2020. gada 30. decembra Ministru kabineta un Krīzes vadības padomes kopsēdē nolemts brīvdienu mājsēdes laikā līdz pl.21.00 saīsināt tirdzniecības vietu darba laiku. Lēmuma mērķis ir nodrošināt, lai veikalu apmeklētāji un darbinieki varētu savlaicīgi atgriezties mājās, ņemot vērā, ka mājsēdes laikā līdz plkst. 22:00 iedzīvotājiem ir jāatgriežas savās dzīvesvietās.

 

Līdz ar to laika posmos:

 • no 2021. gada 22. janvāra līdz 2021. gada 23. janvārim,
 • no 2021. gada 29. janvāra līdz 2021. gada 30. janvārim,
 • no 2021. gada 5. februāra līdz 2021. gada 6. februārim

tirdzniecības vietas darbu beidz ne vēlāk kā plkst. 21.00.

 

Arī jebkādu pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem, t.sk. preču piegāde klātienē, šajos datumos ir jāveic līdz plkst.21.00.

 

Vienlaikus noteikts, ka darba laika ierobežojums neattiecas uz diennakts aptiekām un degvielas uzpildes stacijām. Tāpat tirgotāji var turpināt veikt saimniecisko darbību, lai nodrošinātu sava darba procesa nepārtrauktību, t.sk. darbu maiņās, preču piegādes veikaliem, utml.

 

Atstājot darba vietu vai dzīvesvietu mājsēdes laikā, personai jāaizpilda apliecinājums. Tas aizpildāms brīvā formā, norādot savu vārdu, uzvārdu; personas kodu; dzīvesvietas adresi; dzīvesvietas atstāšanas iemeslu un laiku, darba vietas nosaukumu un darbavietas vadības (kontaktpersonas) kontakttālruni. Vienlaicīgi personai ir jābūt klāt arī personas apliecinošam dokumentam (pase vai ID). Šo apliecinājumu un personu apliecinošo dokumentu personai būs jāuzrāda pārbaudes laikā. Apliecinājumu var aizpildīt arī pēc Valsts policijas parauga.

 

Ierobežojumu kontroli nodrošinās Valsts policija sadarbībā ar pašvaldību policiju, Valsts robežsardzi un Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, tai skaitā Zemessardzi.

 

Vienlaikus atgādinām, ka saskaņā ar Ministru kabineta 06.11.2020 rīkojumu Nr.655 “Par ārkārtējas situācijas izsludināšanu”, no 2020.gada 19.decembra līdz 2021.gada 7.februārim ieviesti stingrāki epidemioloģiskās drošības pasākumi tirdzniecības nozarē.

 

Lai mazinātu cilvēku drūzmēšanos tirdzniecības vietās, samazināts maksimāli pieļaujamais cilvēku skaits tirdzniecības telpās, nosakot, ka tirdzniecības vietā uz vienu apmeklētāju jāparedz ne mazāk kā 15 m2 no publiski pieejamās telpu platības. Ja saimnieciskā pakalpojuma sniegšanas vietas platība ir mazāka par 15 m2, tad tajā vienlaikus var atrasties viens apmeklētājs. 

 

Tirdzniecības pakalpojumu sniedzējiem pie ieejas veikalā labi redzamā vietā ir jānorāda informācija, tai skaitā svešvalodās, par maksimāli pieļaujamo cilvēku skaitu, kas vienlaikus var atrasties konkrētajā tirdzniecības vietā, kā arī par to, ka plūsmas kontrolei ieeja atļauta tikai ar groziņu vai ratiņiem vai tirdzniecības pakalpojuma sniedzēja iepirkuma somu (to skaits kopā nedrīkst pārsniegt maksimāli atļauto apmeklētāju skaitu tirdzniecības vietā); bez groziņa, ratiņiem vai somas apmeklētāju atrašanās tirdzniecības vietā ir aizliegta.

 

Tāpat tirdzniecības pakalpojuma sniedzējam jānodrošina, ka apmeklētāji tirdzniecības vietā tiek ielaisti tikai pa vienam (viens mājsaimniecības pārstāvis), izņemot ar bērniem līdz 12 gadu vecumam, ar kuriem var būt kopā viena pilngadīga persona.

 

Līdz 2021. gada 7.februārim tirdzniecības pakalpojumus klātienē sniedz tikai:

 • aptiekas, tajā skaitā veterinārās aptiekas,
 • optikas preču veikali,
 • degvielas uzpildes stacijas,
 • tirdzniecības vietas, kurās drīkst tirgot šādas preču grupas:

- pārtikas preces (t.sk. alkoholu);

- higiēnas preces; PREČU SARAKSTS

- pirmās nepieciešamības saimniecības preces; PREČU SARAKSTS

- mobilo telefonu priekšapmaksas kartes;

- tabakas izstrādājumus, augu smēķēšanas produktus, elektroniskās smēķēšanas ierīces un to šķidrumus;

- dzīvnieku barību un preces;

- preses izdevumus;

- sabiedriskā transporta biļetes;

- mutes un deguna aizsegus un individuālos aizsardzības līdzekļus;

- mājražotāju lauksaimniecības produkciju;

- ziedus.

 

Preču tirdzniecības ierobežojums šajā laika periodā attiecas arī uz ielu tirdzniecību, kā arī tirdzniecību slēgtā un atklātā tirgus teritorijā. Savukārt pilnībā aizliegta ir gadatirgu organizēšana (jeb ielu tirdzniecības organizēšana).

