Eiropas Savienības (ES) ietvaros visām dalībvalstīm kopējs saistošs mērķis ir noteikts Direktīvā Nr. 2018/2001 – 32% atjaunojamo energoresursu (AER) īpatsvars kopējā ES enerģijas gala patēriņā (ieskaitot elektroenerģiju, siltumapgādi un transportu), kur 2020.gada nacionālie mērķi ir bāzes līnija. Visām ES dalībvalstīm ir jānosaka savi nacionālie devumi kopējā ES mērķa izpildei.

Politikas rezultāts dekarbonizācijas dimensijas AER enerģijas apakšdimensijā

Faktiskā

vērtība

Mērķa vērtība

2017

2020

2022

2025

2027

2030

Atjaunojamās enerģijas (AE) īpatsvars enerģijas galapatēriņā (%)

39,01

40

41,8

44,3

46,5

50

indikatīvais AE īpatsvars elektroenerģijas ražošanā (%)

54,36

59,8

 

 

 

>60

indikatīvais AE īpatsvars siltumenerģijas un aukstumenerģijas ražošanā (%)

54,58

53,4

55,2

56,08

56,69

57,59

AE īpatsvars enerģijas galapatēriņā transportā (%)

2,5

10

-

-

-

7

moderno biodegvielu un biogāzes īpatsvars enerģijas galapatēriņā transportā (%)

 0

-

0,2

1,0

-

3,5

 

 

Ar aktuālo statistiku par Latvijas un citu ES dalībvalstu progresu 2020.gadam noteikto AER enerģijas mērķu sasniegšanai iespējams iepazīties EUROSTAT mājaslapā.

 

Latvijas regulārie ziņojumi par AER izmantošanas veicināšanu periodā līdz 2020.gadam: