Kādi ir mājsēdes laikā noteiktie darba laika ierobežojumi tirdzniecībai un pakalpojumu sniegšanai?

Mājsēdes laikā tirdzniecības vietas, pakalpojumu sniegšanas iedzīvotājiem klātienē vietas un ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietas darbu beidz ne vēlāk kā plkst. 21.00. Vienlaikus noteikts, ka darba laika ierobežojums neattiecas uz diennakts aptiekām, degvielas uzpildes stacijām, sabiedriskā transporta un pasažieru pārvadājumu pakalpojumiem, avārijas un neatliekamo komunālo pakalpojumu sniegšanu.

Ostas, lidostas, autoostas un dzelzceļa stacija darbosies ierastajā darba laikā. Gadījumā, ja minētajās dienās būs nepieciešams novērst sadzīves komunikāciju avāriju, attiecīgie dienesti darbosies ierastā režīmā. Netiek ierobežota kritisko pakalpojumu sniegšana, atļaujot nodrošināt funkcijas, kas saistītas ar energoapgādi, siltumapgādi, gāzes apgādi, ūdens apgādi, atkritumu apsaimniekošanu, bīstamo iekārtu apkalpošanu, apsardzes pakalpojumu sniegšanu un kritiskās infrastruktūras objektu darbību. Darba laika ierobežojumi netiek piemēroti arī veterinārmedicīnas pakalpojumiem, skaidrās naudas izsniegšanai un saņemšanai Latvijas Bankā no kredītiestādēm un to pilnvarotiem komersantiem.

Vai mājsēdes laikā, kad ir ierobežots darba laiks, tirgotāji un pakalpojumu sniedzēji var nodrošināt piegādes un citus saimnieciskos darbus?

Tirgotāji un pakalpojumu sniedzēji var turpināt veikt saimniecisko darbību, lai nodrošinātu sava darba procesa nepārtrauktību, t.sk. darbu maiņās, preču piegādes veikaliem, utml. Tomēr jebkādu pakalpojumu (t.sk. preču piegādes) sniegšanas klātienē iedzīvotājiem ir jāveic līdz plkst.21.00.

Vai mājsēdes dienās, kad ir ierobežots darba laiks, būs pieejami taksometru pakalpojumi?

Persona taksometra pakalpojumus varēs izmantot, lai nokļūtu darba vai dienesta vietā vai atgrieztos dzīvesvietā, tai skaitā no ostas, lidostas, autoostas un dzelzceļa stacijas. Neatliekamas un pamatotas situācijas gadījumā persona varēs izmantot taksometra pakalpojumus, piemēram, lai nokļūtu ārstniecības iestādē. Šajos gadījumos personai ir jābūt aizpildītam apliecinājumam par dzīvesvietas atstāšanas iemeslu.

Tāpat noteikts, ka taksometrā var pārvietoties tikai viens pasažieris. Šī prasība nav attiecināma uz gadījumiem, kad vienlaikus pārvietojas persona ar nepilngadīgu bērnu vai personu, kam nepieciešama asistenta palīdzība, vai kurām ir objektīvas grūtības vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ. Vienlaikus atgādinām, ka taksometrā tā vadītājam (ja viņš nav atdalīts ar fizisku barjeru no pasažieriem), kā arī pasažierim jālieto mutes un deguna aizsegs.

Vai mājsēdes laikā būs pieejami tūristu mītņu pakalpojumi?

Tūristu mītņu darbība kopumā nav ierobežota, taču, dodoties uz to vai mājup, viesiem jāievēro mājsēdes laikā noteiktie ierobežojumi. Tāpat mājsēdes laikā viesiem jāatrodas tūristu mītnē un viesu ēdināšana jānodrošina līdz 21:00. 

Kādi veikali var strādāt un kādas preces var nopirkt klātienē laika posmā no 2020. gada 19. decembra līdz 2021. gada 7.februārim?

