Drošākas tirdzniecības nosacījumi visām tirdzniecības vietām – gan veikaliem, tirgiem, gan jo īpaši tirdzniecības centriem, ietver efektīvāku apmeklētāju plūsmas kontroli un fiziskās distancēšanās prasības, pastiprinātu tirgotāju atbildību un pienākumus apmeklētāju plūsmas kontrolei, kā arī kontroli un augstu atbildību par epidemioloģiskās drošības pasākumu neievērošanu. 

Tirgotājiem noteikto prasību ievērošanu kontrolē Valsts un pašvaldību policija, kā arī Patērētāju tiesību aizsardzības centram noteiktas tiesības kontrolēt prasību ievērošanu par maksimāli noteikto apmeklētāju skaitu un iekšējās kontroles sistēmas epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu.

 

Kā nodrošināt drošus apstākļus veikalos?

Tirdzniecības vietās (ikvienā veikalā, neatkarīgi no tā izmēra, utt.) papildu esošajiem drošības pasākumiem - mutes un deguna aizsegu lietošanai, informācijai pie ieejas par maksimāli pieļaujamo apmeklētāju skaitu, un groziņu/ratiņu/iepirkšanās somu skaita atbilstībai maksimāli atļautajam apmeklētāju skaitam, - jānodrošina:

 • noteikta platība uz 1 apmeklētāju (t.sk. tehniskās iekārtas) atbilstoši epidemioloģiskai situācija,[1] t.i., pie kumulatīvā saslimstības rādītāja līdz 120 (uz 100 000) jānodrošina 15m2; (ja telpa mazāka, tajā var atrasties 1 apmeklētājs);

[1] Slimību profilakses un kontroles centrs savā tīmekļvietnē publicē 14 dienu Covid-19 saslimstības rādītājus https://www.spkc.gov.lv/lv/aktualitates-par-covid-19

 • apmeklētāju plūsmas kontrole pie ieejas/izejas, iekštelpās/ārtelpās un tirdzniecības zālē, kur notiek pastiprināta apmeklētāju pulcēšanās (piem., konkrētās veikalu sekcijās);
 • klātesošas atbildīgās personas deleģēšanu, kas pastāvīgi organizē prasību izpildi tirdzniecības vietā, informācija par atbildīgo personu jāizvieto labi redzamā vietā;
 • iekšējās kontroles sistēmas (dokumentēta) izstrāde epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai, kas ietver apmeklētāju aprēķinu, iekšējās procedūras un kontroles, kā arī atbildīgo personu, lai kontroles institūcijas var objektīvi pārliecināties par prasību izpildi;
 • policija par pārkāpumiem var slēgt tirdzniecības vietu līdz 7 dienām.

 

Kā nodrošināt drošus apstākļus tirdzniecības centros?

Tirdzniecības centros (TC) (telpa vai ēka ar kopējo platību virs 1500 m2 un 5 tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas vietām) papildu esošajiem drošības pasākumiem - mutes un deguna aizsegu lietošana, informācijai pie ieejas par maksimāli pieļaujamo apmeklētāju skaitu,  tirdzniecības centrā neatrodas vairāk apmeklētāju, kā atļauts (summa no tirdzniecības vietās atļautā skaita) un apmeklētāju plūsmas kontroles pie ieejas/izejas un koplietošans telpās, - jānodrošina:

 • apmeklētāju plūsmas kontrole iekštelpās un ārtelpās (stāvlaukumos, pie ieejām);
 • apmeklētāju plūsmas uzskaite jārealizē ar iekšējās kontroles sistēmā norādītajiem līdzekļiem;
 • TC ar kopējo platību virs 7000 m2 ir uzstādīta elektroniska apmeklētāju plūsmas uzskaites iekārta;
 • klātesošas atbildīgās personas deleģēšanu, kas pastāvīgi organizē prasību izpildi tirdzniecības vietā; informācija par atbildīgo personu jāizvieto labi redzamā vietā;
 • iekšējās kontroles sistēmas (dokumentēta) izstrāde epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai, kas ietver apmeklētāju aprēķinu, iekšējās procedūras un kontroles, kā arī atbildīgo personu, lai kontroles institūcijas var objektīvi pārliecināties par prasību izpildi.

 

Kā nodrošināt drošus apstākļus tirgu paviljonos?

Savukārt tirgos (iekštelpu) papildu esošajiem drošības pasākumiem - mutes un deguna aizsegu lietošana un lieguma apkalpot apmeklētājus bez tiem, - jānodrošina:

 • tirgus paviljonos 1 apmeklētājam ne mazāk kā 15m2no publiski pieejamās telpu platības, kamēr kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju nepārsniedz 120;
 • pie ieejas tirgus paviljonā uzraksts, t.sk. svešvalodās, cik apmeklētāji var atrasties;
 • kontrolē, ka nav apmeklētāju drūzmas pie tirgus paviljona ieejas/izejas (iekštelpās un ārtelpās), gaiteņos u.c.;
 • klātesošas atbildīgās personas deleģēšanu, kas pastāvīgi organizē prasību izpildi; informācija par atbildīgo personu jāizvieto labi redzamā vietā;
 • iekšējās kontroles sistēmas (dokumentēta) izstrāde epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai, kas ietver apmeklētāju aprēķinu, iekšējās procedūras un kontroles, kā arī atbildīgo personu, lai kontroles institūcijas var objektīvi pārliecināties par prasību izpildi.

