Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam 1.1.2. specifikā atbalsta mērķa “Prasmju attīstīšana viedās specializācijas, industriālās pārejas un uzņēmējdarbības veicināšanai” 1.1.2.2. pasākums "Uzņēmumu digitālo prasmju attīstība"

Kopējais finansējums: 9 869 476 euro

Apstiprinātais finansējuma saņēmējs – Biedrības

Projekta apraksts:

Pasākuma mērķis ir sniegt atbalstu prasmju pilnveidei uzņēmumiem un to darbiniekiem specializētu digitalizācijas jomu kursu apguvei, tādējādi veicinot uzņēmumu konkurētspēju un efektivitāti caur darbinieku prasmju pilnveidošanu mūsdienīgu digitālo analītikas rīku, sistēmu un programmatūru izmantošanā.
Biedrība kā finansējuma saņēmējs pasākuma ietvaros sniedz nefinanšu atbalstu gala labuma guvējiem, nodrošinot digitālo prasmju mācības. Biedrība sedz attiecināmās izmaksas, kas saistītas ar mācību kursu nodrošināšanu gala labuma guvējam. 

Pieejamais atbalsts komersantam:

Projekta mērķa grupas jeb gala labuma guvēji ir:

  • sīkais (mikro), mazais, vidējais, lielais komersants.

Aktualitātes par ieviešanu: Noteikumu projekts atrodas izstrādes stadijā, plānots, ka atbalsts būs pieejams no 2024. gada II.cet.

Kontaktpersona: