Neatkarīgo ekspertu ēku energoefektivitātes jomā reģistrs

Neatkarīgo ekspertu ēku energoefektifitātes jomā reģistrs pieejams šeit .

 

Kas ir neatkarīgs eksperts?

Atbilstoši Ēku energoefektivitātes likuma 1. pantam neatkarīgs eksperts ir energoauditors vai cita persona, kas ir tiesīga veikt energosertifikāciju un pārbaudīt apkures sistēmas un gaisa kondicionēšanas sistēmas.
MK noteikumi Nr.382 nosaka neatkarīga eksperta kompetences prasības un kompetences apliecināšanas kārtību, neatkarīga eksperta reģistrācijas un uzraudzības kārtību, neatkarīgu ekspertu reģistra datu saturu un izmantošanas kārtību.

 

Neatkarīgs eksperts (energoauditors) ir tiesīgs noteikt ekspluatējamās ēkas vai tās daļas energoefektivitāti un izsniegt ēkas energosertifikātu vai noteikt projektējamas, rekonstruējamas vai renovējamas ēkas vai tās daļas plānoto energoefektivitāti un izsniegt ēkas pagaidu energosertifikātu, ja viņš ir:

 • ieguvis pirmā vai otrā līmeņa augstāko profesionālo vai akadēmisko izglītību, ja attiecīgā izglītības programma nodrošina zināšanu apguvi par ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehniku, ēku inženiertehniskām sistēmām (apkures, dzesēšanas, ventilācija, gaisa kondicionēšanas, ūdensapgādes, apgaismošanas), būvklimatoloģiju un telpu mikroklimatu;
 • ieguvis vismaz divus gadus ilgu praktisku pieredzi ēku energoefektivitātes novērtēšanā, strādājot neatkarīga eksperta vadībā, kura kompetence apliecināta ekspluatējamas ēkas vai tās daļas energoefektivitātes novērtēšanai un ēkas energosertifikāta izsniegšanai, kā arī projektējamu jaunbūvju, rekonstruējamu vai renovējamu ēku vai to daļu energoefektivitātes novērtēšanai un ēkas pagaidu energosertifikāta izsniegšanai
 • nokārtojis kompetences pārbaudi sertificēšanas institūcijā.

 

Neatkarīgs eksperts (energoauditors) ir tiesīgs veikt apkures sistēmu un gaisa kondicionēšanas sistēmu pārbaudi, ja viņš ir:

 • ieguvis pirmā vai otrā līmeņa augstāko profesionālo vai akadēmisko izglītību, ja attiecīgā izglītība nodrošina zināšanu apguvi par apkures iekārtām un sistēmām, gaisa kondicionēšanas iekārtām un sistēmām, dzesēšanas iekārtām un sistēmām, kā arī iekārtu mērījumiem un regulēšanu;
 • ieguvis vismaz sešus mēnešus ilgu praktisku pieredzi apkures sistēmu un gaisa kondicionēšanas sistēmu pārbaudē, strādājot neatkarīga eksperta vadībā, kura kompetence apliecināta apkures sistēmu un gaisa kondicionēšanas sistēmu pārbaudei un pārbaudes akta izsniegšanai;
 • nokārtojis kompetences pārbaudi sertificēšanas institūcijā.

 

Neatkarīgs eksperts (būvniecības speciālists), kurš ir saņēmis būvprakses sertifikātu ēku konstrukciju projektēšanas jomā vai siltumapgādes un ventilācijas sistēmu projektēšanas jomā vai arhitekta prakses sertifikātu, pamatojoties uz sertificēšanas institūcijas pieņemto lēmumu, ir tiesīgs noteikt projektējamas, rekonstruējamas vai renovējamas ēkas vai tās daļas plānoto energoefektivitāti un izsniegt ēkas pagaidu energosertifikātu.

 

Neatkarīgs eksperts (būvniecības speciālists), kurš ir saņēmis būvprakses sertifikātu siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvniecības jomā, pamatojoties uz sertificēšanas institūcijas pieņemto lēmumu, ir tiesīgs veikt apkures sistēmu un gaisa kondicionēšanas sistēmu pārbaudi.

 

Neatkarīgu ekspertu (būvniecības speciālistu) sertificēšanas institūcijām līdz 2013.gada 31.decembrim jāinformē būvniecības speciāilisti par pienākumu iesniegt sertificēšanas institūcijā iesniegumu par neatkarīga eksperta pakalpojumu sniegšanu. Sertificēšanas institūcija Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā pieņem lēmumu par būvniecības speciālista tiesībām veikt neatkarīga eksperta pakalpojumus būvprakses vai arhitekta prakses sertifikātam atbilstošā jomā.

 

Neatkarīgu ekspertu profesionālās darbības uzraudzību veic tā sertificēšanas institūcija, kura šajos noteikumos minētajā kārtībā apliecinājusi neatkarīga eksperta energoauditora kompetenci, būvprakses sertifikātu vai arhitekta prakses sertifikātu.