 

Kā nodrošināt drošus apstākļus tirgos (ārā) un ielu tirdzniecībā?

Tirgus atklātajā teritorijā un ielu tirdzniecībā jāievēro šādas drošības prasības:

 • jāizvieto apmeklētājiem labi salasāmu informāciju par piesardzības prasībām;
 • jānodrošina 2 metru attālums starp tirdzniecības vietām;
 • jākontrolē un jāregulē apmeklētāju plūsma vietās, kur pastiprināti pulcējas apmeklētāji, piemēram, ejās, kur ieteicams organizēt vienvirziena plūsmu;
 • jāieceļ atbildīgā persona, kas atrodas uz vietas un organizē noteikumos minēto epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu;
 • jāizstrādā iekšējā kontroles sistēma, kurā aprakstīta procedūra, kā tiek nodrošināta kontrole, lai nepieļautu fiziskās distancēšanās pārkāpumus un novērstu pastiprinātu apmeklētāju pulcēšanos, kā arī  procedūra kā tiek novērsta tirdzniecības dalībnieku ierašanās tirdzniecības vietā ar akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmēm.

Ielu tirdzniecības organizēšanā, t.i. gadatirgu organizēšana, jāievēro šādas drošības prasības:

 • fiziski jānorobežo gadatirgus teritorija,
 • ielu tirdzniecības organizēšanas laikā nenotiek izklaides pasākumi (tematiski svētki, atrakcijas)

 

Ministru kabineta 2020. gada. 9. jūnija noteikumi Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” citastarp nosaka arī darbības nosacījumus tirdzniecības nozares uzņēmumiem.

Lai atbalstītu tirgotājus jauno prasību izpildē, Ekonomikas ministrijas mājaslapā publicēts jau gatavs paziņojuma pircējiem audiofails - aicinām tirgotājus to lejuplādēt un brīvi izmantot. Paziņojuma audiofaila izveidē izsakām pateicību SIA “Baltic Voice Over Agency” un personīgi Gundegai Zvērai.

Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas pamatprincipi visos gadījumos ir apmeklētāju informēšana, distancēšanās, higiēnas prasību ievērošana un personiskās veselības novērtēšana. Tas nozīmē, ka arī tirdzniecības uzņēmumiem turpmākajā darbībā jāievēro šādi Covid-19 ierobežošanas pamatprincipi: 

 • apmeklētāju informēšana par piesardzības prasībām; 
 • distancēšanās 2 metri; 
 • higiēnas prasību ievērošana; 
 • personas (darbinieku) veselības stāvokļa uzraudzība. 

Tirdzniecības vietu apmeklētējiem, t.sk. tirgos, iekštelpās jālieto sejas maskas. Prasība par sejas maskām publiskajā telpā attiecas arī uz šo vietu darbiniekiem. Tāpat jau šobrīd noteikumi paredz, ka sejas maska ir jālieto pakalpojumu sniegšanas vietās.  Sejas maskas var nelietot bērni līdz 7 gadu vecumam. Tāpat sejas masku var nevalkāt medicīnisku iemeslu dēļ, piemēram, ja personai kustību traucējumu dēļ ir apgrūtināta maskas uzlikšana vai personai ir psihiskās veselības traucējumi. 

Lai mazinātu un novērstu Covid-19 infekcijas izplatības riskus tirdzniecības vietās senioriem, kas atbilst infekcijas riska grupai, aicinām tirdzniecības nozari būt sociāli atbildīgiem un savā darbībā īstenot īpašus epidemioloģiskās drošības pasākumus senioriem. Par šādiem pasākumiem būtu uzskatāma, piemēram, īpaša iepirkšanās laika ieviešana (nodrošināšana) senioriem drošu pirkumu veikšanai tirdzniecības vietās, atsevišķas apkalpošanas kases nodrošināšana, priekšroka senioriem tikt apkalpotiem bez rindas konkrētā apmeklējuma laikā, kā arī citas īstenotas aktivitātes, kas vērstas uz mērķtiecīgu riska grupai pakļauto apmeklētāju plūsmas organizēšanu.

Tāpat aicinām arī tirdzniecības nozari pārstāvošos sociālos partnerus atbalstīt Ministru kabineta centienus apturēt turpmāku Covid-19 infekcijas nekontrolētu izplatību un būt par uzticamu sabiedroto komunikācijā ar tirgus dalībniekiem, apkopojot un daloties ar biedru labo praksi un sniedzot padomu efektīvāko epidemioloģiskās drošības pasākumu ieviešanai attiecīgajā tirdzniecības vietā.

Iespēju robežās aicinām tirgotājus veikt arī citus pasākumus cilvēku plūsmas ierobežošanai tirdzniecības vietās, kas veicinātu Veselības ministrijas rekomendāciju ievērošanu attiecībā uz Covid-19 vīrusa izplatības ierobežošanu, kā arī sekojot līdzi Ekonomikas ministrijas mājaslapā publicētajām rekomendācijām.

Papildus aicinām tirgotājus rūpēties, lai pircējiem būtu iespējams ievērot 2 metru distanci arī tirdzniecības vietai piegulošajās teritorijās, piemēram, autostāvvietās, un informēt par nepieciešamību ievērot 2 metru distanci!