Altum Digitalizācija LIAA
diskusija

Šā gada 22. februārī atklātas pirmās trīs Ekonomikas ministrijas (EM) izstrādātās Atveseļošanas fonda atbalsta programmas uzņēmējdarbības digitalizācijai, kuru ietvaros plānots sniegt atbalstu komersantiem 95,14 miljonu EUR apmērā.  

Ekonomikas ministre Ilze Indriksone: “Lai uzņēmumi kļūtu vēl konkurētspējīgāki, kas ir arī visas Latvijas izaugsmes rādītājs, kopīgiem spēkiem ir jāveicina uzņēmumu digitalizācija, ieguldot tehnoloģiskos risinājumos un inovācijās, kā arī veicot izmaiņas ražošanas procesos. Jā, tas var būt finansiāli ietilpīgs projekts, taču izdevumi jāvērtē kontekstā ar nākotnes ieguvumiem – pieaugošo produktivitāti un finanšu rezultātiem. Uzņēmējdarbības digitālajai transformācijai atbalstu sniegs Ekonomikas ministrija, veicinot dažādu tehnoloģisko procesu digitalizāciju, kā arī digitālo pakalpojumu un nepieciešamo spēju un prasmju attīstību uzņēmuma darbiniekiem”.

Uzņēmumu digitālās transformācijas sekmēšanai EM kopumā ieviesīs piecas jaunas Atveseļošanas fonda atbalsta programmas. Līdz ar to periodā līdz 2026. gada 30. jūnijam kopumā plānots sniegt atbalstu vismaz 7000 komersantiem, uzņēmējdarbības digitālajā transformācijā, kā arī digitālo pakalpojumu un nepieciešamo spēju un prasmju attīstībā kopumā ieguldot 139,4 miljonus EUR Atveseļošanas fonda investīcijas.  

Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja Zane Petre: “Lai nodrošinātu digitālo pāreju, Latvijas Atveseļošanas un noturības plānā ir paredzēti vairāk nekā 365 miljoni eiro jeb 21% no kopējā finansējuma apjoma. Reformas un investīcijas jāveido tā, lai veicinātu digitālo pārkārtošanos gan individuālā, gan uzņēmējdarbības un publiskā sektora līmenī. Digitālo risinājumu apgūšanas palielināšana uzņēmumos ir nepieciešama, lai veicinātu kvalitatīva darbaspēka pieejamību, uzlabotu konkurētspēju un noturību krīzes situācijās, kā arī palielinātu inovāciju līmeni”.

Eiropas digitālās inovācijas centru digitālā brieduma tests un attīstības ceļa karte

Eiropas digitālās inovācijas centri (EDIC) ir Eiropas Komisijas iniciatīva, kas izriet no programmas “Digitālā Eiropa” un kuras mērķis ir palīdzēt gan publiskā, gan privātā sektora organizācijām ieviest jaunākās digitālās tehnoloģijas, procesus, produktus un pakalpojumus. EDIC darbojas visā Eiropas Savienībā un kopā veido vienotu tīklu.

Atbalsta programmas “Atbalsts Digitālo inovāciju centru un reģionālo kontaktpunktu izveidei” kopējais finansējums ir 10 miljoni EUR, kuras ietvaros Latvijas Informācijas tehnoloģiju klasteris un Latvijas Digitālais akselerators  darbosies kā vienas pieturas aģentūras, kas padziļināti izvērtēs komersantus, sniedzot tehnisko ekspertīzi, apmācības, prasmju pilnveidi, lai tiktu īstenota digitālā transformācija.

Latvijas IT Klastera valdes priekšsēdētājs Jānis Čupriks: “Eiropas Digitālās inovācijas centri kā plaša un jaudīga Eiropas mēroga iniciatīva uzsāk darbu arī Latvijā, palīdzot Latvijas uzņēmumiem un organizācijām piekļūt un mērķtiecīgi izmantot digitālās tehnoloģijas savai izaugsmei. Latvijas IT Klastera koordinētā EDIC fokusā būs atbalsts uzņēmumu iekšējo procesu uzlabošanai un transformācijai, ļaujot tiem kļūt konkurētspējīgākiem, efektīvākiem un ieviest inovatīvas tehnoloģijas”.

Latvijas Digitālā akseleratora valdes loceklis Salvis Roga: “Latvijas Digitālajam akseleratoram kā vienam no Eiropas Digitālās inovācijas centriem Latvijā ir uzdevums atbalstīt jaunu digitālu produktu un pakalpojumu veidošanu, pielietojot digitalizācijas iespējas. Un, kas īpaši svarīgi - nodrošināt šo produktu un pakalpojumu testēšanu reālā vidē. Tādējādi sadarbībā gan ar komercuzņēmumiem, gan dažādām valsts un nevalstiskām institūcijām caur pieredzes pārņemšanu, cilvēkresursu attīstības aktivitātēm un finansiāla atbalsta nodrošināšanu kopīgi veidotu augstākās efektivitātes produktus un pakalpojumus. Tā tiek veidota ne tikai veiksmīga Latvijas digitālās transformācijas ekosistēma, bet arī skaidri iezīmējas ceļš uz Latvijas tautsaimniecības izaugsmi un inovatīvas digitālās ekonomikas veidošanu”.

Lai pieteiktos kādā no digitālās transformācijas investīcijām, komersantam vispirms jāvēršas pie viena no Latvijas EDIC - Latvijas Informācijas tehnoloģiju klastera vai Latvijas Digitālā akseleratora, lai veiktu sākotnējo digitālā brieduma testu, novērtējot esošo digitālo tehnoloģiju situāciju un identificētu jomas, kurās nepieciešams veikt ieguldījumus, un tālāk saņemtu digitālās attīstības ceļa karti, kas jau būs padziļināts novērtējums par atbalsta saņēmējam nepieciešamajām darbībām digitālās transformācijas veicināšanai.

Pēc projekta īstenošanas būs nepieciešams veikt otrreizējo digitālā brieduma testu, lai novērtētu digitālo izaugsmi. Tāpat EDIC līdz  2026. gada 30. jūnijam nodrošinās komersantiem digitālās transformācijas konsultācijas un mentoringu, piekļuvi eksperimentēšanas, pilotēšanas un testēšanas darbībām pirms investīciju ieguldījumiem, kā arī palīdzēs komersantiem sagatavot projektu pieteikumus Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) un ALTUM atbalsta saņemšanai. Vienlaikus EDIC sniegs atbalstu vismaz piecos reģionālajos kontaktpunktos visā Latvijā. Papildu informācija pieejama EDIC mājaslapās: https://www.digitallatvia.lv/ un www.dih.lv.

Izvērtējot digitālās attīstības ceļa kartē ietvertās rekomendācijas uzņēmuma digitālo spēju pilnveidošanai, uzņēmums pieņems lēmumu par īstenojamiem pasākumiem un pieteiksies LIAA atbalstam procesu digitalizācijai vai ALTUM aizdevumiem ar kapitāla atlaidi uzņēmumu digitalizācijai.  

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsts procesu digitalizācijai

LIAA īstenotās atbalsta programmas “Atbalsts procesu digitalizācijai komercdarbībā” kopējais finansējums ir 40,14 miljoni EUR un tās ietvaros līdz 2026. gada 30. jūnijam atbalstu saņems vismaz 200 komersanti. LIAA komersantiem būs pieejams atbalsts jaunu programmatūru un iekārtu ieviešanai uzņēmumos, nodrošinot iekšējo procesu digitalizāciju komercdarbībā un produktivitātes paaugstināšanā. LIAA komersanti varēs saņemt atbalstu administratīvo, personāla vadības, pārdošanas, resursu pārvaldības, datu pārvaldības, transporta un loģistikas, ražošanas un kvalitātes kontroles, operatīvās vadības (biznesa vadība, biznesa analītika, lielo datu analītika u.c.), stratēģiskās vadības procesu un citu ar informācijas un komunikācijas tehnoloģiju produktiem, tehnoloģijām, drošību vai procesiem saistītu uzlabojumu veikšanai. Papildu informācija LIAA platformā biznesa attīstībai.

