Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam 1.2.3. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt ilgtspējīgu izaugsmi, konkurētspēju un darba vietu radīšanu MVU, tostarp ar produktīvām investīcijām” 1.2.3.1. pasākums “Atbalsts MVU inovatīvas uzņēmējdarbības attīstībai”

Kopējais finansējums: 73 379 551 euro

Mērķis: nodrošināt finansējuma pieejamību biznesa idejas īstenošanai un uzņēmējdarbības attīstībai Latvijā, veicinot aktivitātes, kas ir vērstas uz inovatīvo komersantu īpatsvara paaugstināšanu ekonomikā un sekmē uzņēmējdarbību, kas vērsta uz augstu pievienoto vērtību radīšanu vidēji augsto un augsto tehnoloģiju jomā un radošo industriju jomā, un veicina eksporta pieaugumu atbalstītajos uzņēmumos, un tādējādi sniedz ieguldījumu Latvijas Viedās specializācijas stratēģijas mērķu sasniegšanā.

Gala labuma guvēji: fiziskas personas, sīkie (mikro), mazie, vidējie komersanti, biedrības

Pieejamās aktivitātes:

 • Inovācijas motivācijas atbalsts – nefinansiāls atbalsts apmācībām, semināriem, dalībai inovācijas un uzņēmējdarbības veicināšanas pasākumos, kā arī jaunu partnerību un sadarbības projektu uzsākšanai un veicināšanai.
 • Biznesa inkubācijas atbalsts – nefinansiāls atbalsts dalībai projektos, pirmsinkubācijas pasākumiem (apmācības, tīklošanās pasākumi), dalībai uzņēmējdarbības un eksporta veicināšanas pasākumos.

Grants inkubācijas atbalstam:

 • 10 000 euro pakalpojumiem uzņēmējdarbības attīstībai,
 • 20 000 euro prototipēšanas un tehnoloģiju izstrādei;
 • 10 000 euro ražošanas aprīkojuma un iekārtu iegādei;
 • 5 000 euro izejmateriālu un izejvielu iegādei;
 • 10 000 euro valstī noteiktās vienas minimālās mēnešalgas (neto) un VSAOI vienam darbiniekam vienu reizi 12 mēnešu periodam

Atbalsts eksporta veicināšanai – nefinansiāls atbalsts Latvijas ārējo ekonomisko pārstāvniecību konsultācijām, dalībai uzņēmējdarbības un eksporta veicināšanas pasākumos un dalībai finansējuma saņēmēja nacionālajos stendos, produktu vai pakalpojumu pielāgošanai ārvalstu tirgiem, kā arī finansējuma saņēmēja sniegtajām eksporta konsultācijas biznesa kontaktu dibināšanai ārvalstīs.

Grants:

 • dalībai starptautiskajās izstādēs ārvalstīs un Latvijā ar stendu vai kopstendu, konferencēs ārvalstīs ar stendu vai ar prezentāciju, kontaktbiržās ārvalstīs klātienē vai tiešsaistē;
 • dalībai starptautiskajās digitālajās nozaru platformās;
 • preču zīmes, tai skaitā preču zīmes stratēģijas, izstrādei un reģistrēšanai;
 • reklāmas kampaņas par produkta palaišanu eksporta tirgū izstrādei un vadībai;
 • mārketinga materiālu izstrādei;
 • dalībai ārvalstu starptautiskajās nozaru organizācijās vai asociācijās;
 • tirgus pētījuma mērķa tirgos izstrādei un iegādei;
 • telemārketinga pakalpojumiem ārvalstu sadarbības partneru meklēšanai;
 • ārvalstu atbilstošās nozares eksperta piesaistei eksporta tirgos eksporta tirgus stratēģijas izstrādei un realizēšanai, kā arī ārvalstu tirdzniecības aģenta piesaistei tirgus darbības pārorientācijai;
 • starptautisko konferenču organizēšanai Latvijā RIS 3 jomā, ja dalībnieku skaits konferencē ir ne mazāk kā 50 dalībnieki un vismaz 50% no tiem ir ārvalstu dalībnieki

Aktualitātes par ieviešanu: Ministru kabineta š.g. 13. jūlija sēdē apstiprināja ministru kabineta noteikumus Nr. 407. Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.2027. gadam 1.2.3. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt ilgtspējīgu izaugsmi, konkurētspēju un darba vietu radīšanu MVU, tostarp ar produktīvām investīcijām" 1.2.3.1. pasākuma "Atbalsts MVU inovatīvas uzņēmējdarbības attīstībai" īstenošanas noteikumus. Atbalsts eksporta veicināšanai gala labumu guvējiem būs pieejams no š.g. decembra, savukārt biznesa inkubācijai no 2024. gada februāra. Aicinām sekot aktualitātēm  tīmkļvietnē.

Kontaktpersona:

Elīna Pētersone

Departamenta direktora vietnieks
elina.petersone [at] em.gov.lv