No 2020. gada 21. decembra ieviesti stingrāki epidemioloģiskās drošības pasākumi pakalpojumu, tostarp skaistumkopšanas, nozarē. Ieviesto pasākumu mērķis - mazināt cilvēku pulcēšanos iekštelpās, tādējādi samazinot Covid-19 izplatību sabiedrībā.

No 2020. gada 21. decembra aizliegta skaistumkopšanas, pīrsinga un tetovēšanas pakalpojumu sniegšana.

Taču no 2021. gada 1. marta pastiprinātos drošības apstākļos atļauti:

 • manikīra
 • pedikīra
 • podologa
 • friziera pakalpojumi.

Tāpat joprojām aizliegts sniegt mobilos skaistumkopšanas pakalpojumus, izbraucot pie klienta, un sniegtu pakalpojumus mājas apstākļos.

Drošas vadlīnijas skaistumkopšanai

Ministru kabineta un Krīzes vadības padomes kopsēdē 2021. gada 23. februārī apstiprināts drošas skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanas koncepts, kura mērķis ir radīt ilgtermiņā drošus apstākļus nozares pakalpojumu sniegšanai Covid-19 apstākļos.

Drošas skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanas koncepts Covid-19 apstākļos ietver pastiprinātas prasības:

 • pakalpojumu sniegšanas telpu platībai un darba vietām
 • pakalpojumu sniedzēja atbildībai un pienākumiem atsākot pakalpojumu sniegšanu
 • klientu apkalpošanas organizēšanai
 • individuālo aizsardzības līdzekļu un dezinfekcijas līdzekļu lietošanai
 • darba piederumiem un aprīkojumam.

 

Prasības skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanas telpu platībai un darba videi:

 • Skaistumkopšanas pakalpojumus atļauts sniegt tikai paziņotajā skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanas vietas adresē.
 • Skaistumkopšanas pakalpojuma sniegšanas vietā, kur vienam apmeklētājam pieejamā telpa ir mazāka par 25 m2, telpā var atrasties viens pakalpojuma saņēmējs un viens pakalpojuma sniedzējs.
 • Ja pakalpojumu sniedz vietā, kurā vienam pakalpojuma saņēmējam pieejamā telpas platība ir lielāka par 25 m2, telpā var būt vairākas darba vietas, starp kurām nodrošināta vismaz piecu metru distance, vai atsevišķi nodalītas darba iekštelpas ar konstruktīvi nodalītām sienām no visām pusēm un pārsegumu vai jumtu norobežotā ēkas daļā, kurai ir atsevišķas durvis izejai uz citu telpu vai āru un atsevišķa ventilācija.
 • Sniedzot manikīra, pedikīra vai podologa pakalpojumus, darba vieta ir aprīkota ar stabilu aizsargbarjeru starp pakalpojuma sniedzēju un pakalpojuma saņēmēju. Aizsargbarjera ir vismaz vienu metru augsta un astoņdesmit centimetru plata.
 • Pie ieejas novieto roku dezinfekcijas līdzekli, kas satur vismaz 70% etanola.

Prasības pakalpojumu sniedzēja atbildībai un pienākumiem atsākot pakalpojumu sniegšanu:

 • Pakalpojuma sniedzējs par savu darbību paziņo Veselības inspekcijai saskaņā ar Ministru kabineta noteikto kārtību, kādā skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzēji paziņo par saimnieciskās darbības uzsākšanu.
 • Atsākot vai uzsākot sniegt skaistumkopšanas pakalpojumu, aizpilda skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzēja paškontroles lapu un pēc pieprasījuma uzrāda to uzraudzības un kontroles iestādei.
 • Norīko par epidemioloģisko prasību ievērošanu atbildīgo personu un kontaktinformāciju par to (vārds un tālruņa numurs) izvieto labi redzamā vietā. Atbildīgā persona atrodas pakalpojuma sniegšanas vietā tā darbības laikā un pēc uzraudzības un kontroles iestādes amatpersonas pieprasījuma sniedz nepieciešamo informāciju par epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu.
 • Pie ieejas labi redzamā vietā izvieto informāciju par epidemioloģiskās drošības prasībām, tai skaitā angļu un krievu valodā (vizuālie materiāli):
  • brīdinājums par divu metru distances ievērošanu
  • brīdinājums roku higiēnas un respiratorās higiēnas nosacījumiem
  • brīdinājums mutes un deguna aizsega lietošanu pienākumu
  • brīdinājums par personām, kuras nedrīkst atrasties pakalpojuma sniegšanas vietā
  • aicinājums apmeklētājiem izmantot nacionālo kontaktu noteikšanas un brīdināšanas mobilo lietotni "Apturi Covid".
 • Nodrošina, ka pakalpojuma sniedzējam (meistaram), uzsākot darbu, ik dienu tiek veikta bezkontakta temperatūras mērīšana. Ja pakalpojuma sniedzējam (meistaram) ir akūti respiratorie simptomi, aizliegts sniegt pakalpojumus.

