Darba tirgus prognozēšanas sistēmas pilnveide

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 7.1.2.2./16/I/001 „Darba tirgus prognozēšanas sistēmas pilnveide”

 

Pētījums par Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmas izveides iespējām un darba tirgus prognožu sasaisti ar rīcībpolitiku

 

Projekta “Darba tirgus prognozēšanas sistēmas pilnveide” ietvaros, Ekonomikas ministrija ir uzsākusi pētījuma realizāciju par Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmas izveides iespējām un darba tirgus prognožu sasaisti ar rīcībpolitiku (turpmāk EM pētījums).

 

2016.gada 24.oktobrī noslēdzās piedāvājumu iesniegšana iepirkumam par EM pētījuma veikšanu. Kopumā tika iesniegti pieci piedāvājumi.

 

Plānots, ka iepirkumu komisija lēmumu par iepirkuma rezultātiem paziņos februāra sākumā un darbs pie pētījuma veikšanas varētu tikt uzsākts š.g. 1.ceturksnī.

 

Pētījuma mērķis ir izpētīt un pilnveidot esošo darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmu (turpmāk - DTAPS), lai nodrošinātu savlaicīgāku un saskaņotāku valsts institūciju un nevalstisko organizāciju savstarpējo sadarbību darba tirgus pārmaiņu paredzēšanā un nepieciešamo pārkārtojumu ieviešanā, t.sk., paplašināt vidēja un ilgtermiņa darba tirgus prognožu izmantošanu rīcībpolitikas veidošanā.

 

2017.gadā pētījuma ietvaros plānots veikt šādas aktivitātes:

  • izpētīt esošo DTAPS un tās izveides un pilnveides iespējas (apzinot esošo situāciju Latvijā un citās valstīs, apzinot iesaistīto pušu viedokļus par nepieciešamajiem DTAPS uzlabojumiem, sagatavojot priekšlikumus DTAPS pilnveidei un priekšlikumus EM vidēja un ilgtermiņa prognožu dimensiju skaita paplašināšanai, sagatavojot infografiku pat DTAPS esošo un vēlamo situāciju);

 

  • Sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru, ar mērķi paplašināt EM vidēja un ilgtermiņa darba tirgus prognožu atspoguļošanas iespējas, definēt prasības iepirkumam par mājas lapas sadaļas izstrādi, veikt citu valstu darba tirgus prognožu atspoguļošanas platformu un pieredzes izpēti un definēt galvenos analītiskos rādītājus prognožu analīzes/atspoguļošanas platformai;

 

  • Sagatavot priekšlikumus par nepieciešamajiem uzlabojumiem vidēja un ilgtermiņa prognozēšanā izmantojamo datu jomā. Veikt datu kvalitātes analīzi un izpētīt alternatīvu datu avotu izmantošanas iespējas darba tirgus vidēja un ilgtermiņa prognozēšanā. Šīs aktivitātes ietvaros plānots izpētīt Darbaspēka izlases veida apsekojuma datus, izpētīt nacionālo kontu statistiku un izpētīt iespējas vidēja un ilgtermiņa darba tirgus prognozēšanā izmantojamo Darbaspēka apsekojuma nodarbinātības un darba meklētāju datus aizvietot ar reģistros pieejamiem datiem, piemēram, Valsts ieņēmuma dienesta datiem - par strādājošajiem, Nodarbinātības valsts aģentūras datiem - par reģistrētiem bezdarbniekiem.
Lapas informācija atjaunota:    27-01-2017