 

Ja, izvērtējot neatkarīga eksperta profesionālo darbību vai izlases veidā pārbaudot neatkarīgu ekspertu izsniegtos ēku energosertifikātus, pagaidu energosertifikātus un apkures sistēmu un gaisa kondicionēšanas sistēmu pārbaudes aktus, sertificēšanas institūcija konstatē pārkāpumus, tā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

 • par pārkāpumu uzskaites punktu piešķiršanu un par pienākuma noteikšanu neatkarīgam ekspertam novērst konstatētās kļūdas, nosakot to novēršanas termiņu, kas nav garāks par 30 dd no lēmuma spēkā stāšanās dienas;
 • par pārkāpumu uzskaites punktu piešķiršanu un par neatkarīga eksperta darbības apturēšanu uz sešiem mēnešiem, ja piešķirto pārkāpumu uzskaites punktu skaits ir septiņi vai vairāk, un par pienākuma noteikšanu neatkarīgam ekspertam novērst konstatētās kļūdas, nosakot to novēršanas termiņu, kas nav garāks par 30 darbdienām no lēmuma spēkā stāšanās dienas;
 • par pārkāpumu uzskaites punktu piešķiršanu un par neatkarīga eksperta darbības apturēšanu uz vienu gadu ar nosacījumu kārtot atkārtotu kompetences apliecināšanas pārbaudi, ja piešķirto pārkāpumu uzskaites punktu skaits ir 10 vai vairāk un tie ir piešķirti par apzinātiem normatīvo aktu pārkāpumiem ēku energoefektivitātes novērtēšanas jomā, un par pienākuma noteikšanu neatkarīgam ekspertam novērst konstatētās kļūdas, nosakot to novēršanas termiņu, kas nav garāks par 30 dd no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

 

Vēršam uzmanību, ka ir veikti 2014. gada 25. martā ir veikti grozījumi MK noteikumos Nr.382, kas stājas spēkā ar 2014. gada 2.aprīli, kas nosaka:

 • stingrākas prasības attiecībā uz neatkarīgam ekspertam (energoauditoram) nepieciešamajām kompetences prasībām, t.i. personai ir jābūt pirmā vai otrā līmeņa augstākajai profesionālajai vai akadēmiskajai izglītībai, kuras ietvaros attiecīgā izglītības programma nodrošina zināšanu apguvi konkrētajos priekšmetos, kā arī noteiktas stingrākas prasības par praktiskās pieredzes nepieciešamību ēkas vai tā daļas energosertifikācijas gadījumā, nosakot divu gadu praktiskās pieredzes nepieciešamību ēku energoefektivitātes novērtēšanā, strādājot neatkarīga eksperta vadībā, tai skaitā veicot vismaz sešus ēkas energoefektivitātes aprēķinus un ēkas energoefektivitātes novērtējumus ēkas energosertifikāta izsniegšanai;
 • neatkarīga eksperta (energoauditors vai būvniecības speciālists) pienākums ir novērst pārkāpumus, ja sertificēšanas institūcija ir pieņēmusi lēmumu par pārkāpumu punktu piešķiršanu vai darbības apturēšanu, kā arī, ka pārkāpumu dzēšanas termiņš ir divi gadi no dienas, kad ir stājies spēkā sertificēšanas institūcija lēmums, ka neatkarīgs eksperts ir novērsis pārkāpumus vai tam ir atjaunota darbība pēc darbības apturēšanas. Tiek noteikts, ka, ja neatkarīgam ekspertam (energoauditors vai būvniecības speciālists) ir apturēta darbība, viņš nav tiesīgs veikt darbību kā neatkarīgs eksperts;
 • ka līdz MK noteikumu Nr.382 spēkā stāšanās dienai (t.i. līdz 19.07.2013.) izdotie neatkarīgu ekspertu (energoauditors) kompetenci apliecinoši dokumenti (sertifikāti) ar derīguma termiņu 5 gadi ir spēkā līdz to termiņa beigām. Pēc to derīguma termiņa beigām sertificēšanas institūcijām ir tiesības lemt par neatkarīga eksperta (energoauditors) tiesībām veikt neatkarīga eksperta (energoauditors) pakalpojumus bez atkārtotas kompetences pārbaudes, ja neatkarīgs eksperts (energoauditors) līdz šim ir veicis profesionālo darbību un tā darbībā nav konstatēti neatkarīga eksperta (energoauditors) profesionālās darbības pārkāpumi, pieņemot lēmumu APL noteiktajā kartībā.

 

Neatkarīgu ekspertu akreditēto sertificēšanas institūciju kontaktinformācija:

 

Neatkarīgiem ekspertiem –energoauditoriem:

LSGŪTIS - siltumapgādes un ventilācijas sistēmas projektētājiem: www.lsgutis.lv, adrese: Stirnu iela 34, Rīga, LV-1084, kontakttālrunis: 26636264, e-pasts: lsgutis@e-apollo.lv
 
SIA «Mācību konsultāciju centrs ABC», www.abc.edu.lv, adrese: Blaumaņa 5A-5, 4.st., Rīga, LV-1011, kontakttālrunis: 26332356, e-pasts: sb@abc.edu.lv.

 

Neatkarīgiem ekspertiem (būvniecības speciālistiem):


LAS (Latvijas Arhitektu savienība) – arhitektiem:
www.latarh.lv , adrese: Torņa iela 11, Rīga, LV-1050, Latvija, kontakttālrunis: 67 221 923, e-pasts: latarch@latarch.lv

LBS (Latvijas Būvinženieru savienība) - ēku konstrukciju projektētājiem: www.buvinzenierusavieniba.lv , adrese: Rīga, Kr.Barona 99 1a, LV-1012, konatkttālrunis: 67845910, e-pasts: lbs@apollo.lv

LSGŪTIS - siltumapgādes un ventilācijas sistēmas projektētājiem: www.lsgutis.lv, adrese: Stirnu iela 34, Rīga, LV-1084, kontakttālrunis: 26636264, e-pasts: lsgutis@e-apollo.lv

Lapas informācija atjaunota:    11-03-2016