Uzņēmējdarbības vides pilnveidošanas pasākumu plāna prioritātes - inovācijas veicināšana, cilvēkkapitāla attīstība un investoru tiesību aizsardzība

21-05-2019

Ministru kabinets 21. maija sēdē atbalstīja Uzņēmējdarbības vides pilnveidošanas pasākumu plānu 2019. - 2022. gadam, kurā kopumā iekļauti 40 pasākumi, par kuru izpildi noteiktos termiņos atbildīgās institūcijas ir noteiktas virkne ministriju un to padotībā esošās iestādes, kā arī Valsts kanceleja un Pārresoru koordinācijas centrs.

 

“Ekonomikas ministrijas vīzija ir radīt izcilu uzņēmējdarbības vidi un virzīties uz inovatīvas ekonomikas modeli. Uzņēmējdarbības vides pilnveidošanas pasākumu plāna mērķis ir radīt uzņēmējiem pieejamus un saprotamus pakalpojumus un mazāku administratīvo slogu. Šajā periodā īpašu uzmanību esam pievērsuši inovācijas veicināšanai, cilvēkkapitālam un investoru tiesību aizsardzībai, kas ir būtiskas attīstītas uzņēmējdarbības vides sastāvdaļas,”  uzsver ekonomikas ministrs Ralfs Nemiro.

 

Uzņēmējdarbības vides pilnveidošanas tālākajam darbam plānā definēti sekojoši rīcības virzieni  – uz klientu orientēta valsts pārvalde, pakalpojumu digitalizācija, nodokļu sistēmas konkurētspēja, uzņēmējdarbības vides atvērtība, tiesiskums un inovācijas veicināšana.

 

Pasaules Bankas Doing Business 2019 reitingā 190 valstu konkurencē Latvija ierindota augstajā 19. vietā, ko nodrošināja iepriekš veiktās reformas. “Ņemot vērā ar starptautisko konkurētspēju saistītos izaicinājumus, kā arī uzņēmumu identificētās problēmas, nepieciešams turpināt reformu ciklu un īstenot uz tautsaimniecības ilgtermiņa attīstību vērstus pasākumus, tādējādi radot konkurētspējīgu Latvijas uzņēmējdarbības vidi, kas tiek atbilstoši novērtēta arī no investoru puses,” norāda ekonomikas ministrs.

 

Uzņēmējdarbības vides pilnveidošanas pasākumu plāns izstrādāts ciešā sadarbībā ar valsts iestādēm un uzņēmējus pārstāvošajām organizācijām, tajā ietverti pasākumi, kas izstrādāti, balstoties uz sociālo, sadarbības partneru un valsts institūciju identificētajiem problēmjautājumiem, kā arī ņemot vērā Doing Business un Globālās konkurētspējas indeksa reitingu iezīmētās problēmjomas. Vienlaikus pie Uzņēmējdarbības vide pilnveidošanas pasākumu plāna izstrādes ņemti vērā arī rīcības virzieni, kas identificēti Ārvalstu investoru padomes Latvijā izstrādātajās ikgadējās rekomendācijās un atspoguļo ārvalstu investoru identificēto problemātiku Latvijā.

 

Detalizētāk ar apstiprināto Uzņēmējdarbības vides pilnveidošanas plānu var iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē.

 

Infografika

 

 

Evita Urpena

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Tālrunis 67013193

E-pasts: Evita.Urpena@em.gov.lv; prese@em.gov.lv

Web: www.em.gov.lv

Twitter: @EM_gov_lv

Facebook: http://www.facebook.com/ekonomikasministrija  http://www.facebook.com/atbalstsuznemejiem

Flickr: https://www.flickr.com/photos/ekonomikasministrija

Youtube: http://www.youtube.com/ekonomikasministrija

Lapas informācija atjaunota:    21-05-2019