Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pētniecības un inovāciju kapacitātes stiprināšana un progresīvu tehnoloģiju ieviešana uzņēmumiem” 1.2.1.4. pasākums “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai”

Kopējais finansējums: 26 900 000 euro

Mērķis: nodrošināt finansējuma pieejamību komersantiem un pētniecības organizācijām jaunu produktu/pakalpojumu, pētniecības projektu izstrādei un komercializācijai, lai veicinātu inovatīvo komersantu īpatsvaru ekonomikā paaugstināšanu, veidojot saikni starp sīkajiem (mikro), mazajiem, vidējiem un lielajiem komersantiem un publiskajām pētniecības institūcijām, kas sekmētu zināšanu tiešu pārnesi un kļūtu par katalizatoru ilgtermiņa, padziļinātākas sadarbības veidošanai starp abām pusēm.

Gala labuma guvēji: komersanti, pētniecības organizācijas

Pieejamās aktivitātes:

 • Komercializācijas atbalsta pakalpojumu nodrošināšana – atbalsts granta veidā tehniski ekonomiskās priekšizpētes veikšanai, komercializācijas stratēģijas sagatavošanai, rūpnieciskie pētījumiem, eksperimentālajām izstrādēm, komercializācijas piedāvājumu virzīšanai tirgū, patentu sagatavošanai, reģistrācijai un uzturēšanai.
 • Vaučeru atbalsts – vaučers līdz 25 000 EUR tehniski ekonomiskajai priekšizpētei, rūpnieciskajiem pētījumiem, eksperimentālajai izstrādei, produkta rūpnieciskā dizaina izstrādei, rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšnai, sertificēšanas un testēšanas pakalpojumiem, augsti kvalificētu darbinieku piesaistei.
 • Atbalsts jaunuzņēmumiem – grants līdz 200 000 EUR augsti kvalificētu darbinieku piesaiste konkrētu pētniecisku aktivitāšu, tehnoloģisku problēmu risināšanai vai jaunu vai būtiski uzlabotu produktu vai tehnoloģiju izstrādei.

Aktualitātes par ieviešanu: Programma atrodas saskaņošanā tiesību aktu portālā, plānots, ka programma tiks apstiprināta ministru kabinetā līdz 2023. gada 30. jūnijam.

Kontaktpersona: 

Elīna Pētersone

Departamenta direktora vietnieks
elina.petersone [at] em.gov.lv

Eiropas Savienības kohēzijas politikas programma 2021.–2027.gadam 1.2. prioritārā virziena “Atbalsts uzņēmējdarbībai” 1.2.3. specifikā atbalsta mērķa “Veicināt ilgtspējīgu izaugsmi, konkurētspēju un darba vietu radīšanu MVU, tostarp ar produktīvām investīcijām” 1.2.3.6. pasākuma “Tūrisma produktu attīstības programma” īstenošanas noteikumi

Kopējais finansējums: 6 836 842 euro (1. kārtas ietvaros 600 000 euro, 2. kārtas ietvaros 5 925 000 euro)

Projekta apraksts:

Pasākuma mērķis ir nodrošināt atbalstu Latvijas sīkajiem, mazajiem un vidējiem komersantiem, lai izstrādātu jaunus tūrisma produktus vai pakalpojumus ar augstāku pievienoto vērtību, tādējādi veicinot tūrisma nozares eksportspējas pieaugumu un paaugstinot to konkurētspēju starptautiskā mērogā.

Pieejamais atbalsts komersantam:

 • projekta vadībai;
 • jaunu tūrisma produktu izstrādei:
  • ar tūrisma produktu izstrādei, attīstībai vai tūrisma veida attīstībai saistīto pētījumu vai izpētes veikšanai;
  • produktu izstrādei, tai skaitā, testēšanai, produkta pilotēšanai un sertificēšanai;
  • pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizāciju pakalpojuma iegādei, kas saistīta ar tūrisma produktu izstrādi;
 • vizītēm pie ārvalstu partneriem;
 • komerciālās sadarbības sekmēšanas pasākumiem, tai skaitā dalība starptautiskajās konferencēs un izstādēs;
  • pieredzes apmaiņas un zināšanu pārneses pasākumiem Latvijā un ārvalstīs;
  • dalībai starptautiskos konkursos;
  • atpazīstamības sekmēšanai un mārketingam un publicitātes aktivitātēm;
  • iesaistei starptautiskās sadarbības platformās un organizācijās;
  • nozarei specifisku praktisko un tematisko apmācību organizēšanai.

Aktualitātes par ieviešanu: Noteikumu projekta izstrādē, atbalsts pieejams no 2023. gada augusta. Tap: 22-TA-2394

Kontaktpersona: 

SAM 1.2.1.1. " Atbalsts jaunu produktu attīstībai un internacionalizācijai” (Pārvaldība)

Kopējais finansējums: 8 235 295 euro

Normatīvais regulējums un palīgmateriāli projektu iesniegumu sagatavošanai:

Ministru kabineta 2016. gada 5. janvāra noteikumi Nr. 2Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros" pirmās, otrās un ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi

Apstiprinātais finansējuma saņēmējs –

Projekta apraksts:

Pieejamais atbalsts komersantam:

Aktualitātes par ieviešanu: Atbalsts būs pieejams no 2024.gada

Kontaktpersona:

SAM 1.2.1.1. " Atbalsts jaunu produktu attīstībai un internacionalizācijai” (Atbalsts pētniecībai)

Kopējais finansējums: 31 760 000 euro

Projekta apraksts:

Projekta mērķis ir izstrādāt inovatīvus, augstas pievienotās vērtības produktus, kā arī veicināt šo produktu eksportu, paaugstināt uzņēmējdarbības sektora pētniecības un attīstības izdevumu apjomu, veicināt sadarbību starp uzņēmējdarbības un pētniecības sektoriem, kā arī vecināt Latvijas uzņēmumu iesaisti starptautiskās tīklošanās platformās un starptautiskos pētniecības un attīstības projektos, izmantojot mērķtiecīgus valsts ieguldījumus.

Aktualitātes par ieviešanu: Atbalsts būs pieejams no 2024.gada

Kontaktpersona:

Lauma Laurinoviča

Vecākais eksperts
Lauma.Laurinovica [at] em.gov.lv

SAM 1.2.1.1. " Atbalsts jaunu produktu attīstībai un internacionalizācijai” (Sadarbības tīkli)

Kopējais finansējums: 11 764 706 euro

Projekta apraksts:

Investīcijas mērķis ir palielināt komersantu pētniecības un attīstības investīciju apjomu, izmantojot mērķtiecīgas publiskās investīcijas, kas veicina jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādi, to eksportu, kā arī zināšanu pārnesi tautsaimniecībā.

Pieejamais atbalsts komersantam:

 • sadarbības tīkla dalībnieku pētniecības, pētniecības infrastruktūras un apmācību vajadzību identificēšanai, izņemot pētījumu veikšana;
 • jaunu, starptautisku kontaktu meklēšanai un veidošanai starp komersantiem un pētniekiem;
 • pieredzes un zināšanu pārnesesei (par sadarbības tīkla dalībniekiem saistošām inovācijām un jaunākajām tehnoloģijām);
 • tirgus izpētei, kas saistīta ar jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādi;
 • eksporta stratēģiju izstrādei, kas saistīta ar jaunu produktu izstrādi;
 • jaunu, starptautisku biznesa kontaktu meklēšanai un veidošanai;
 • vizītēm pie ārvalstu partneriem, kas saistītas ar jaunu produktu pārdošanu;
 • dalībai starptautiskajās izstādēs;
 • mārketinga un atpazīstamības aktivitātēm;
 • iesaistei starptautiskās tīklošanās platformās un organizācijās;
 • konsultāciju saņemšanai un pārstāvniecības nodrošināšanai “Horizon Europe”, “The Digital Europe Programme”, “European Council for Nuclear Research”, “European Space Agency” un līdzīga formāta Eiropas Savienības līmeņa inovāciju programmās.

Aktualitātes par ieviešanu: Noteikumu projekta izstrāde vēl nav sākta. 

Kontaktpersona: