Jaunumi

Pamatojoties uz to, ka koģenerācijas elektrostacijas obligātā iepirkuma ietvaros pārdotās elektroenerģijas apjoms ir vienāds ar saražotās elektroenerģijas apjomu, Ekonomikas ministrija atcēlusi tiesības SIA “Lielmežotne” pārdot koģenerācijas elektrostacijā “Mežotnes Selekcija”, Mežotnes pagastā, Bauskas novadā, saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, kā arī noteikusi pienākumu SIA “Lielmežotne” mēneša laikā atmaksāt akciju sabiedrībai “Enerģijas publiskais tirgotājs” visu atbalstu, kas pārsniedz tirgus cenu, par elektroenerģijas pārdošanu obligātā iepirkuma ietvaros, ko akciju sabiedrība “Enerģijas publiskais tirgotājs” izmaksāja SIA “Lielmežotne” periodā kopš 2018.gada 8.augusta (ieskaitot), kas kopumā sastāda 1,6 miljoni eiro.

 

2012. gada 20. septembrī Ekonomikas ministrija pieņēma lēmumu piešķirt SIA “Lielmežotne” tiesības pārdot koģenerācijas elektrostacijā “Mežotnes Selekcija”, Mežotnes pagastā, Bauskas novadā, saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, nosakot elektroenerģijas iepirkuma apjomu gadā līdz 8000 MWh, ar nosacījumu, ka SIA “Lielmežotne” nodrošina koģenerācijas elektrostacijas kā atsevišķas koģenerācijas elektrostacijas “Mežotnes Selekcija”, Mežotnes pagastā, Bauskas novadā, atbilstību Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumiem Nr.221 “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā” noteiktajai koģenerācijas elektrostacijas definīcijai. Lēmumā bija noteikts, ka SIA “Lielmežotne” jāuzsāk elektroenerģijas ražošana koģenerācijā līdz 2017. gada 29. augustam.

 

Būtiski norādīt, ka atbilstoši Noteikumu Nr.221 nosacījumam publiskais tirgotājs iepērk no koģenerācijas stacijas tikai koģenerācijā saražotās elektroenerģijas pārpalikumu, kas atlicis pēc elektroenerģijas izlietošanas koģenerācijas elektrostacijas darbības nodrošināšanai. Ja Ekonomikas ministrija, izvērtējot koģenerācijas elektrostacijas gada pārskatu, konstatē, ka koģenerācijas elektrostacijas obligātā iepirkuma ietvaros pārdotās elektroenerģijas apjoms ir vienāds ar saražotās elektroenerģijas apjomu, nosūta komersantam brīdinājumu par koģenerācijas elektrostacijas neatbilstību un iespēju zaudēt tiesības pārdot koģenerācijā ražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros.

 

SIA “Lielmežotne” 2018.gada 8.aprīlī Ekonomikas ministrijā iesniedza koģenerācijas stacijas “Mežotnes Selekcija” gada pārskatu par 2017. gadu. Ekonomikas ministrija konstatēja, ka koģenerācijas elektrostacijas obligātā iepirkuma ietvaros pārdotās elektroenerģijas apjoms ir vienāds ar saražotās elektroenerģijas apjomu – saražotā elektroenerģija netiek izmantota elektrostacijas uzturēšanai jeb pašpatēriņam. Līdz ar to ministrija izteica brīdinājumu komersantam par koģenerācijas elektrostacijas neatbilstību un iespēju zaudēt tiesības pārdot koģenerācijā ražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, un uzdeva triju mēnešu laikā pēc brīdinājuma saņemšanas nodrošināt, ka publiskajam tirgotājam tiek pārdota koģenerācijas elektrostacijā saražotā elektroenerģija pēc tās izlietošanas koģenerācijas elektrostacijas vajadzībām, un iesniegt pārskatu, kas apliecina koģenerācijas elektrostacijas atbilstību attiecīgajam kritērijam visā triju mēnešu periodā. Izvērtējot gan SIA “Lielmežotne” iesniegto pārskatu, gan AS “Sadales tīkls” uzskaites datus par saņemto un nodoto elektroenerģiju, Ekonomikas ministrija konstatēja, ka atbilstība kritērijiem nav izpildīta visā trīs mēnešu periodā.

 

Līdz ar to Ekonomikas ministrija 2019.gada 19.decembrī atcēlusi tiesības SIA “Lielmežotne” pārdot koģenerācijas elektrostacijā “Mežotnes Selekcija”, Mežotnes pagastā, Bauskas novadā, saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, kā arī noteikusi pienākumu SIA “Lielmežotne” mēneša laikā atmaksāt akciju sabiedrībai “Enerģijas publiskais tirgotājs” visu atbalstu, kas pārsniedz tirgus cenu, par elektroenerģijas pārdošanu obligātā iepirkuma ietvaros, ko akciju sabiedrība “Enerģijas publiskais tirgotājs” izmaksāja SIA “Lielmežotne” visā periodā kopš 2018.gada 8.augusta (ieskaitot).

 

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

prese@em.gov.lv

T.: 67013193