“Uzņēmumu digitalizācija lielā mērā ir saistīta ar efektivitātes paaugstināšanu. Pēc speciālistu aplēsēm digitalizācija var uzlabot biznesa efektivitāti par 25%. Automatizēti procesi var palīdzēt ātrāk un efektīvāk veikt darbus, kas nozīmē, ka tiek sasniegta lielāka produktivitāte un konkurētspēja. Būtiski, ka atbalsts būs pieejams arī mazajiem uzņēmumiem, kuriem tā ir iespēja spert straujākus soļus attīstības virzienā,” tā LIAA direktors Kaspars Rožkalns.

LIAA sniegs atbalstu procesu digitalizācijai, kas tiks izmaksāts gala labuma guvējam: 

  • mikro un maziem komersantiem būs pieejams atbalsts līdz 5000 EUR, 
  • MVU, lieliem komersantiem, NVO, valsts kapitālsabiedrībām būs pieejams atbalsts līdz 100 000 EUR. 

ALTUM aizdevums

ALTUM īstenotās atbalsta programmas “Finanšu instrumenti komersantu digitālās transformācijas veicināšanai” kopējais finansējums ir 45,14 miljoni EUR un tās  ietvaros līdz 2026. gada 30. jūnijam kopumā plānots atbalstīt 133 digitālās transformācijas projektus, piesaistot privāto līdzfinansējumu 37 miljonu EUR apmērā. ALTUM komersanti varēs saņemt aizdevumu uzņēmumu digitalizācijas, automatizācijas un robotizācijas veicināšanai.

ALTUM valdes loceklis Jēkabs Krieviņš: “Jaunā atbalsta programma uzņēmumu digitalizācijai piedāvā pievilcīgu finansējuma risinājumu – ar kapitāla atlaidi dzēst ALTUM aizdevuma pamatsummu līdz pat 35% no projekta izmaksām. Šī būs lieliska iespēja uzņēmumiem digitalizēt procesus un modernizēt risinājumus, un tādējādi būt soli priekšā konkurentiem”.  

Atbalsts komersantiem būs pieejams aizdevuma veidā ar iespēju dzēst pamatsummu, izpildot digitālās attīstības ceļa kartes nosacījumus. ALTUM aizdevuma minimālais apmērs 100 tūkstoši EUR, maksimālais apmērs – 7 miljoni EUR. Aizdevuma termiņš – līdz 10 gadiem. Kapitāla atlaide aizdevuma pamatsummas dzēšanai būs pieejama līdz 35% apmērā no projekta kopējām izmaksām (ievērojot valsts atbalsta reģionālās intensitātes nosacījumus), bet ne vairāk kā 1 miljons EUR, ja tiks izpildīti ceļa kartē noteiktie priekšnosacījumi. Papildu informācija ALTUM mājaslapā.

Kā informēts iepriekš, šogad plānojam izstrādāt vēl divas atbalsta programmas digitalizācijas veicināšanai:

  • programmas “Uzņēmumu digitālo prasmju attīstība” mērķis būs pilnveidot Latvijas sīko (mikro), mazo, vidējo un lielo komersantu digitālās prasmes, tai skaitā prasmes, kas sekmētu eksporta veicināšanu, augsta līmeņa digitālās pārvaldības prasmes uzņēmumu vadības līmenī un prasmes digitālo tehnoloģiju izmantošanai dažādos uzņēmējdarbības procesos;
  • programmas "Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu ieviešanai uzņēmējdarbībā” mērķis būs sniegt grantus jaunu digitālu produktu, tehnoloģiju un pakalpojumu izstrādei, lai palielinātu privātos pētniecības un attīstības izdevumus, izmantojot mērķtiecīgus valsts ieguldījumus.

Papildu informācija par EM kompetencē esošām Atveseļošanas fonda atbalsta programmām publicēta ministrijas tīmekļa vietnē. Pirmo trīs digitalizācijas atbalsta programmu atklāšanas pasākuma videoieraksts skatāms ministrijas Facebook kontā.

 

Ekonomikas ministrijas
Sabiedrisko attiecību nodaļa
prese@em.gov.lv