Tautsaimniecības padomes Tūrisma komitejas darbības mērķis ir tūrisma nozares konkurētspējas veicināšana un attīstība, vērtējot un sniedzot priekšlikumus ar tūrisma politiku saistītos jautājumos. Tūrisma komiteja darbojas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un šo nolikumu. Tā sastāv no tūrisma profesionālo asociāciju, biedrību un valsts institūciju ekspertiem tūrisma industrijas interešu un Komitejas darba uzdevumu nodrošināšanai.

 

Tūrisma komitejas funkcijas ietver:

1. izvērtēt ar tūrisma veicināšanu saistītos jautājumus un izstrādāt priekšlikumus grozījumiem normatīvajos aktos un tūrisma politikas plānošanas dokumentos;

2. sniegt viedokli Padomes Vadības komitejai un Ekonomikas ministrijai par nepieciešamajiem risinājumiem šādos jautājumos:

2.1 tūrisma konkurētspējas veicināšana;

2.2 Eiropas Savienības struktūrfondu pieejamība un apgūšana tūrisma jomā;

2.3 tūrisma produktu ar augstu pievienoto vērtību virzība;

2.4 inovatīvu tūrisma produktu veidošana.
 

3. nodrošināt dialogu starp komersantiem, Ekonomikas ministriju, kā arī citām valsts institūcijām un sabiedriskām organizācijām, kuras ietekmē tūrisma attīstību Latvijā.