Šajā laika posmā mazumtirdzniecības pakalpojumus klātienē sniedz tikai:

 • aptiekas, tajā skaitā veterinārās aptiekas,
 • optikas veikali,
 • degvielas uzpildes stacijas,
 • tirdzniecības vietas, kurās drīkst tirgot šādas preču grupas:

- pārtikas preces;

- higiēnas preces;

- pirmās nepieciešamības saimniecības preces;

- mobilo telefonu priekšapmaksas kartes;

- tabakas izstrādājumus, augu smēķēšanas produktus, elektroniskās smēķēšanas ierīces un to šķidrumus;

- dzīvnieku barību un preces;

- preses izdevumus;

- sabiedriskā transporta biļetes;

- mutes un deguna aizsegus un individuālos aizsardzības līdzekļus;

- mājražotāju lauksaimniecības produkciju,

- ziedus.

Vai vairumtirdzniecība ir atļauta? Vai vairumtirdzniecība ir atļauta mazumtirdzniecības vietās?

Rīkojuma (šeit un turpmākajos jautājumos - Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojums Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu ") 5.7.apakšpunktā ir noteikti tirdzniecības ierobežojumi mazumtirdzniecības pakalpojumiem klātienē, atļaujot aptieku (tai skaitā veterināro aptieku), optikas preču veikalu un degvielas uzpildes staciju darbību, kā arī mazumtirdzniecības vietu darbību, kurās drīkst tirgot noteiktas preču grupas.

Rīkojuma mērķis ir ierobežot cilvēku plūsmu koncentrāciju mazumtirdzniecības vietās, tādēļ uz juridisko personu apkalpošanu mazumtirdzniecības vietās ir attiecināmi tie paši nosacījumi, kas pārējiem apmeklētājiem. Vienlaikus Rīkojumā nav noteikti ierobežojumi vairumtirdzniecībai kopumā t.sk. preču pārdošanai vairumtirdzniecības vietās (bāzēs), lai tādējādi nodrošinātu komersantus ir iespēju arī turpmāk iegādāties visas saimnieciskajai darbībai nepieciešamās preces.

Būvmateriālu veikali varēs strādāt tikai ar vairumpircējiem un internetā? Vai arī pārējie apmeklētāji varēs aiziet un kaut ko sev nopirkt?

Skatīt atbildi uz iepriekšējo jautājumu.

Preču pārdošana mazumtirdzniecības vietā klātienē ir atļauta tikai ar Rīkojuma 5.7.apakšpunktā minētajām preču grupām, nenosakot atšķirīgas prasības apmeklētājiem - juridiskām un fiziskām personām. Vienlaikus ierobežojumi nav attiecināmi uz preču tirdzniecību, izmantojot distances saziņas līdzekļus, kā arī preču izsniegšanu tirdzniecības vietā, ja preces iegādātas, izmantojot distances saziņas līdzekļus. Rīkojumā nav noteikti ierobežojumi preču pārdošanai juridiskai personai ārpus mazumtirdzniecības vietām.

Vai būvniecības veikals drīkst tirgot preces (bez kādiem preču veidu ierobežojumiem) juridiskām personām uz vietas veikalā, lai nodrošinātu būvniecības pakalpojumu izpildi, kā arī izpildītu ar klientiem noslēgtos līgumus?

Rīkojumā noteikti tirdzniecības ierobežojumi līdz 2021.gada 7.februārim mazumtirdzniecības pakalpojumiem klātienē, atļaujot preču pārdošanu mazumtirdzniecības vietās klātienē tikai ar Rīkojuma  minētajām preču grupām un nenosakot atšķirīgas prasības apmeklētājiem –juridiskām un fiziskām personām. Proti, Rīkojuma mērķis ir ierobežot cilvēku plūsmu koncentrāciju mazumtirdzniecības vietās, tādēļ uz juridisko personu apkalpošanu mazumtirdzniecības vietās ir attiecināmi tie paši nosacījumi, kas pārējiem apmeklētājiem (nešķirojot apmeklētājus pie kases – juridiska vai fiziska persona).

Vienlaikus Rīkojumā nav noteikti ierobežojumi vairumtirdzniecībai kopumā t.sk. preču pārdošanai vairumtirdzniecības vietās (bāzēs) un cituviet ārpus mazumtirdzniecības vietām, kur tiek nodrošināta klientu – juridisku personu – apkalpošana, lai tādējādi nodrošinātu tos ar iespēju arī turpmāk iegādāties visas saimnieciskajai darbībai nepieciešamās preces.

Vienlaikus ir pieļaujama arī preču izsniegšana mazumtirdzniecības vietā, ja tās iegādātas, izmantojot distances saziņas līdzekļus.

Lūgums norādīt uz kādu "vairumtirdzniecības" definīciju (kādā normatīvajā aktā) varam pamatoties, apkalpojot klātienē juridiskās personas?

Likuma "Par nodokļiem un nodevām" 30.panta sestajā daļā ir sniegts termina “vairumtirdzniecība" skaidrojums. Proti, par vairumtirdzniecību uzskatāma iepirkto preču pārdošana savā vārdā saimnieciskās darbības veicējam tālākpārdošanai, ražošanai vai savas darbības nodrošināšanai.

Kāda ir minimāli noteiktā m2 platība apmeklētājam tirdzniecības vietā?

Ne mazāk kā 15 m2 no publiski pieejamās telpu platības (neņemot vērā platību, ko aizņem tirdzniecības un tehnoloģiskās iekārtas). Ja saimnieciskā pakalpojuma sniegšanas vietas platība ir mazāka par 15 m2, tad tajā vienlaikus var atrasties tikai viens apmeklētājs.

Kas mainījies tirdzniecības centra definīcijā? Kādiem kritērijiem turpmāk jāatbilst, lai attiecīgo tirdzniecības organizēšanas vietu uzskatītu par tirdzniecības centru Rīkojuma izpratnē?

Rīkojums turpmāk paredz, ka par tirdzniecības centru uzskatāma tāda pastāvīgai un sistemātiskai tirdzniecībai iekārtota ēka, kas vienlaikus atbilst 2 kumulatīviem kritērijiem: 1) kopējā tirdzniecībai atvēlētā platība ir vismaz 10 000 m2 un 2) atsevišķās tirdzniecības vietās darbojas vismaz 10 tirdzniecības dalībnieki vai pakalpojuma sniedzēji.

Vai ir kādi ierobežojumi tirdzniecības centru darbībai?

Rīkojums nenosaka īpašus ierobežojumus tirdzniecības centru darbībai. Vienlaikus ir noteikti papildu epidemioloģiskās drošības pasākumi, kas turpmāk jānodrošina tirdzniecības centra īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam:

1) jānodrošina, ka tirdzniecības centrā netiek pārsniegts maksimāli pieļaujamais apmeklētāju skaits. Maksimāli pieļaujamais apmeklētāju skaits tirdzniecības centrā tiek noteikts, summējot tirdzniecības vietās pieļaujamo apmeklētāju skaitu, kas vienlaikus var atrasties tirdzniecības vietās;

2) pie ieejas labi redzamā vietā jāizvieto informācija, tai skaitā svešvalodās, par maksimāli pieļaujamo apmeklētāju skaitu, kas vienlaikus var atrasties tirdzniecības centrā;

3) jākontrolē apmeklētāju plūsma pie tirdzniecības centra ieejām un izejām, gaiteņos, pie tualetēm un citur (ārpus pakalpojuma sniegšanas un tirdzniecības vietas), kur notiek pastiprināta apmeklētāju pulcēšanās.

Vai banku filiāļu darbība ir atļauta tirdzniecības centros?

Lai arī Rīkojumā nav noteikti īpaši ierobežojumi tirdzniecības centru darbībai, tomēr ir atsevišķi pakalpojumi, kuru darbība iekštelpās (līdz ar to arī tirdzniecības centros) ir aizliegta:

 • skaistumkopšanas, pīrsinga un tetovēšanas pakalpojumi;
 • sporta inventāra noma iekštelpās;
 • fotopakalpojumi klātienē, izņemot fotogrāfiju izgatavošanu dokumentiem;
 • saimnieciskie pakalpojumi klātienē, kas saistīti ar izklaidi un labsajūtu (tai skaitā bāros, naktsklubos, diskotēkās, akvaparkos, pirtīs, SPA, slidotavās, spēļu zālēs, bērnu viesību organizēšanas vietās, izklaides un atrakciju centros, batutu parkos, bērnu rotaļu istabās, bērnu pieskatīšanas istabās (arī tirdzniecības centros).

Vai var strādāt ķīmiskā tīrītava u.c. pakalpojumi?

Rīkojumā ir noteikti attiecīgi pakalpojumi, kuru darbība ir aizliegta:

 • skaistumkopšanas, pīrsinga un tetovēšanas pakalpojumi;
 • sporta inventāra noma iekštelpās;
 • fotopakalpojumi klātienē (izņemot fotogrāfiju izgatavošanu dokumentiem
 • saimnieciskie pakalpojumi klātienē, kas saistīti ar izklaidi un labsajūtu (tai skaitā bāros, naktsklubos, diskotēkās, akvaparkos, pirtīs, SPA, slidotavās, spēļu zālēs, bērnu viesību organizēšanas vietās, izklaides un atrakciju centros, batutu parkos, bērnu rotaļu istabās, bērnu pieskatīšanas istabās (arī tirdzniecības centros).

Ķīmisko tīrītavu darbība nav iekļauta iepriekš minētajā sarakstā, attiecīgi ir pamats uzskatīt, ka tās darbība iepriekš minētajā laika periodā ir atļauta, ievērojot noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus.

Degvielas uzpildes stacijās līdz šim nav bijuši iepirkumu grozi, vai no esošā regulējuma jāsaprot, ka tajos tagad tādiem ir jābūt? Vai degvielas uzpildes stacijas drīkst tirgot kā šobrīd visu, izņemot alkoholu?

Rīkojumā ir ietverta prasība, kas paredz pienākumu tirdzniecības vietā nodrošināt, ka iepirkšanās grozu, ratu vai tirdzniecības pakalpojumu sniedzēja iepirkšanās somu skaits kopā nedrīkst pārsniegt maksimāli atļauto apmeklētāju skaitu tirdzniecības vietā. Bez iepirkšanās groza, ratiem vai tirdzniecības pakalpojumu sniedzēja iepirkšanās somas atrašanās tirdzniecības vietā ir aizliegta.

Iepriekš minētā prasība ir attiecināma uz tirdzniecības vietām, kurās tiek nodrošināta iepriekš minētā inventāra pieejamība apmeklētāju ērtībām. Pārējās tirdzniecības vietās tirdzniecības dalībniekam ir jānodrošina alternatīvi un savai darbības specifikai piemēroti risinājumi, lai nodrošinātu efektīvu apmeklētāju plūsmas kontroli tirdzniecības vietā.

No 2020.gada 19.decembra vairāk nav paredzēti preču grupu tirdzniecības ierobežojumi degvielas uzpildes stacijās.

Vai es varu kopā ar bērnu ieskriet veikalā pēc maizes un neņemt groziņu?

Pircēju plūsmas kontrolei ieeja veikalā atļauta tikai ar iepirkšanās grozu, ratiem vai tirdzniecības pakalpojuma sniedzēja iepirkuma somu, ja attiecīgajā tirdzniecības vietā šāda inventāra pieejamība tiek nodrošināta. Šajās tirdzniecības vietās atrašanās tirdzniecības zālē bez iepirkšanās groza, ratiem vai tirdzniecības pakalpojuma sniedzēja piedāvātajām iepirkšanās somām ir aizliegta.

Rekomendējama ir viena mājsaimniecības pārstāvja atrašanās tirdzniecības vietā (lai mazinātu Covid-19 infekcijas izplatības riskus publiskā vietā), vienlaikus Rīkojums pieļauj, ka apmeklētāju tirdzniecības vietā drīkst ielaist kopā ar bērniem līdz 12 gadu vecumam, kā arī ar personu, kurai nepieciešama asistenta palīdzība.

Vai makšķernieku veikals drīkst tirgot ne tikai barību zivīm, bet arī makšķerēšanas piederumus?

Mazumtirdzniecības vietās klātienē ir atļauta tikai Rīkojuma 5.7.apakšpunktā minēto preču tirdzniecība. Makšķerēšanas piederumi neietilpst iepriekš minētajā preču grupu sarakstā.

Vai par pirmās nepieciešamības saimniecības precēm ir uzskatāma un attiecīgi atļauta kalendāru, pastmarku, rakstāmpiederumu, dāvanu karšu, makšķernieku karšu, auto piederumu tirdzniecība?

Ar Rīkojumu apstiprinātā pirmās nepieciešamības preču sarakstā ir iekļauta un attiecīgi mazumtirdzniecības vietās klātienē atļauta pastmarku, dāvanu un makšķernieku karšu tirdzniecība, vienlaikus sarakstā nav iekļauta un attiecīgi nav atļauta kalendāru, rakstāmpiederumu un autopiederumu tirdzniecība.

Vienlaikus norādāms, ka Rīkojums atļauj degvielas uzpildes staciju darbību (neierobežojot preču grupu sortimentu tirdzniecības vietā), kā arī realizējamo preču grupu ierobežojumi nav attiecināmi uz preču tirdzniecību, izmantojot distances saziņas līdzekļus, kā arī preču izsniegšanu tirdzniecības vietā, ja preces iegādātas, izmantojot distances saziņas līdzekļus.  

Vai specifiskie alkohola veikali / alko outleti drīkst strādāt brīvdienās un svētku dienās līdzīgi kā pārtikas veikali?

Rīkojuma 5.7.apakšpunktā ir noteikti tirdzniecības ierobežojumi mazumtirdzniecības pakalpojumiem klātienē, atļaujot mazumtirdzniecības vietu darbību, kurās drīkst tirgot noteiktas preču grupas t.sk. pārtikas preces.

Atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 178/2002 (2002. gada 28. janvāris), ar ko paredz pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu 2.pantā ietvertajai pārtikas definīcijai, pie pārtikas pieder arī dzērieni, tādēļ ir pamats uzskatīt, ka alkoholisko dzērienu tirdzniecība ir atļauta.

Kas ietilps individuālo aizsardzības līdzekļu kategorijā?

Ietilpst darba apģērbs un arī respiratori atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2016/425 (2016. gada 9. marts) par individuāliem aizsardzības līdzekļiem un ar ko atceļ padomes Direktīvu 89/686/EK.

Vai tirdzniecības centrā no 2020.gada 19.decembra sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi var izsniegt ēdienu līdzņemšanai arī brīvdienās? Piemēram, Hesburger, kurš atrodas tirdzniecības centrā. Klients drīkst atnāk, pasūtīt ēdienu un paņemt to līdzi?

Drīkst. Rīkojumā ir noteikts, ka sabiedriskās ēdināšanas vietās ir atļauts izsniegt ēdienu tikai līdzņemšanai (izņemot ražošanas uzņēmumus, kur tas nav iespējams, ievērojot nosacījumu, ka attiecīgā ēdināšanas vieta nav publiski pieejama un ir nodrošināts, ka personu grupu plūsmas, kurām nav ikdienas saskares, fiziski nepārklājas, ēdināšanas laikā pie viena galdiņa atrodas tikai viena persona un starp galdiņiem ir divu metru distance).  Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai tirdzniecības vietās vairs nav noteikti specifiski papildus ierobežojumi.

Darbs birojā vispār aizliegts? (nav specifiska profesija, un objektīvi var strādāt no mājām)

Rīkojumā ierobežojumi noteikti tirdzniecības vietām (tirdzniecības zālēm, kuras apmeklē klienti), nevis tirdzniecības dalībnieka biroja darbībai. Darbam birojos ir piemērojamas vispārējās epidemioloģiskās drošības prasības.

Vai var pārdot kokus? Piemēram, mežā izcirsti koki un tos pārdot? 

Rīkojuma 5.7.apakšpunktā ir noteikti tirdzniecības ierobežojumi mazumtirdzniecības vietu darbībai klātienē. Mežā izcirstu koku pārdošana, ja vien tā netiek veikta tirdzniecības vietās, nav aizliegta.

Vai juvelierizstrādājumus varēs tirgot? Zelts, sudrabs, dārgakmeņi?

Rīkojuma 5.7.apakšpunktā ir noteikti tirdzniecības ierobežojumi mazumtirdzniecības pakalpojumiem klātienē, atļaujot mazumtirdzniecības vietu darbību, kurās drīkst tirgot noteiktas preču grupas. Iepriekš minēto preču grupu sarakstā nav iekļauti juvelierizstrādājumi, tādēļ to tirdzniecība mazumtirdzniecības vietās klātienē nav atļauta.

Vienlaikus Rīkojumā noteiktie ierobežojumi nav attiecināmi uz preču tirdzniecību, izmantojot distances saziņas līdzekļus, kā arī preču izsniegšanu tirdzniecības vietā, ja preces iegādātas, izmantojot distances saziņas līdzekļus.

Vai ir atļauta ielu tirdzniecība un gadatirgi?

Gadatirgu organizēšana (ielu tirdzniecības organizēšana) ir aizliegta. Savukārt tirgotāja individuāli īstenota ielu tirdzniecība, saņemot pašvaldības atļauju ielu tirdzniecībai, ir atļauta, ievērojot Rīkojumā minētos preču grupu tirdzniecības ierobežojumus mazumtirdzniecības vietās.

Kas ir higiēnas preces? Ar kādām higiēnas precēm drīkst tirgoties klātienē?

Atļauta ir šādu higiēnas preču tirdzniecība.

Kas ir pirmās nepieciešamības saimniecības preces un ar kādām saimniecības precēm drīkst tirgoties klātienē?

Atļauta ir šādu saimniecības preču tirdzniecība.

Vai ir atļauta pirotehnikas tirdzniecība? 

Rīkojuma 5.7.apakšpunktā ir noteikti tirdzniecības ierobežojumi mazumtirdzniecības pakalpojumiem klātienē, atļaujot mazumtirdzniecības vietu darbību, kurās drīkst tirgot noteiktas preču grupas. Iepriekš minēto preču grupu sarakstā nav iekļauti pirotehnikas izstrādājumi, tādēļ to tirdzniecība mazumtirdzniecības vietās klātienē nav atļauta. 

Vienlaikus Rīkojumā noteiktie ierobežojumi nav attiecināmi uz preču tirdzniecību, izmantojot distances saziņas līdzekļus, kā arī preču izsniegšanu tirdzniecības vietā, ja preces iegādātas, izmantojot distances saziņas līdzekļus. 

Pirotehnisko izstrādājumu aprites likums tomēr aizliedz pirotehniskos izstrādājumus piegādāt un realizēt ārpus speciālajā atļaujā (licencē) norādītās īpaši ierīkotās tirdzniecības vietas.  

Līdz ar to uguņošanas ierīces un skatuves pirotehniskos izstrādājumus ir atļauts reklamēt un piedāvāt, tai skaitā realizēt internetā ar noteikumu, ka internetā pasūtītā prece tiek izsniegta tikai un vienīgi speciālajā atļaujā (licencē) norādītajā īpaši ierīkotajā tirdzniecības vietā.

Norēķini var tikt veikti gan internetā, gan pie internetā pasūtītās preces saņemšanas speciālajā atļaujā (licencē) norādītajā īpaši ierīkotajā tirdzniecības vietā. Izsniedzot preci, jāpārliecinās arī par preci saņemošās personas vecuma atbilstību Pirotehnisko izstrādājumu aprites likuma prasībām. Tāpat jāievēro arī visas pārējās likuma prasības, kuras nekādā veidā netiek mazinātas ar Rīkojumu ieviestā ārkārtas stāvokļa laikā. 

Vai alkohola distances tirdzniecībā ir izmaiņas no 2020.gada 28.decembra?

2020.gada 28.decembrī stājās spēkā Grozījumi Alkoholisko dzērienu aprites likumā, kas paredzēs, ka alkoholu distancē varēs pasūtīt tikai tīmekļa vietnē vai mobilajā aplikācijā. Kā arī būs jāsaņem speciālā atļauja (licence) šādas tirdzniecības veikšanai. Ar sīkāku informāciju un skaidrojumiem varat iepazīties Valsts ieņēmumu dienesta mājas lapā.

Skat:

https://www.vid.gov.lv/lv/lidz-28decembrim-japarregistre-licences-alkoholisko-dzerienu-tirdzniecibai-interneta

https://www.vid.gov.lv/sites/default/files/alkoholisko_dzerienu_tirdznieciba_ar_distances_ligumu_1612.pdf

Vai drīkst sniegt finanšu pakalpojumus?

Finanšu pakalpojumu sniegšana, gan klātienē, gan attālināti (distancē) nav aizliegta. Attiecibā uz lombardu pakalpojumiem ir atļauta ķīlas nodošana kredīta devējam, ka arī ķīlas atpakaļ saņemšanas no kredīta devēja. Tajā pašā laikā kredīta devējam nav tiesības realizēt ieķīlātās kustamas lietas, izņemot Rīkojuma 5.7.apakšpunktā minētās preces, trešajām personām.

Vai ir atļauta distances tirdzniecība (E-komercija)?

Neskatoties uz to, ka no 2020. gada 19. decembra ir noteikti tirdzniecības ierobežojumi tirdzniecības vietām, nekādi netiek ierobežota distances tirdzniecība (E-komercija).  Distances tirdzniecības ietvaros var iegādāties arī preču grupas, kas nav minētas Rīkojum 5.7.punktā kā izņēmums.

Vai distancē iegādātas preces var izsniegt arī tirdzniecības vietā?

Ar distances līgumu iegādātās preces var tikt piegādātas uz mājām, pakomātiem, kā arī izsniegtas un saņemtas tirdzniecības vietās (veikalos) uz vietas. Klātienes tirdzniecība, izņemot Rīkojuma 5.7.punktā minētās preču grupas, ir aizliegta. Lai nerastos pārpratumi par to vai tirdzniecība notiek klātienē vai distance, ieteicams ierīkot tirdzniecības vietā preču izsniegšanas punktu un pārējo veikala daļu norobežot, lai nenotiktu pircēju pārvietošanās pa tirdzniecības telpu.

Vai tirdzniecības vietā var norēķināties par distancē iegādātajām precēm?

Norēķināties par distancē iegādātajām precēm var arī klātienē tirdzniecības vietā, saņemot pasūtīto preci. Lai nerastos pārpratumi par to vai tirdzniecība notiek klātienē vai distance, ieteicams ierīkot tirdzniecības vietā preču izsniegšanas punktu un pārējo veikala daļu norobežot, lai nenotiktu pircēju pārvietošanās pa tirdzniecības telpu.

Kas ir distances līgums?

