1.2.1.1.i. investīcija "Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu"

Kopējais finansējums: 57,282 miljoni  EUR

Normatīvais regulējums un palīgmateriāli projektu iesniegumu sagatavošanai: 2022. gada 20. jūlijā Ministru kabineta noteikumi Nr. 460

“Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1.2. reformu un investīciju virziena "Energoefektivitātes uzlabošana" 1.2.1.1.i. investīcijas "Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu" īstenošanas noteikumi”.

Seminārs par atbalstu 

Projektu atlases rezultāti: Projektus izvērtē rindas kārtībā.

Apstiprinātais finansējuma saņēmējs – Dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona, tai skaitā dzīvokļu īpašnieku biedrība vai energoservisa kompānija.

Projekta apraksts:

Investīcijas mērķis ir  daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu.

Katra īstenojamā projekta mērķis ir sasniegt:

 • vismaz 30% primārās enerģijas ietaupījumu
 • uz katriem renovācijas projekta attiecināmo izmaksu pieciem tūkstošiem eiro primārās enerģijas ietaupījumu – 1 MWh/gadā.

Projekta galvenās darbības ir:

 • Būvdarbu veikšana ēkas norobežojošajās konstrukcijās un koplietošanas telpās;
 • Mājas digitālā uzmērīšana;
 • Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas inženiersistēmu atjaunošana, pārbūve vai izveide ne tālāk kā līdz daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas zemes robežai, tai skaitā nodrošinot individuālu siltuma uzskaiti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ekspluatējamu ēku energoefektivitātes minimālām prasībām. Nav atbalstāmi ieguldījumi fosilos energoresursus izmantojošās tehnoloģiskās iekārtās, kas attiecīgajā ēkā uz vietas ražo enerģiju konkrētās ēkas patēriņam (šis ierobežojums neattiecas uz centralizētajai siltumapgādei pieslēgtajām ēkām);
 • Mikroģenerācijas enerģijas ražošanas tehnoloģisko iekārtu iegāde un uzstādīšana, lai nodrošinātu enerģijas ražošanu pašpatēriņam no atjaunojamiem energoresursiem un enerģijas piegādi pašpatēriņam. Šā apakšpunkta izpratnē par pašpatēriņu uzskatāma vismaz 80 % no koplietošanas iekārtu saražotās enerģijas izmantošana pašpatēriņam gada griezumā, ko var piemērot tādi dzīvokļu īpašnieki, kas:
  • savu īpašumu neizmanto saimnieciskās darbības veikšanai, tai skaitā iznomāšanai;
  • savu īpašumu izmanto saimnieciskās darbības veikšanai, tai skaitā nekustamo īpašumu attīstītāji, un tie kvalificējas kā saimnieciskās darbības veicēji.
 • Projekta autoruzraudzība un būvuzraudzība;
 • Projekta vadības izmaksas, nepārsniedzot 3 % no projekta attiecināmajām izmaksām;
 • Citi pasākumi, ja tie ir nepieciešami daudzdzīvokļu mājas energoefektivitātes uzlabošanai un sasniegto rezultātu ilgtspējai vienlaikus ar Ministru kabineta Nr.460 noteikumu 31.1., 31.2., 31.3. un 31.4. apakšpunktā noteiktajām atbalstāmajām darbībām, nepārsniedzot 20 % no projekta attiecināmajām izmaksām;
 • Pasākumi, kas nepieciešami, lai nodrošinātu atbilstību principam "nenodarīt būtisku kaitējumu".

Pieejamie atbalsta veidi: Kapitāla atlaide (atbalsts). Nepārsniedz 49% no projekta attiecināmajām izmaksām. Var kombinēt ar citām atbalsta programmām, nesaņemot atbalstu par vienām uz tām pašām darbībām (izmaksām).

Pieejamais atbalsts: Dzīvokļu īpašnieki var pretendēt uz atbalstu, ja projekta mērķis ir sasniegt vismaz 30 % primārās enerģijas ietaupījumu no daudzdzīvokļu mājas primārās enerģijas patēriņa pirms projekta uzsākšanas un  ja energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana ir ekonomiski pamatota un atbalsta saņēmējs nodrošina, ka uz katriem projekta attiecināmo izmaksu 5000 euro ir sasniegts primārās enerģijas ietaupījums – 1 MWh/gadā.

Māja – šo noteikumu izpratnē ēka, kas kā dzīvojamā māja ir reģistrēta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā, ja tajā ir vismaz trīs dzīvojamo telpu grupas.

Plašāka informācija

Kontaktpersona: