Ekonomikas ministrijas kompetencē ir OECD Ekonomikas pārskata par Latviju sagatavošanas nacionālā koordinācija. Jaunākais OECD ekonomikas pārskats par Latviju tika prezentēts 2019.gada 29.maijā. OECD Ekonomiskais pārskats ir neatkarīga uz faktiem balstīta analīze par Latvijas tautsaimniecības attīstību un reformu īstenošanas progresu, kas ietver rekomendācijas Latvijai, kas kalpo par kvalitatīvu un labu “rokasgrāmatu” politikas veidotājiem. 

" "

Ekonomikas pārskatā iekļautās OECD rekomendācijas Latvijai skar:

  • produktivitātē balstītu izaugsmi;
  • fiskālo politiku un nodokļu sistēmu;
  • veselības aprūpi;
  • reģionālās attīstības jautājumus (pašvaldību efektivitāte, sabiedriskā transporta organizācija, mājokļu pieejamība);
  • sociālās palīdzības sistēmu;
  • izglītības un zinātnes politiku;
  • un tieslietu sistēmu.

Ekonomikas pārskatā norādīts, ka Latvijas ekonomikas izaugsme ir bijusi strauja, kas veicināja ienākumu konverģenci un atšķirību mazināšanos ar OECD attīstīto valstu vidējo līmeni. Taču, ņemot vērā globālās tendences, sagaidāms, ka Latvijas tautsaimniecības izaugsmes temps nākamajos gados nedaudz piebremzēsies. OECD uzsvērusi, ka Latvijai nepieciešams lielāku uzmanību pievērst ienākumu nevienlīdzības mazināšanai un produktivitātes palielināšanai, lai arī turpmāk nodrošinātu izaugsmi, konkurētspēju un iedzīvotāju labklājības pieaugumu.

2019. gada Ekonomikas pārskatā par Latviju OECD lielu uzmanību pievērsusi produktivitātei. OECD uzskata, ka galvenie izaicinājumi produktivitātes palielināšanai Latvijā ir saistīti ar salīdzinoši augstu ienākumu nevienlīdzību, no vienas puses, un zemu inovācijas līmeni, no otras puses. Lai turpmāk nodrošinātu produktivitātes pieaugumu, OECD rekomendē Latvijai mazināt ienākumu nevienlīdzību, risināt reģionālās atšķirības starp pilsētām un laukiem, t.sk. palielināt pašvaldību izmērus, apvienojot vairākas pašvaldības, uzlabot sabiedriskā transporta organizāciju un mājokļu pieejamību reģionos, kas dinamiski attīstās un piedāvā iedzīvotājiem labākas nodarbinātības iespējas. Tāpat Latvijai jāuzlabo tieslietu sistēmas efektivitāte, jāturpina reformu īstenošana veselības aprūpē, kā arī jāstiprina izglītības, zinātnes un inovācijas sistēma. Darbaspēka prasmju trūkuma risināšanai OECD iesaka stiprināt darba vidē balstītās mācības un pieaugušo izglītību.

OECD Ekonomikas pārskats par Latviju tiek izstrādāts reizi divos gados un šis jau ir trešais OECD Ekonomikas pārskats par Latviju (pirmais tika publicēts 2015.gada februārī). Nākamais OECD Ekonomikas pārskats par Latviju tiks publicēts 2021.gadā.

Lasīt vairāk: