Jaunumi

Eiropas Komisijas publicētajā 2019. gada Vienotā tirgus rezultātu pārskatā (Single Market Scoreboard) Latvija ierindota vadošajā pozīcijā kopējā ES dalībvalstu sniegumā 11 rādītājos kopumā. Ekonomikas ministrijai ir svarīgi nodrošināt, ka Vienotais tirgus darbojas Latvijas iedzīvotāju un uzņēmumu interesēs – ka regulējums ļauj droši strādāt, ceļot, iepirkties, investēt un veikt uzņēmējdarbību Eiropas Savienībā.

 

Lai ES vienotais tirgus labāk funkcionētu un aizsargātu patērētāju un uzņēmēju intereses, ir svarīgi nodrošināt kvalitatīvu ES tiesību normu savlaicīgu un pareizu ieviešanu. Eiropas Komisija ir atzinīgi novērtējusi Latvijas sniegumu, atzīstot, ka Latvija ir viena no 15 ES dalībvalstīm, kas nav pārsniegusi noteikto 0.5% likmi attiecībā uz laikā nepārņemto ES tiesību normu daudzumu. Tas lielā mērā ir iespējams pateicoties Latvijas valsts iekārtai un efektīvam lēmumu pieņemšanas procesam.

 

Atzinīgi novērtēts arī Latvijas sniegums attiecībā uz "Tava Eiropa", kas ir 2018. gadā izveidots portāls, kurā iedzīvotāji un uzņēmumi var iegūt skaidru informāciju par viņu tiesībām ES Vienotajā tirgū. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vadībā Latvijā ir uzsākts visaptverošs darbs informācijas un elektroniski izpildāmo procedūru pilnveidošanā, mainot arī kopējo pakalpojumu piedāvāšanas konceptu – no reaktīvas uz proaktīvu pakalpojumu sniegšanu. Paredzēts, ka 2023. gadā sabiedrībai tiks piedāvāts pārstrādāts valsts pakalpojumu portāls latvija.lv. Tā kā Latvijas uzņēmēji daudzkārt ir norādījuši uz problēmām nepieciešamās informācijas iegūšanā, Ekonomikas ministrija sadarbībā ar iestādēm strādā, lai līdz 2020. gada beigām portālā darītu pieejamu informāciju par prasībām produktiem un pakalpojumu sniedzējiem.

 

Augsti novērtēta ir arī Latvijas SOLVIT centra darbība. Latvijas SOLVIT centrs 2019. gadā no iedzīvotājiem un uzņēmējiem saņēma 15 SOLVIT lietas ar lūgumu pēc palīdzības rast risinājumu, jo bija radušās grūtības panākt tiem vēlamo rezultātu saziņā ar citu ES dalībvalstu iestādēm. Jau otro gadu pēc kārtas Latvijas SOLVIT tiek atrisinātas visas iesniegtās lietas (100%) un palīdzība tiek sniegta kopumā ātri un efektīvi – vidēji 10 nedēļu laikā. SOLVIT centrs ir Eiropas Komisijas un dalībvalstu izveidots alternatīvs strīdu risināšanas mehānisms iedzīvotāju un uzņēmēju sūdzību izskatīšanā, kas tiem radušās citu ES un EEZ dalībvalstu iestādēm neievērojot ES tiesībās noteikto. SOLVIT centrs palīdz risināt problēmas, kuras radušās saistībā ar profesionālās kvalifikācijas atzīšanu, preču savstarpējo atzīšanu, brīvību veikt uzņēmējdarbību, kā arī citām sūdzībām, ja tās ir saistītas ar kādas valsts iestādes rīcību, ja nav ievērotas iedzīvotāja vai uzņēmuma ES tiesības vai pārkāpums noticis citā ES dalībvalstī.

 

Vienotā tirgus rezultātu pārskats ir ikgadējs Eiropas Komisijas apkopojums, kas sniedz ieskatu Vienotā tirgus praktiskajā pārvaldībā. Tas ļauj ne tikai iegūt informāciju par visām dalībvalstīm, bet arī atspoguļo sasniegtos rezultātus, saņemtās atsauksmes un izdarītos secinājumus, nodrošinot pamatu turpmākai attīstībai. Eiropas Komisija atzinīgi novērtējusi arī Kipras, Dānijas, Igaunijas, Somijas un Slovākijas paveikto Vienotā tirgus ieviešanā.


Turpmāk šis pārskats tiks skatīts Eiropas pusgada procesā (ekonomikas un fiskālās politikas koordinācijas cikls ES), kurā ik gadu tiek vērtētas un analizētas dalībvalstu paveiktais nepieciešamo ekonomisko reformu ietvaros. Eiropas pusgada rekomendācijas ir daļa no ES ekonomikas pārvaldības sistēmas un Vienotā tirgus pārskats tiks skatīts kopā ar sniegtajām rekomendācijām. 

 

Ar Vienotā tirgus rezultātu pārskatu var iepazīties šeit.


Vairāk informācijas par Eiropas pusgada procesu šeit.


Ekonomikas ministrijas
Sabiedrisko attiecību nodaļa
prese@em.gov.lv