Distances līgums ir patērētāja un pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja vienošanās, ko tie noslēguši, vienlaikus neatrodoties vienā un tajā pašā vietā, bet līdz līguma slēgšanas brīdim un līguma slēgšanas brīdī izmantojot vienu vai vairākus distances saziņas līdzekļus, kā arī organizētu preču pārdošanas vai pakalpojumu sniegšanas shēmu. Par distances saziņas līdzekļiem uzskatāmi tālrunis, tīmeklis, elektroniskais pasts, televīzija, fakss, katalogs, presē publicētās reklāmas, kurām pievienots pasūtījuma kupons, un citi informācijas nosūtīšanas un pārraidīšanas distances līdzekļi.

Kāds normatīvais akts regulē distances tirdzniecību?

Distances tirdzniecību regulē Patērētāju tiesību aizsardzības likums, Informācijas sabiedrības pakalpojumu likums un Ministru kabineta 2014.gada noteikumi Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu”. Minēto normatīvo aktu uzraudzību veic Patērētāju tiesību aizsardzības centrs.

Kādas prasības ir jāievēro interneta veikaliem vai pasūtot preces pa e-pastu?

Organizējot distances līgumu slēgšanu interneta veikalā vai izmantojot elektronisko pastu, pārdevējam ir pienākums nodrošināt šādu obligāti sniedzamu pirmslīguma informāciju un līguma noteikumus:

 • pārdevējs - juridiskajām personām pārdevēja nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, faktiskā adrese, ja atšķiras no juridiskās, fiziskās personas vārds, uzvārds, adrese;
 • saziņas līdzeklis - tālrunis, elektroniskā pasta adrese vai cits individuālās saziņas līdzeklis saziņai saistībā ar distances līgumu;
 • prece - informācija par preces galvenajām īpašībām;
 • cena - informācija par preces galīgo cenu (iekļaujot nodokļus);
 • līguma izpildes un apmaksas kārtība - piegādes noteikumi, veidi, maksa;
 • apmaksas līdzekļi, kārtība;
 • atteikuma tiesības - atteikuma tiesību izmantošana termiņš un kārtība, atteikuma veidlapa (paraugus skatīt https://ptac.gov.lv/sites/default/files/docs/ATT_veidlapa_preces.pdf);
 • atgādinājums par patērētāja likumīgajām tiesībām;
 • informācija par ārpustiesas strīdu risināšanas iespējām;
 • citi līguma noteikumi, kuriem konkrētajā gadījumā ir saistošs raksturs.

Noslēdzot distances līgumu, proti, pieņemot patērētāja veiktu distances pasūtījumu, iepriekš minētā informācija uzskatāma par distances līguma noteikumiem. Šo informāciju pārdevējam ir pienākums izsniegt patērētājam ne vēlāk kā preces piegādes brīdī uz pastāvīgā informācijas nesēja, piemēram, izdrukātā veidā, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi vai citu individuālās saziņas līdzekli, piemēram, nosūtot līguma noteikumus saturošu datni uz Facebook Messenger, Whatsapp vai tml.

Kādas prasības ir jāievēro, pasūtot preces pa tālruni (zvanot)?

Ja distances līguma noslēgšanai tiek izmantots tālrunis (ierobežots saziņas līdzeklis),  piedāvājuma izteikšanas un pasūtījuma veikšanas laikā pārdevējam ir pienākums patērētājam sniegt vismaz šādu informāciju:

 • pārdevēja nosaukums, vārds, uzvārds;
 • prece - informācija par preces galvenajām īpašībām;
 • cena - informācija par preces galīgo cenu (iekļaujot nodokļus);
 • piegāde – piegādes veids, termiņi, kārtība;
 • apmaksa - apmaksas kārtība;
 • atteikuma tiesības – patērētāja tiesības izmantot atteikuma tiesības 14 dienu laikā no preces piegādes dienas.

Pēc distances līguma noslēgšanas, izmantojot tālruņa saziņu, ne vēlāk kā līdz preces piegādes brīdim, pārdevējam ir jāsniedz uz pastāvīgā informācijas nesēja visa informācija par distances līguma noteikumiem (tādā apmērā un veidā, kā tas ir interneta veikala pirkuma gadījumā, skatīt augstāk).