Jaunumi

2020. gada 1. janvārī stāsies spēkā vairāki Ekonomikas ministrijas izstrādāti tiesību akti.

 

Grozījumi Konkurences likumā sekmēs godīgas konkurences nodrošināšanu publisko personu (valsts un pašvaldību) un to dibināto kapitālsabiedrību darbībā, līdz ar to ilgtermiņā tiks veicināta brīva un godīga konkurence, veidojot Latvijā uzņēmējdarbībai un investīcijām labvēlīgāko vidi. Turpmāk Konkurences padome varēs efektīvāk vērsties pret publisku personu īstenotajiem konkurences kropļojumiem. 

 

Pilnībā stāsies spēkā grozījumi Būvniecības likumā, kas paredz pāriet uz pilnīgu elektronisku būvniecības procesa dokumentu apriti - visa būvniecības procesā nepieciešamā dokumentācija notiks tikai elektroniski – dokumentācijas iesniegšana, lēmumu pieņemšana un saskaņojumu veikšana notiks Būvniecības informācijas sistēmā (turpmāk – BIS). Izņēmums saglabāsies uz tiem būvniecības procesiem, kuri jau ir iesākti papīra veidā – šos procesus varēs pabeigt papīra veidā. Dokumentu elektroniska aprite ļaus ikvienam būvniecības procesa dalībniekam neatkarīgi no viņu atrašanās vietas sev ērtā, ātrā un efektīvā veidā bez papildu administratīvā sloga saņemt valsts nodrošinātos elektroniskos pakalpojumus BIS.

 

Līdz ar grozījumiem Ministru kabineta 2000. gada 26. septembra noteikumos Nr.332 “Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu” tiek pastiprināta degvielas kvalitātes kontrole, vienādotas minimālās biodegvielas piejaukuma prasības visās Baltijas valstīs, kā arī ieviestas jaunas degvielas uzpildes iekārtu un to pistoļu marķēšanas prasības. Vienlaikus līdz ar grozījumiem tiek noteiktas jaunas funkcijas Būvniecības valsts kontroles birojam un Patērētāju tiesību aizsardzības centram attiecībā uz noteikumos ietverto nosacījumu uzraudzību, tajā skaitā uzpildes stacijās izvietojamo marķējumu un degvielas kvalitātes uzraudzību. Minimālais biodegvielas piejaukums dīzeļdegvielai tiek palielināts no 5% uz 7% un 95. markas benzīnam no 5% uz 10%. Atgādinām, ka 95. markas benzīnam biodegviela tiek piejaukta visu gadu, taču dīzeļdegvielai biodegviela tiek piejaukta tikai siltajos mēnešos – laikā posmā no 1. aprīļa līdz 31. oktobrim.

 

No 2020. gada 1.janvāra enerģētikas politikas uzraudzības funkcijas veiks Būvniecības valsts kontroles birojs, ieviešot efektīvāku valsts atbalsta sistēmas kontroli. Enerģētikas politikas īstenošanas funkcijas nododot BVKB, veikti grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā, Enerģētikas likumā, Energoefektivitātes likumā, likumā “Par zemes dzīlēm”, kā arī virknē Ministru kabineta noteikumos, kuri ir saistīti ar minētajiem likumiem un kas attiecas uz funkciju nodošanu BVKB. No 2020. gada BVKB veiks:

  1. elektroenerģijas obligātā iepirkuma mehānisma uzraudzību un kontroli, būtiski pastiprinot līdz šim īstenoto elektrostaciju darbības uzraudzību, t.sk. veicot sistemātiskas pārbaudes klātienē elektrostacijās;
  2. aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma sniegšanu;
  3. energoefektivitātes jautājumu administrēšanas funkciju;
  4. transporta enerģijas nosacījumu izpildes uzraudzību un kontroli;
  5. naftas produktu jautājumu administrēšanu.

 

MK 2019. gada 17. decembra noteikumi Nr. 644 "Oficiālās statistikas programma 2020.-2022. gadam" ietverts nodrošināmās oficiālās statistikas saraksts - plānotais oficiālās statistikas apjoms diviem nākošajiem gadiem un 2020. gadā publicējamie rādītāji.

 

Tāpat sniedzam informāciju par Eiropas Savienības pieņemtām regulām, kas pilnībā vai daļēji stāsies spēkā 2020. gada laikā. Regulas ir tieši piemērojamas visās ES dalībvalstīs, tāpēc nacionālie tiesību akti netiek izstrādāti.

 

Regulas nosaukums

Spēkā stāšanās datums

Regulas būtība

Komisijas Regula (ES) 2015/1189

Stāsies spēkā 2020.gada 1.janvārī

Ekodizaina prasības cietā kurināmā katliem.

Komisijas Deleģētā Regula Nr. 65/2014

4.posms stāsies spēkā 2020.gada 1.janvārī

Jaunas prasības attiecībā uz energomarķējumu sadzīves cepeškrāšņu un tvaika nosūcējiem.

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 1062/2010

3. panta d) apakšpunkts stāsies spēkā 2020.gada 1.janvārī

Jaunas prasības attiecībā uz energomarķējumu televizoriem ar energoefektivitātes klasēm A+++, A++, A+, A, B, C, D.

Komisijas Regula (ES) 2019/1782

Stāsies spēkā 2020.gada 1.aprīlī

Energoefektivitātes prasības ārējiem barošanas avotiem.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/515 par citā dalībvalstī likumīgi tirgotu preču savstarpēju atzīšanu un Regulas (EK) Nr. 764/2008 atcelšanu

Stāsies spēkā 2020. gada 19. aprīlī

Attiecas uz savstarpējās atzīšanas principa labāku piemērošanu praksē. Ar izmaiņām precizēta savstarpējās atzīšanas darbības joma, ieviesta savstarpējās atzīšanas deklarācija, paredzēta problēmu risināšanas procedūra, uzlabota administratīvā sadarbība.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 2019/1150 par taisnīguma un pārredzamības veicināšanu komerciālajiem lietotājiem paredzētos tiešsaistes starpniecības pakalpojumos

Stāsies spēkā 2020. gada 12. jūlijā

Stingrāk regulēs tiešsaistes tirdzniecības platformu (tiešsaistes tirdzniecības vietas, lietotņu tirdzniecības vietas, sociālie mediji, tiešsaistes meklētājprogrammas – neatkarīgi no to reģistrācijas vietas, ciktāl tās sniedz pakalpojumus ES reģistrētiem komerciālajiem lietotājiem (komersantiem)) darbību attiecībā uz komersantu sniegtajiem pakalpojumiem.

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/2014

Stājās spēkā 2019. gada decembrī, piemēro no 2021. gada 1. marta, izņemot 10. pantu (no 2019. gada 25. decembra) un 3. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktu (no 2020. gada 1. novembra)

Jaunas prasības attiecībā uz energomarķējumu sadzīves veļas mazgāšanas mašīnām un žāvēšanas mašīnām.

 

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

67013193

prese@em.gov.lv