Ņemot vērā straujo Covid-19 infekcijas izplatīšanos un pieaugošo veselības nozares pārslodzi, kā arī lai apturētu straujo Covid-19 infekcijas pieauguma un veselības sistēmas noslodzes pieauguma tendenci un novēršamās mirstības mazināšanu, vienlaikus nodrošinot svarīgu valsts funkciju un pakalpojumu nepārtrauktību, Ministru kabinets lēmis izsludināt visā valsts teritorijā ārkārtējo situāciju no š.g. 11. oktobra līdz 2022. gada 11. janvārim.

Ārkārtējās situācijas laikā tiek ieviesti pastiprināti drošības pasākumi tirdzniecības pakalpojumu sniegšanā ar mērķi mazināt cilvēku kontaktēšanos un līdz ar to Covid-19 inficēšanās riskus, jo īpaši nevakcinētu cilvēku kontaktēšanos.

Prasības tirdzniecības pakalpojumu sniedzējiem noteiktas:

Drošākas tirdzniecības nosacījumi visām tirdzniecības vietām – gan veikaliem, tirgiem, gan jo īpaši tirdzniecības centriem, ietver efektīvāku apmeklētāju plūsmas kontroli un fiziskās distancēšanās prasības, pastiprinātu tirgotāju atbildību un pienākumus apmeklētāju plūsmas kontrolei, kā arī kontroli un augstu atbildību par epidemioloģiskās drošības pasākumu neievērošanu. 

Tirgotājiem noteikto prasību ievērošanu kontrolē Valsts un pašvaldību policija, kā arī Patērētāju tiesību aizsardzības centram noteiktas tiesības kontrolēt prasību ievērošanu par maksimāli noteikto apmeklētāju skaitu un iekšējās kontroles sistēmas epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu.

Lai mazinātu cilvēku pulcēšanos vēlās vakara stundās publiskās vietās, t.sk. tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas vietās, tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas vietās tiek saīsināts darba laiks līdz plkst. 21.00. Šis ierobežojums neattiecas uz pirmās nepieciešamības veikaliem – t.i., pārtikas veikaliem, aptiekām (tai skaitā veterinārajām aptiekām), optikas veikaliem, dzīvnieku barības veikaliem, preses tirdzniecības vietām, higiēnas preču veikaliem, telekomunikācijas preču un pakalpojumu vietām, kā arī degvielas uzpildes stacijām, kā arī uz vitāli svarīgajiem saimnieciskajiem pakalpojumiem – t.i., banku, kurpnieku un citiem remonta pakalpojumiem, apģērbu tīrītavām, kā arī sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumiem līdzņemšanai. Visas pārējās tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas vietas drīkst strādāt laika posmā no plkst.6.00 līdz plkst. 21.00.

No š.g. 11.oktobra turpmākos trīs mēnešus brīvdienās un svētku dienās aizliegta tirdzniecības un citu pakalpojumu sniegšana tirdzniecības centros (telpu platība virs 1500 m2 un vairāk kā 5 tirdzniecības vietas), izņemot zemāk minētajās pirmās nepieciešamības tirdzniecības un saimniecisko pakalpojumu sniegšanas vietās.

Epidemioloģiski drošā vidē jeb t.s. “zaļajā” drošības režīmā, t.i. visi tirdzniecības vietu darbinieki un visi pircēji ir ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, tirdzniecības pakalpojumus var sniegt jebkurā tirdzniecības vietā iekštelpās, nosakot tādu maksimālo apmeklētāju skaitu, lai nodrošinātu ne mazāk kā 15 m2 no publiski pieejamās iekštelpu platības uz apmeklētāju, kā arī lietojot mutes un deguna aizsegus.

Epidemioloģiski nedrošā vidē jeb t.s. “sarkanajā” drošības režīmā, t.i. pircēji ir bez sadarbspējīgiem Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātiem, vai ar tiem, tirdzniecības pakalpojumus var sniegt ĀRTELPĀS, ja tiek lietoti mutes un deguna aizsegi.

Epidemioloģiski nedrošā vidē jeb t.s. “sarkanajā” drošības režīmā, t.i. pircēji ir bez sadarbspējīgiem Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātiem, vai ar tiem, tirdzniecības pakalpojumus IEKŠTELPĀS var sniegt tikai šādās pirmās nepieciešamības preču tirdzniecības vietās:

Tirdzniecības pakalpojumus epidemioloģiski nedrošā vidē var sniegt iekštelpās tikai tad, ja apmeklētāju plūsma pilnībā tiek nodalīta no epidemioloģiski drošā vidē sniegtajiem pakalpojumiem un tai ir atsevišķa ieeja no ārtelpas. Šajās tirdzniecības vietās jānosaka tāds maksimālais apmeklētāju skaits, lai nodrošinātu ne mazāk kā 25m2 no publiski pieejamās iekštelpu platības uz apmeklētāju.

Tirdzniecības centros (telpu platība virs 1500 m2 un vairāk kā 5 tirdzniecības vietas) brīvdienās un svētku dienās atļauta arī vitāli svarīgo pakalpojumu sniegšana, t.i. banku sniegtie pakalpojumi, kurpnieka, remonta pakalpojumi, apģērbu tīrītavas, kā arī sabiedriskā ēdināšana līdzņemšanai. Tāpat brīvdienās un svētku dienās tirdzniecības centros darbība atļauta arī tiem pakalpojuma sniedzējiem un tirdzniecības vietām, kurām ir atsevišķa ieeja no ārtelpas un tiek nodrošināta apmeklētāju plūsmas nodalīšana no tirdzniecības centra koplietošanas telpām.

Visās tirdzniecības vietās iepirkšanās līdzekļu, tai skaitā grozu, ratu vai tirdzniecības dalībnieka nodrošināto iepirkšanās somu skaits kopā nedrīkst pārsniegt maksimāli atļauto apmeklētāju skaitu tirdzniecības vietā. Tirdzniecības vietā, kur tiek nodrošināta iepirkšanās līdzekļu pieejamība apmeklētājiem, atrašanās bez iepriekš minētajiem iepirkšanās līdzekļiem ir aizliegta.

Vienlaikus noteiktas šādas papildu prasības tirdzniecības centra īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem, kā arī tirgus pārvaldītājiem:

 • jāieceļ atbildīgā persona, kas organizē šajos noteikumos minēto epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu tirdzniecības centrā vai tirgus paviljonā. Informāciju par atbildīgo personu jāizvieto labi redzamā vietā;
 • jānodrošina, ka tirdzniecības centrā vai slēgta tipa tirgus paviljonā netiek pārsniegts maksimāli pieļaujamais apmeklētāju skaits.  Tirdzniecības centrā maksimāli pieļaujamo apmeklētāju skaitu nosaka ne lielāku par atsevišķās pakalpojuma sniegšanas un tirdzniecības vietās pieļaujamā apmeklētāju skaita summu;
 • jāizvieto informācija par tirdzniecības centra vai tirgus paviljona kopējo maksimālo apmeklētāju skaitu un par epidemioloģisko drošību atbildīgās personas kontaktinformāciju;
 • ja tirdzniecības centra kopējā tirdzniecībai atvēlētā platība ir lielāka par 7 000 m2, jānodrošina, ka tirdzniecības centrā ir uzstādīta elektroniska apmeklētāju plūsmas uzskaites iekārta;
 • jāorganizē epidemioloģiski nedrošā vidē sniegto pakalpojumu apmeklētāju plūsmas pilnīga nodalīšana no epidemioloģiski drošā vidē sniegtajiem pakalpojumiem.

Prasība organizēt epidemioloģiski nedrošā vidē sniegto pakalpojumu apmeklētāju plūsmas pilnīgu nodalīšanu no epidemioloģiski drošā vidē sniegtajiem pakalpojumiem būs izpildīta, ja pēc attiecīgu drošības pasākumu ieviešanas praksē tiks organizēta (un par to varēs pārliecināties arī uzraudzības un kontroles iestādes) nodalīta apmeklētāju plūsma dažādās epidemioloģiskās drošības zonās, novēršot iespējamību apmeklētājiem bez sadarbspējīga vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta atrasties tirdzniecības centra “drošajās zonās” (t.i. personas ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu no nedrošās zonas drīkst nokļūt drošajās zonās, kā arī atpakaļ nedrošajā zonā, savukārt visas personas (t. sk. nevakcinētas personas) drīkst atrasties tikai tirdzniecības centra nedrošajā zonā.

Tirdzniecības centra pārvaldniekam noteikts pienākums izvietot informāciju apmeklētājiem par drošības režīmu konkrētajā zonā un organizēt kontroli starp šīm zonām. Tirdzniecības centram ir pienākums nodrošināt sadarbspējība vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta pārbaudi pie iekļuves drošajās zonās (ir pieļaujams zonu sadalījums pa stāviem u. tml., piemēram, ir pieļaujama situācija, kurā tirdzniecības centra pirmais stāvs ir nedrošā zona, bet otrais stāvs – drošā zona). Rīkojumā nav noteiktas konkrētas tehniskās prasības vai risinājumi, kā būtu nodrošināma drošo un nedrošo zonu nodalīšana, atstājot tirdzniecības centra īpašnieka vai tiesiskā pārvaldītāja ziņā izvēles brīvību apzināt un rast konkrētai situācijai piemērotāko risinājumu atbilstoši tirdzniecības dalībnieku struktūrai un izvietojumam attiecīgajā tirdzniecības centrā.

Attālināti (distances tirdzniecībā) iegādāto preču izsniegšana iekštelpās tirdzniecības vietās, kas strādā epidemioloģiski nedrošā vidē, jāorganizē, nodrošinot atsevišķu apmeklētāju plūsmu, kas pilnībā tiek nodalīta no epidemioloģiski drošā vidē sniegtajiem pakalpojumiem un ar atsevišķu ieeju no ārtelpas, vai arī izsniedzot preces ārpus telpām.

Tirdzniecībai noteiktās prasības neattiecas uz tirdzniecības vietām ieslodzījuma vietās (cietuma veikaliem).

  Uzmanību!

  Saimniecisko pakalpojumu sniedzējiem, kuri apkalpo klientus, ir aizliegts sniegt pakalpojumus, ja tiem nav derīgs vakcinācijas vai Covid-19 pārslimošanas sertifikāts.

   

  Pakalpojumu sniedzēji, kuriem darba pienākumu veikšanai nepieciešams vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, savus darba pienākumus līdz 2021. gada 15. novembrim var veikt ar derīgu testēšanas sertifikātu, ja tie būs uzsākuši vakcinācijas kursu ne vēlāk kā 10 dienu laikā no brīža, kad šādu prasību noteicis darba devējs, un/vai būs pabeiguši pilnu vakcinācijas kursu līdz 2021. gada 15. novembrim.

   

  No 2021. gada 13. oktobra darbinieki, kuriem darba pienākumu veikšanai nepieciešams vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, savus darba pienākumus var veikt:

  • līdz 2021. gada 20. oktobrim:
   • ar laboratoriski veiktu PĶR testu, nosakot SARS CoV-2 RNS klātbūtni un tas ir negatīvs (tests ir derīgs pakalpojumus sniegšanai 72 stundas no analīžu nodošanas brīža; izmaksas sedz darba ņēmējs, ja nav cita vienošanās ar darba devēju), vai
   • ar laboratoriski veiktu ātrā SARS-CoV-2 antigēna testu, kas iekļauts Padomes rekomendācijās 2021/C 24/01, un tas ir negatīvs (tests ir derīgs pakalpojumus sniegšanai 24 stundas no analīžu nodošanas brīža; izmaksas sedz darba ņēmējs, ja nav cita vienošanās ar darba devēju), vai
   • ar darba devēja veiktu SARS-CoV-2 antigēna testu, kas nav vecāks par 72 stundām, un tas ir negatīvs (testu organizē un reģistrē darba devējs; izmaksas sedz darba ņēmējs, ja nav cita vienošanās ar darba devēju)
  • no 2021. gada 20. oktobra līdz 2021. gada 15. novembrim ar testēšanas sertifikātu (tests veikts laboratorijā; izmaksas sedz darba ņēmējs, ja nav cita vienošanās ar darba devēju).

  Informatīvais materiāls darba devējiem (pienākumi un tiesības) (avots Labklājības ministrija)