TIRDZNIECĪBAS CENTRI

1. Kāda ir tirdzniecības centra definīcija? Kādiem kritērijiem jāatbilst, lai attiecīgo tirdzniecības organizēšanas vietu uzskatītu par tirdzniecības centru ?

MK noteikumi paredz, ka par tirdzniecības centru uzskatāma tāda pastāvīgai un sistemātiskai tirdzniecībai iekārtota ēka, kas vienlaikus atbilst 2 kumulatīviem kritērijiem: 1) kopējā tirdzniecībai atvēlētā platība ir vismaz 1 500 m2 un 2) atsevišķās tirdzniecības vietās darbojas vismaz 5 tirdzniecības dalībnieki vai pakalpojuma sniedzēji.

2. Ja ēkā ir vairākas tirdzniecības vietas, bet pati ēka nekvalificējas kā tirdzniecības centrs (kopējā tirdzniecībai atvēlētā platība ir mazāka par 1500 m2), vai pie ēkas ieejas ir jābūt norādītam maksimāli pieejamam apmeklētāju skaitam un jānodrošina citas epidemioloģiskās drošības prasības koplietošanas telpās (gaiteņos, WC u.c.)?

MK noteikumi šādas prasības neparedz ēkām, kurās tiek organizēts tirdzniecības process, bet tās neatbilst tirdzniecības centra definīcijai. Vienlaikus, lai mazinātu Covid-19 infekcijas izplatības riskus publiskā vietā, būtu tikai atbalstāma un apsveicama šādas proaktīvas rīcības īstenošana arī iepriekš minētajās ēkās.

3. Kā aprēķināt tirdzniecības centrā tirdzniecībai atvēlēto platību? Vai tajā ietilpst gaiteņi un citas koplietošanas telpas?

Nosakot tirdzniecības centrā kopējo tirdzniecībai atvēlēto platību, summēta tiek visu tirdzniecības centrā iekārtoto un tirdzniecībai vai pakalpojumu sniegšanai paredzēto (atvēlēto) saimnieciskās darbības veikšanas vietu (t.sk. kurās šobrīd saimnieciskā darbība nenotiek) telpu platība, kas publiski pieejama apmeklētājiem (tirdzniecības zāles un pakalpojumu sniegšanas vietas platība).

Nosakot (aprēķinot) kopējo tirdzniecībai atvēlēto platību tirdzniecības centrā, aprēķinos netiek ņemta vērā:

  1. koplietošanas telpu platība (gaiteņi u.c. koplietošanas telpas);
  2. telpu platība, kas nav paredzēta apmeklētājiem (palīgtelpas, noliktavas, administrācijas telpas u.c. telpas, kur neatrodas apmeklētājs un netiek sniegts pakalpojums).

IELU TIRDZNIECĪBA UN GADATIRGI

Vai ir atļauta ielu tirdzniecība un gadatirgi?

Ielu tirdzniecība un ielu tirdzniecības organizēšana (gadatirgi) no 2021.gada 7.aprīļa ir atļauta, ievērojot MK noteikumos noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības (24.15,24.16, 24.17punkts).

TIRDZNIECĪBAS IEROBEŽOJUMI (tirdzniecības vietās)

Vai iepirkšanās groziņi un ratiņi tirdzniecības dalībniekam ir jānodrošina visās tirdzniecības vietās – arī tādās, kur tie iepriekš nav tikuši izmantoti?

Nē. MK noteikumi paredz, ka apmeklētājiem iepirkšanās grozi, rati vai iepirkšanās somas ir obligāti jāizmanto tādās tirdzniecības vietās, kur iepriekš minēto iepirkšanās līdzekļu pieejamību tirdzniecības dalībnieks nodrošina. Vienlaikus tādās tirdzniecības vietās, kur iepirkšanās grozu, ratu vai iepirkšanās somu pieejamība nav nodrošināta (piemēram, aptiekās, degvielas uzpildes stacijās, kioskos, preses kioskos, tirgos, ielu tirdzniecības vietās, tirdzniecības vietās, kur preces izsniedz pārdevējs u.c.), netiek noteikt pienākumus šādus iepirkšanās līdzekļus ieviest.

Vienlaikus šādās tirdzniecības vietās ir jānodrošina alternatīvs risinājums (jāapraksta arī iekšējās kontroles sistēmas epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai tirdzniecības vietā dokumentācijā), kā tiks nodrošināta apmeklētāju plūsmas (skaita), kas vienlaicīgi var atrasties tirdzniecības vietā, kontrole.

MAKSIMĀLĀ APMEKLĒTĀJU SKAITA NOTEIKŠANA

1.  Kāda ir minimāli noteiktā m2 platība apmeklētājam tirdzniecības vietā?

Platība jeb m2 uz 1 apmeklētāju tirdzniecības vietā pielāgojama atbilstoši epidemioloģiskai situācija[1] proti, līdz brīdim kamēr 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju nepārsniedz 120 - tirdzniecības vietās iekštelpās jānodrošina ne mazāk kā 15 m2 uz katru apmeklētāju no kopējās tirdzniecības zāles platības (neņemot vērā platību, ko aizņem tirdzniecības un tehnoloģiskās iekārtas). Bet, ja kumulatīvais saslimstības rādītājs pārsniedz 120 gadījumus – attiecīgi jānodrošina 25m2. Ja saimnieciskā pakalpojuma sniegšanas vietas platība ir mazāka par 15m2 vai attiecīgi 25 m2, tad tajā vienlaikus var atrasties tikai viens apmeklētājs.

(Veicot iepriekš minētos aprēķinus, jāņem vērā, ka vienam apmeklētājam tirdzniecības vietā un citā saimniecisko pakalpojumu sniegšanas vietā jānodrošina atšķirīgas m2 platības.  Pie augstākas saslimstības tirdzniecībā - ne mazāk kā 25 m2 no publiski pieejamās telpu platības, savukārt citu saimnieciskā pakalpojuma sniegšanas vietās, izņemot tirdzniecības pakalpojuma, skaistumkopšanas pakalpojuma un iekštelpu sporta treniņu (nodarbību) pakalpojuma sniegšanas vietas, vienai personai jānodrošina ne mazāk kā 15 m2 no publiski pieejamās telpu platības. Pie zemākas saslimstības - tirdzniecībā jānodrošina ne mazāk kā 15m2, bet citās saimniecisko pakalpojumu sniegšanas vietās vienai personai jānodrošina ne mazāk kā 10 m2 no publiski pieejamās telpas platības.)


[1] Slimību profilakses un kontroles centrs savā tīmekļvietnē publicē 14 dienu Covid-19 saslimstības rādītājus https://www.spkc.gov.lv/lv/aktualitates-par-covid-19

2. Kā veicami korekti maksimālā apmeklētāju skaita aprēķini, kas vienlaicīgi drīkst atraksties tirdzniecības vietā, aprēķini un noapaļošana (uz augšu vai leju)?

Tirdzniecības dalībnieks vienam apmeklētājam tirdzniecības vietā atkarībā no saslimstības rādītājiem nodrošina ne mazāk kā 15 m vai 25 mno publiski pieejamās telpu platības. Lai nodrošinātu, ka vienam apmeklētājam tiek nodrošināta vismaz 15 m vai 25 mliela telpas platība, aprēķinot atļauto apmeklētāju skaitu pieļaujama matemātiskā skaitļa noapaļošana uz augšu, ja cipars aiz komata ir vienāds vai lielāks par 5. (Piemērs Nr.1: 12 m/ 15 m= 0,8 noapaļojot uz augšu, ir pieļaujams viens apmeklētājs; Piemērs Nr.2: 37,5 m/ 25 m= 1,5 noapaļojot uz augšu ir pieļaujami divi apmeklētāji.)

3. Ja tirdzniecības vietā daļa plauktu ir norobežota un nav pieejama apmeklētajiem, tad pieļaujamo apmeklētāju skaita aprēķina no visas tirdzniecības zāles platības vai tikai no apmeklētājiem pieejamās platības?

MK noteikumi paredz, ka tirdzniecības dalībnieks vienam apmeklētājam tirdzniecības vietā nodrošina noteiktus m2no publiski pieejamās telpu platības/ kopējās tirdzniecības zāles platības. Par apmeklētājiem publiski pieejamu telpu, Ekonomikas ministrijas ieskatā, ir uzskatāma tirdzniecības zāle, kurā tiek organizēts tirdzniecības process un apkalpoti apmeklētāji (neatkarīgi no tirdzniecības iekārtu un plauktu izkārtojuma tirdzniecības vietā). Vienlaikus par šādu telpu nebūtu uzskatāmas palīgtelpas, noliktavas, administrācijas telpas u.c. telpas tirdzniecības vietā, kur neatrodas apmeklētājs un netiek sniegts tirdzniecības pakalpojums. Attiecīgi, Ekonomikas ministrijas ieskatā, maksimāli pieļaujamais apmeklētāju skaits, kas vienlaicīgi drīkst atrasties tirdzniecības vietā, būtu nosakāms (aprēķināms) no kopējās tirdzniecības zāles platības, tirdzniecības plauktu un iekārtu izvietojumam tirdzniecības vietā pievēršot sekundāru nozīmi.

4. Kāds maksimālais apmeklētāju skaita aprēķins ir attiecināms uz pakalpojumu sniedzējiem (banku filiāles, pasts u.c.)? Vai ir attiecināmi 15m2 pie zemākas saslimstības un 25 m2 pie augstākas?

MK noteikumi vispārīgā norma paredz, ka saimnieciskā pakalpojuma sniegšanas vietā vienam apmeklētājam jānodrošina ne mazāk kā 15 mno publiski pieejamās telpu platības. Saimnieciskā pakalpojuma sniegšanas vietā, kur vienam apmeklētājam publiski pieejamā telpu platība ir mazāka par 15 m2, vienlaikus var atrasties tikai viens apmeklētājs. Turpretī, kamēr 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju nepārsniedz 120 - saimniecisko pakalpojumu sniegšanas vietās vienai personai jānodrošina ne mazāk kā 10 m2 no publiski pieejamās telpas platības (14.6 8.5. punkts).

5. Vai uzraudzības iestāžu pārstāvji, kas ierodas kontrolē uz tirdzniecības vietu, arī ir jāieskaita maksimālajā apmeklētāju skaitā?

Nē. MK noteikumos ietvertā prasība ir attiecināma tikai uz apmeklētājiem, t.i., personām, kas ierodas tirdzniecības vietā nolūkā iegādāties preces. Attiecīgi, nosakot un kontrolējot maksimālo apmeklētāju skaitu, kas vienlaicīgi drīkst atrasties tirdzniecības vietā, aprēķinos nav jāietver uzraudzības un kontroles iestāžu pārstāvji, kā arī tirdzniecības vietas darbinieki.

APMEKLĒTĀJU PLŪSMAS KONTROLE

Vai es varu ieskriet veikalā pēc maizes un neņemt groziņu?

Pircēju plūsmas kontrolei ieeja veikalā atļauta tikai ar iepirkšanās grozu, ratiem vai tirdzniecības pakalpojuma sniedzēja iepirkuma somu, ja attiecīgajā tirdzniecības vietā šāda inventāra pieejamība tiek nodrošināta. Šajās tirdzniecības vietās atrašanās tirdzniecības zālē bez iepirkšanās groza, ratiem vai tirdzniecības pakalpojuma sniedzēja piedāvātajām iepirkšanās somām ir aizliegta.

ATBILDĪGĀ PERSONA

1. Vai tirdzniecības vietā, kas darbojas 24/7 režīmā, drīkst noteikt vairākas atbildīgās personas?

MK noteikumi paredz pienākumu tirdzniecības dalībniekam iecelt atbildīgo personu, kas organizē epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu tirdzniecības vietā. Tiesību normas mērķis ir nodrošināt, ka uzraudzības un kontroles iestādes amatpersonai ir skaidri zināma un uzreiz pieejama tirdzniecības dalībnieka pilnvarota atbildīgā kontaktpersona, pie kuras vērsties, lai pārliecinātos par epidemioloģiskās drošības prasību ievērošanu tirdzniecības vietā. MK noteikumi nekādā veidā neierobežo tirdzniecības dalībnieku pilnvarot arī vairākas atbildīgās personas uzņēmumā (ņemot vērā tirdzniecības uzņēmumu atšķirīgo darbības specifiku), ja tās tiek skaidri norādītas iekšējās kontroles sistēmas epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai tirdzniecības vietā dokumentācijā.

 

2. Vai pašapkalpošanās tirdzniecības vietās (kur nav pārdevējs vai cits darbinieks uz vietas) ir jānodrošina atbildīgā persona? Proti, vai automatizētu pašapkalpošanās veikalu gadījumā ir pieļaujama atbildīgās personas atrašanās ārpus tirdzniecības vietas?

Prasība, kas paredz pienākumu  atbildīgai personai atrasties tirdzniecības vietā, attiecībā uz tirdzniecības vietām, kur notiek tikai automatizēta apmeklētāju apkalpošana (bez pārdevēja klātbūtnes), ir uzskatāma par izpildītu, ja atbildīgā persona nekavējoties ir sasniedzama ar elektronisko komunikācijas līdzekļu starpniecību (piemēram, sazvanāma pa tālruni).

UZRAUDZĪBA

Vai policija drīkst sodīt ar darbības apturēšanu uz 7 dienām tikai veikalus, bet tirdzniecības centrus nedrīkst?

 Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 52. pants paredz, ka ja tirdzniecības vietā (struktūrvienībā) nav izstrādāta vai ieviesta saimniecisko pakalpojumu sniegšanas iekšējās kontroles sistēma epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai un tas var radīt tūlītēju un būtisku kaitējumu sabiedrības veselības interesēm, Valsts policija vai pašvaldības policija var Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā pieņemt rakstveida lēmumu par tirdzniecības vietas (struktūrvienības) slēgšanu apmeklētāju pieņemšanai uz laiku līdz septiņām dienām.

No iepriekš minētā secināms, ka valsts un pašvaldības policijai nav ietverts pilnvarojums tirdzniecības centru slēgšanai, vienlaikus atbilstoši Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā noteiktajam tā ir tiesīga uzsākt administratīvā pārkāpuma procesu un noteikt administratīvo atbildību par likumā un uz tā pamata izdotajos Ministru kabineta noteikumos noteikto epidemiloģiskās drošības prasību neievērošanu, piemērojot naudas sodu līdz 5 000 euro.

 

 


[1] 2020. gada 9. jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”