Aktivitātes mērķis – iegūt plašāku informāciju par tautsaimniecības ilgtermiņa attīstības virzieniem un no tiem izrietošām prasmju pieprasījuma tendencēm tautsaimniecības sektoros, kā arī identificēt nākotnē iespējamos riskus, kas saistīti ar tautsaimniecības pārstrukturizāciju un prasmju pieprasījuma izmaiņām, darbaspēka novecošanos, darbaspēka profesionālo un ģeogrāfisko mobilitāti.

 

Aktivitātes ietvaros veiktas divas aptaujas par darba tirgus attīstības jautājumiem:

  • tautsaimniecības nozaru aptauja. Aptaujas mērķis - iegūt dažādu tautsaimniecības nozaru pārstāvju redzējumu par nozaru ilgtermiņa attīstības tendencēm, sagaidāmām darbaspēka pieprasījuma izmaiņām, jaunu prasmju pieprasījuma veidošanos, kā arī darbaspēka novecošanās tendencēm to pārstāvētajās nozarēs. Galvenie rezultāti - veiktas 225 intervijas ar augsta līmeņa uzņēmumu vadītājiem, nozaru ekspertiem un asociāciju pārstāvjiem, kā arī 3500 uzņēmumu telefonintervijas 45 nozarēs. Iegūts vērtējums par 45 nozaru attīstības tendencēm un ar to saistītām darbaspēka pieprasījuma izmaiņām, kā arī identificēti nākotnes darba tirgus riski un sagaidāmās problēmas, kā arī to iespējamie risinājumi;
     
  • tautsaimniecības ekspertu aptauja. Aptaujas mērķis - iegūt Latvijas un ārvalstu ekspertu redzējumu par Latvijas un globālās ekonomikas, īpaši Eiropas Savienības, līdzšinējām attīstības tendencēm, esošo situāciju un iespējamiem attīstības virzieniem vidējā un ilgtermiņā, kā arī noskaidrot, kā šīs tendences ir ietekmējušas un nākotnē ietekmēs situāciju darba tirgū. Galvenie rezultāti - veikts padziļinātās intervijas gan ar Latvijas, gan ar ārvalstu tautsaimniecības ekspertiem (kopumā – 40 padziļinātās intervijas). Iegūts ekspertu viedoklis, kas iezīmē nākotnes ekonomikas attīstības tendences Latvijā un kopumā ES. Plašāk apskatīti jautājumi, kas saistīti ar nākotnes darbaspēka pieprasījumu, pieejamību un sagaidāmajām problēmām darba tirgū un to iespējamajiem risinājumiem.

 

Aptauju veicējs – SIA „DORUS”.
 

Iepirkuma līgums Nr. EM 2012/63/ESF par aptauju darba tirgus jomā veikšanu noslēgts 21.01.2013. Kopējā līguma summa - LVL 37 725,10 (bez PVN). Līguma izpildes termiņš - 09.09.2013.

 

Projekta „Darba tirgus pieprasījuma vidēja termiņa un ilgtermiņa prognozēšanas sistēmas attīstība” aktivitātes „Aptaujas darba tirgus jomā” gala ziņojums.