ESSBJR - Enerģētika

Interreg - atbalsts pārrobežu sadarbībai. Eiropas teritoriālā sadarbība, labāk zināma kā Interreg, ir viens no kohēzijas politikas mērķiem, kas palīdz veidot strukturētu un vienotu rīcību un informācijas apmaiņu par politiku starp dažādu valstu nacionāliem, reģionāliem un vietējiem pārstāvjiem. Interreg ir kļuvis par nozīmīgu Eiropas Savienības instrumentu, kas palīdz atbalstīt partneru sadarbību pāri robežām. Tā mērķis ir kopīgiem spēkiem risināt kopīgas problēmas un rast vienotus risinājumus veselības, izpētes, izglītības, transporta un enerģētikas sfērās. Interreg tiek finansēts no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem lai atbalstītu harmonisku dažāda līmeņa attīstību Eiropas Savienības teritorijā. Interreg ir iekļautas trīs veida programmas: pārrobežu, starp-valstu un starp-reģionu. Vairāk informācija par Interreg pieejama šeit.

 

Eiropas teritoriālās sadarbības ietvaros Ekonomikas ministrija ir ES stratēģijas Baltijas jūras reģionam (ESSBJR) politikas jomas “Enerģētika” koordinators, ar mērķi veicināt kopīgā ESSBJR un Baltijas enerģētikas tirgus starpsavienojumu plāna (t.s. BEMIP) īstenošanu.

Ekonomikas ministrija sadarbībā ar vēl divu valstu institūcijām* noslēdza līgumu ar Interreg Baltic Sea Region par tehniskās palīdzības finansējuma saņemšanu projekta “P1.008 Eiropas Savienības stratēģijas Baltijas jūras reģionam (ESSBJR) politikas jomas enerģētika un politikas jomas transports atbalsta pasākumi un koordinācija" (P1.008 Supportive Activities and Coordination in EUSBSR PA Energy and PA Transport) īstenošanai. Ekonomikas ministrija kā politikas jomas “Enerģētika” koordinators plāno, organizē un vada ekspertu komitejas sanāksmes, izskata un sniedz atbalstu politikas jomas “Enerģētika” tematiskajiem projektiem un izvirza priekšlikumus par atbalsta piešķiršanu potenciālajiem paraugrojektiem (Flagships) uz tālāku apstiprināšanu vadības komitejai (BEMIP dalībvalstīm).
 

Kopējais budžets “P008 Eiropas Savienības stratēģijas Baltijas jūras reģionam politikas jomas “Enerģētika” un politikas jomas “Transports” atbalsta pasākumi un koordinācija" projekta aktivitāšu veikšanai ir 153 250.00EUR (No kopējā budžeta 61 000.00 EUR politikas jomas “Enerģētika” koordinēšanai Ekonomikas ministrijai), projekta laika periods ir no 2015. gada 30. aprīļa līdz 2016. gada 30. septembrim.

Lai ESSBJR politikas jomas “Enerģētika” koordinēšanas process tiktu turpināts tika noslēgts atkārtots līgums ar Interreg Baltic Sea Region un sadarbības partneriem** par tehniskās palīdzības finansējumu “P015 Politikas joma “Enerģētika”/ politikas joma “Transports”” (P015, Policy Area Energy/ Policy Area Transport (PAs Energy/ Transport). Kopējais budžets projekta aktivitāšu veikšanai ir 435 294.30EUR (no tā 200 000.00 EUR politikas jomas “Enerģētika” koordinēšanai Ekonomikas ministrijai), projekta laika periods 2016. gada 17. jūnijs līdz 2018. gada 31. oktobris.
 

Vairāk par ES stratēģiju Baltijas jūras reģionam skatīt stratēģijas mājaslapā (http://www.balticsea-region-strategy.eu/), bet sīkāka informācija par politikas jomu “Enerģētika” ir pieejama šeit (http://groupspaces.com/eusbsr-energy/).

 

*Ekonomikas ministrijas “P1.008 Eiropas Savienības stratēģijas Baltijas jūras reģionam (ESSBJR) politikas jomas “Enerģētika” un politikas jomas “Transports” atbalsta pasākumi un koordinācija" projekta partneri - Dānijas Enerģētikas aģentūru (sākotnējie politikas jomas “Enerģētika” līdz-koordinatori, kuri atteicās no koordinatoru statusa un izstājās no projekta) un Zviedrijas Uzņēmumu un inovāciju ministriju (politikas jomas “Transports” koordinatori)
 

** Ekonomikas ministrijas “P015 Politikas joma “Enerģētika”/ politikas joma “Transports”” projekta sadarbības partneri - Zviedrijas Uzņēmumu un inovāciju ministrija (politikas jomas “Transports” koordinatori) un Viļņas Gedimina tehniskā universitāte (politikas jomas “Transports” koordinatori)

Lapas informācija atjaunota:    19-06-2020