Prasības klientu apkalpošanas organizēšanai:

 • Atbilstoši iespējām uzskaita saimniecisko vai publisko pakalpojumu saņēmējus (vārds, uzvārds, kontakttālrunis), lai būtu iespējams apzināt un brīdināt kontaktpersonas Covid-19 infekcijas gadījumā. Vienlaikus pakalpojuma sniedzējs fiksē pakalpojuma veidu, tā uzsākšanas un pabeigšanas laiku, kā arī, ja meistari ir vairāki, tā meistara kontaktinformāciju, kas sniedz pakalpojumu (vārdu un tālruņa numuru). Šo informāciju skaistumkopšanas pakalpojuma sniedzējs uzglabā 30 dienas pēc pakalpojumu sniegšanas dienas un atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē personas datu apstrādi. Minētā informācija pēc nepieciešamības sniedzama Slimību profilakses un kontroles centram epidemioloģiskās izmeklēšanas nolūkos.
 • Nodrošina, ka pakalpojumu sniegšanas telpās pakalpojumu saņēmēji tiek ielaisti pa vienam, izņemot personas, kurām nepieciešama asistenta palīdzība, un bērnus līdz 12 gadu vecumam, ar kuriem var būt kopā viena pilngadīga persona.
 • Pakalpojumu sniegšanu organizē tā, lai pakalpojuma saņēmēji pie viena meistara savstarpēji nesatiktos un starplaiks starp pakalpojumu sniegšanu būtu vismaz 20 minūtes. Pakalpojumu sniegšanas starplaikos tiek nodrošina telpu vēdināšanu vismaz 15 minūtes.
 • Ja telpā nav atsevišķi nodalītas darba vietas un pakalpojumus sniedz vairāki meistari, pakalpojumu sniegšanu organizē, ievērojot plūsmu principu. Netiek pieņemti nākamās plūsmas pakalpojuma saņēmēji, kamēr pēc iepriekšējās plūsmas nav veikta telpu vēdināšana un darba vietu uzkopšana un apstrāde.
 • Nodrošina, ka pakalpojuma saņēmējs skaistumkopšanas pakalpojuma sniegšanas vietā atrodas tikai pakalpojuma saņemšanas laikā.
 • Nodrošina, ka pirms pakalpojuma sniegšanas tiek veikta pakalpojuma saņēmēja bezkontakta temperatūras mērīšana. Ja pakalpojuma saņēmējam ir akūti respiratorie simptomi, pakalpojuma sniedzējs atsaka pakalpojuma sniegšanu.
 • Pakalpojuma saņēmējam nepiedāvā dzērienus, uzkodas un lasāmvielu.

Prasības individuālo aizsardzības līdzekļu un dezinfekcijas līdzekļu lietošanai:

 • Nodrošina, ka persona, kura nelieto mutes un deguna aizsegu vai lieto to neatbilstošā veidā (neaizsedzot degunu un muti), netiek ielaista iekštelpās. Skaistumkopšanas pakalpojuma sniedzējs nesniedz pakalpojumu personai, kura neievēro epidemioloģiskās drošības prasības, tai skaitā nelieto mutes un deguna aizsegu.
 • Nodrošina, ka pakalpojums tiek sniegts, izmantojot FFP-2 vai FFP-3 respiratoru bez vārsta, un nagu kopšanas pakalpojumu sniedzēji papildus lieto arī vienreizējās lietošanas cimdus.

Prasības darba piederumiem un aprīkojumam:

 

Pakalpojumu sniedzēju uzraudzību veic Veselības inspekcija sadarbībā ar Valsts policiju un pašvaldību policiju, kā arī Patērētāju tiesību aizsardzības centru.

 

Skaistumkopšanas pakalpojumu darbības ierobežojumi noteikti Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"