Atbalstam var pieteikties Būvniecības valsts kontroles birojā.

 

Energoietilpīgi apstrādes rūpniecības uzņēmumi var saņemt atbalstu atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija noteikumiem Nr.395 “Kārtība, kādā energoietilpīgi apstrādes rūpniecības uzņēmumi iegūst tiesības uz samazinātu līdzdalību obligātā iepirkuma komponentes maksājumam”.

Atbalsts aizsargātajiem lietotājiem

 

Elektroenerģijas tirgus likums paredz, ka aizsargātiem lietotājiem, kas ir  trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas), daudzbērnu ģimenes vai ģimenes (personas), kuru aprūpē ir bērns ar invaliditāti, personas ar I invaliditātes grupu, tiek nodrošinātas tiesības saņemt aizsargātā lietotāja elektroenerģijas tirdzniecības pakalpojumu. Ģimene (persona), kuras aprūpē ir bērns ar invaliditāti, iekļauj arī aizbildni un aizbildnībā esošu bērnu, kā arī audžuģimeni un audžuģimenē ievietotu bērnu.

Šobrīd spēkā esošā regulējums nosaka, ka aizsargātā lietotāja elektroenerģijas tirdzniecības pakalpojuma sniedzējs var būt tikai viens tirgotājs un pakalpojumu var saņemt tikai tie aizsargātie lietotāji, kuriem ir noslēgts elektroenerģijas tirdzniecības līgums ar šo pakalpojuma sniedzēju, kas kopš 2015.gada ir AS “Latvenergo”.

Vienlaikus, Ekonomikas ministrija izstrādā jaunu pakalpojuma sniegšanas mehānismu, lai no 2021. gada pakalpojumu varētu automātiski (bez pieteikšanās) saņemt no jebkura elektroenerģijas tirgotāja, ja elektroenerģijas lietotājs atbilst aizsargātā lietotāja statusam.