Ekonomikas ministrijas, valsts pārvaldes iestāžu, nevalstisko organizāciju un
valsts kapitālsabiedrību
Sadarbības memorands

Rīgā, 2020. gada 4. martā


Ar šo Sadarbības memorandu Ekonomikas ministrija un zemāk parakstījušies valsts pārvaldes iestāžu, nevalstisko organizāciju, valsts kapitālsabiedrību pārstāvji vienojas par kopīgu sadarbību enerģētikas, būvniecības un mājokļu pieejamības ilgtspējīgas attīstības un energoefektivitātes mērķu sasniegšanu, sekmējot Latvijas ekonomikas izaugsmi un ikviena tās iedzīvotāja labklājību.

Memoranda mērķis ir sekmēt efektīvas un atklātas sadarbības veidošanu starp Memoranda parakstītājiem.

Memoranda galvenais uzdevums - nodrošināt informācijas pieejamību par ēku (dzīvojamo, publisko un ražošanas) atjaunošanas, pārbūves un energoefektivitātes paaugstināšanas iespējām, tai skaitā:
-    veicināt nozaru nevalstisko organizāciju un valsts pārvaldes iestāžu savstarpējo sadarbību un izglītošanos;
-    nodrošināt informācijas pieejamību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas jautājumos;
-    nodrošināt informācijas pieejamību dzīvokļu īpašniekiem, uzņēmējiem un ēku pārvaldniekiem par finansējuma avotiem, tai skaitā Eiropas Savienības līdzfinansējumu, un energoefektivitātes projektu īstenošanas iespējām;
-    informēt par ēku atjaunošanas un pārbūves ieguvumiem;
-    izglītot par labbūtības (mikroklimats, akustika, ventilācija u.c.) nozīmi ēkās;
-    izglītot par ilgtspējību ēku būvniecībā un uzturēšanā;
-    informēt par inovācijām, viedajiem risinājumiem un digitalizāciju būvniecībā un energoefektivitātē, veicināt to attīstību;
-    informēt par iekārtām un atbalsta instrumentiem siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanai no atjaunojamiem energoresursiem;
-    informēt par vietējo energokopienu un atjaunojamo enerģijas resursu energokopienu attīstīšanas iespējām;
-    izglītot būvniecības procesa dalībniekus par kvalitatīviem ēku atjaunošanas procesa nosacījumiem;
-    informēt par prasībām būvizstrādājumiem un to iestrādes tehnoloģijām;
-    veicināt kā privāto, tā publisko investīciju piesaisti energoefektivitātes pasākumu īstenošanai gan dzīvojamās, gan publiskajās, gan ražošanas ēkās;
-    veicināt energoefektivitāti veicinošas nodokļu politikas izstrādāšanu.

Parakstot šo Memorandu, puses apņemas realizēt tajā iekļautos uzdevumus savstarpējas koleģialitātes un izpratnes gaisotnē, respektējot viedokļu un interešu dažādību, gādājot par Latvijas valsts ilgtspējīgas attīstības perspektīvu un kopējo Eiropas Savienības energoefektivitātes mērķu sasniegšanu, kā arī sekmējot paradumu maiņu, finanšu pratību un izpratni par sakārtotas vides nozīmi.

Memorandam var pievienoties ikviena valsts pārvaldes iestāde, nevalstiskā organizācija un valsts kapitālsabiedrība, kas atbalsta tā mērķus un pauž gatavību iesaistīties to sasniegšanā, iesniedzot Ekonomikas ministrijai pievienošanās vēstuli.

 

Ekonomikas ministrija
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
AS “Attīstības Finanšu institūcija Altum”
Būvmateriālu ražotāju asociācija
Būvniecības valsts kontroles birojs
Finanšu nozares asociācija     
Latvijas Apdrošinātāju asociācija
Latvijas Būvinženieru savienība
Latvijas energoauditoru asociācija
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Latvijas Lielo pilsētu asociācija
Latvijas Logu un durvju ražotāju asociācija
Latvijas Namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācija
Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība
Latvijas Siltumuzņēmumu asociācija
Rīgas Tehniskā universitāte
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs
Zemgales reģionālā enerģētikas aģentūra
Baltijas vides forums
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts
Latvijas Pašvaldību savienība
Valsts darba inspekcija
Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija
Latvijas Minerālvates ražotāju asociācija
SIA “Latvijas standarts”
Latvijas Vides investīciju fonds
AS “Sadales tīkls”
AS “Valsts nekustamie īpašumi”
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
Vidzemes plānošanas reģions

 

2020.gada 24.septembrī Sadarbības memorandam pievienojās

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera
Latvijas Arhitektu savienība
Latvijas Būvnieku asociācija
AS "Augstprieguma tīkls"
AS "Latvenergo"

2022.gada 22.septembrī Sadarbības memorandam pievienojās:

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija
SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” 
Rīgas enerģētikas aģentūra
Austrumeiropas mājokļu iniciatīva IWO

 

2023.gada 21.septembrī Sadarbības memorandam pievienojās:

Klimata un enerģētikas ministrija
Lauku atbalsta dienests