valstis, no kuriem lielākie ir Lietuva un Igaunija, un tikai salīdzinoši nelielu daļu aizņem NVS un citas trešās valstis. Latvijas eksporta īpatsvars uz strauji augošām ekonomikām, piemēram, Ķīnu un Indiju, ir neliels. Eksporta tālākai attīstībai turpmāk nepieciešams orientēties ne tikai uz nozīmīgiem Latvijas eksporta tirgiem vai ģeogrāfiski tuviem, lieliem un potenciāli augošiem tirgiem, bet arī uz Latvijas uzņēmējiem interesantiem tirgiem, kā arī uz tirgiem, kuros vērojams pieprasījums pēc Latvijas piedāvājuma iespējām (tirgus nišas).

Pašlaik notiek ekonomiskās attīstības paradigmas maiņa – pāreja uz ilgtspējīgu attīstības modeli, kurā galvenais attīstības dzinējspēks ir eksports, spēja konkurēt iekšējos un ārējos produktu tirgos, kā arī būt konkurētspējīgiem kapitāla piesaistē, lai kāpinātu Latvijas ražīgo potenciālu.

Latvijas preču un pakalpojumu eksporta veicināšanas un ārvalstu investīciju piesaistes pamatnostādnes 2013.-2019.gadam

Lai sasniegtu Nacionālajā attīstības plānā ietverto Latvijas „ekonomikas izrāvienu” un sekmīgi īstenotu Nacionālajās industriālās politikas pamatnostādnēs ietvertos mērķus, Ekonomikas ministrija izstrādājusi un Ministru kabineta sēdē 2013.gada 28. maijā tika atbalstītas Latvijas preču un pakalpojumu eksporta veicināšanas un ārvalstu investīciju piesaistes pamatnostādnes 2013.-2019.gadam (apstiprinātas ar Ministru kabineta 2013.gada 17. jūnija rīkojumu Nr.249).

Pamatnostādnēs definēti eksporta veicināšanas politikas galvenie mērķi, principi un rīcības virzieni turpmākajiem septiņiem gadiem, par pamatuzdevumu izvirzot augsto un vidēji augsto tehnoloģiju nozaru īpatsvara pieaugumu veicināšana Latvijas eksportā. Pamatnostādņu sekmīgai īstenošanai nozīmīgi ir izveidot vienotu un dinamisku visu pušu sadarbības modeli, kas sevī ietvertu gan valsts un pašvaldību institūcijas, gan privāto sektoru un zinātniskās institūcijas.

Valsts finansētu eksporta atbalsta pasākumu kopumu īsteno Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA). Atbilstoši komersantu vajadzībai tiek izvēlētas valstis, kurās tiek īstenoti eksporta atbalsta pasākumi, izvēlēti eksporta atbalsta pasākumu veidi, noteikta regularitāte, institucionālais ietvars un finansiālie atbalsta instrumenti.

Izmantojot savu ilggadējo pieredzi, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra piedāvā uzņēmējiem plašu pakalpojumu klāstu, lai veicinātu uz eksportu orientētas uzņēmējdarbības attīstību - LIAA pakalpojumi eksportētājiem:

Eksporta semināri – lai paplašinātu uzņēmēju zināšanas par būtiskiem jautājumiem eksportā un pilnveidot uzņēmēju zināšanas par veiksmīgu biznesa sadarbību, LIAA organizē eksporta seminārus, kuros tiek aplūkoti visi būtiskākie eksporta elementi, sniegta aktuālākā informācija par jaunumiem un tendencēm ārējos tirgos, kā arī Eiropas Savienības vienotajā tirgū.

Tirdzniecības misijas – lai veicinātu uzņēmēju piekļuvi jauniem eksporta tirgiem, LIAA organizē uzņēmēju vizītes uz ārvalstīm, kuru ietvaros tiek rīkoti biznesa forumi, semināri, uzņēmēju apaļā galda tikšanās, kontaktbiržas, izstāžu apmeklējumi, individuālas tikšanās ar potenciālajiem sadarbības partneriem, kā arī neformāli pasākumi.

Nacionālie stendi – lai pārliecinoši demonstrētu dažādu nozaru potenciālu un iepazīstinātu ārvalstu kompānijas ar Latvijas produktu klāstu, LIAA, piesaistot ES struktūrfondu finansējumu, 2011.-2013. gados organizē nacionālos stendus starptautiskajās nozaru izstādēs gan Eiropas Savienībā, gan ārpus tās un nodrošina tajos Latvijas uzņēmēju līdzdalību, piedāvājot uzņēmējiem noteikta izmēra bezmaksas laukumu nacionālajā stendā, kā arī sniedzot visplašāko atbalstu sagatavojoties izstādei, uzrunājot potenciālos partnerus, organizējot tikšanās un strādājot stendā.

Kontaktbiržas – lai savestu kopā potenciālos sadarbības partnerus, LIAA rīko kontaktbiržas, gan kā vienu no pasākumiem tirdzniecības misiju, izstāžu vai citu pasākumu laikā, gan kā atsevišķu pasākumu.

Individuālās vizītes – LIAA līdzdarbojas uzņēmumu individuālo vizīšu pie potenciālajiem partneriem ārvalstīs organizēšanā, galvenokārt tajās valstīs, kurās atrodas LIAA pārstāvniecība vai Latvijas Republikas vēstniecība.

Padziļinātu atbalstu ārvalstīs komersantiem nodrošina Latvijas Ārējās ekonomiskās pārstāvniecības. Pašreiz ir izveidotas un darbojas 19 Latvijas Ārējās ekonomiskās pārstāvniecības ārvalstīs (Vācijā, Polijā, Krievijā, Francijā, Dānijā, Nīderlandē, Japānā, Zviedrijā, Krievijā, Norvēģijā, Lietuvā, Ukrainā, Ķīnā, Baltkrievijā, Singapūrā, Somijā, Itālijā, Apvienotajos Arābu Emirātos), kas ir būtisks instruments, nodrošinot Latvijas komersantiem atbalstu esošajos un potenciālajos eksporta tirgos.

ExIm ir uz eksportu orientēta tiešsaistes datu bāze, kuras mērķis ir informācijas apmaiņa par importa un eksporta iespējām starp Latvijas un ārvalstu uzņēmējiem.

Bez Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras eksporta atbalsta pakalpojumus bezmaksas sniedz arī Zemkopības ministrijaSatiksmes ministrijaVeselības ministrijaIzglītības un zinātnes ministrija, kas izstrādā un īsteno eksporta veicināšanas politiku savā atbildībā esošo nozaru eksportspējas celšanai, izmantojot gan valsts, gan Eiropas Savienības fondu ietvaros pieejamos finanšu resursus. Eksporta atbalsta pasākumus īsteno arī Ārlietu ministrija, izmantojot Latvijas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības, kā arī uzņēmējus pārstāvošās organizācijas (Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameraLatvijas Darba devēju konfederācija, nozaru asociācijas u.c.), konsultāciju uzņēmumi, AS „Attīstības finanšu institūcija Altum”, sedzot ar eksporta darījumiem saistītos politiskos un komerciālos riskus u.c.

 

Vairāk informācijas: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra http://www.liaa.gov.lv/lv