 

Nolūkā stiprināt augstāk minēto ierobežojumu ievērošanu un kontroli, vienlaikus MK rīkojums papildināts ar pienākumiem tirdzniecības centru (ēkās ar kopējo tirdzniecībai atvēlēto platību vismaz 10 000 m2 un kurās atsevišķās tirdzniecības vietās darbojas vismaz 10 tirdzniecības dalībnieki vai pakalpojuma sniedzēji) īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem, kuriem jānodrošina, ka:

 • tirdzniecības centrā vienlaicīgi atrodas ne vairāk kā maksimāli pieļaujamais apmeklētāju skaits, kas tiek noteikts, summējot tirdzniecības vietās pieļaujamo apmeklētāju skaitu,
 • pie ieejas labi redzamā vietā izvieto informāciju, tai skaitā svešvalodās, par maksimāli pieļaujamo apmeklētāju skaitu tirdzniecības centrā kopā,
 • tiek kontrolēta apmeklētāju plūsmu pie tirdzniecības centra ieejām un izejām, gaiteņos, pie tualetēm un citur (ārpus pakalpojuma un tirdzniecības sniegšanas vietas), kur notiek pastiprināta apmeklētāju pulcēšanās.

 

Netiek ierobežota distances tirdzniecība un e-komercija, t.sk. preču piegāde uz mājām un pakomātiem, kā arī izsniegšana veikalos uz vietas. Netiek pārtraukta jebkādu preču vairumtirdzniecība vairumtirdzniecības bāzēs, kas nepieciešamas gan mazumtirdzniecības veikaliem, gan uzņēmumu darbībai, ražošanai, utt.  Tāpat jau esošo pakalpojumu sniegšanas ietvaros atļauts nodrošināt tā sniegšanai nepieciešamās preces (piemēram, autoservisā automobiļu detaļu nodrošināšana).

 

Ministru kabineta 2020. gada. 9. jūnija noteikumi Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” citastarp nosaka arī darbības nosacījumus tirdzniecības nozares uzņēmumiem.

Lai atbalstītu tirgotājus jauno prasību izpildē, Ekonomikas ministrijas mājaslapā publicēts jau gatavs paziņojuma pircējiem audiofails - aicinām tirgotājus to lejuplādēt un brīvi izmantot. Paziņojuma audiofaila izveidē izsakām pateicību SIA “Baltic Voice Over Agency” un personīgi Gundegai Zvērai.

Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas pamatprincipi visos gadījumos ir apmeklētāju informēšana, distancēšanās, higiēnas prasību ievērošana un personiskās veselības novērtēšana. Tas nozīmē, ka arī tirdzniecības uzņēmumiem turpmākajā darbībā jāievēro šādi Covid-19 ierobežošanas pamatprincipi: 

 • apmeklētāju informēšana par piesardzības prasībām (MK noteikumu 5. punkts); 
 • distancēšanās 2 metri ( MK noteikumu 6. punkts); 
 • higiēnas prasību ievērošana (MK noteikumu 7. punkts); 
 • personas (darbinieku) veselības stāvokļa uzraudzība (MK noteikumu 8. punkts).

 

Tirdzniecības vietu apmeklētējiem, t.sk. tirgos, jālieto sejas maskas. Prasība par sejas maskām attiecas arī uz šo vietu darbiniekiem, kuri no apmeklētājiem nav nodalīti ar fizisku barjeru, piemēram, īpašām sieniņām. Tāpat jau šobrīd noteikumi paredz, ka sejas maska ir jālieto pakalpojumu sniegšanas vietās, kur cilvēki uzturas ilgāk par 15 minūtēm un nav iespējams ievērot 2 metru distanci, kā arī nav izveidotas citas fiziskas barjeras.  Sejas maskas var nelietot bērni līdz 13 gadu vecumam. Tāpat sejas masku var nevalkāt medicīnisku iemeslu dēļ, piemēram, ja personai kustību traucējumu dēļ ir apgrūtināta maskas uzlikšana vai personai ir psihiskās veselības traucējumi. 

 

Lai mazinātu un novērstu Covid-19 infekcijas izplatības riskus tirdzniecības vietās senioriem, kas atbilst infekcijas riska grupai, aicinām tirdzniecības nozari būt sociāli atbildīgiem un savā darbībā īstenot īpašus epidemioloģiskās drošības pasākumus senioriem. Par šādiem pasākumiem būtu uzskatāma, piemēram, īpaša iepirkšanās laika ieviešana (nodrošināšana) senioriem drošu pirkumu veikšanai tirdzniecības vietās, atsevišķas apkalpošanas kases nodrošināšana, priekšroka senioriem tikt apkalpotiem bez rindas konkrētā apmeklējuma laikā, kā arī citas īstenotas aktivitātes, kas vērstas uz mērķtiecīgu riska grupai pakļauto apmeklētāju plūsmas organizēšanu.

 

Tāpat aicinām arī tirdzniecības nozari pārstāvošos sociālos partnerus atbalstīt Ministru kabineta centienus apturēt turpmāku Covid-19 infekcijas nekontrolētu izplatību un būt par uzticamu sabiedroto komunikācijā ar tirgus dalībniekiem, apkopojot un daloties ar biedru labo praksi un sniedzot padomu efektīvāko epidemioloģiskās drošības pasākumu ieviešanai attiecīgajā tirdzniecības vietā.

 

Iespēju robežās aicinām tirgotājus veikt arī citus pasākumus cilvēku plūsmas ierobežošanai tirdzniecības vietās, kas veicinātu Veselības ministrijas rekomendāciju ievērošanu attiecībā uz Covid-19 vīrusa izplatības ierobežošanu, kā arī sekojot līdzi Ekonomikas ministrijas mājaslapā publicētajām rekomendācijām.

 

Papildus aicinām tirgotājus rūpēties, lai pircējiem būtu iespējams ievērot 2 metru distanci arī tirdzniecības vietai piegulošajās teritorijās, piemēram, autostāvvietās, un informēt par nepieciešamību ievērot 2 metru distanci!