Atbilstoši Noteikumiem Nr.332 Latvijā atļauts realizēt šādas iekšdedzes dzinējos izmantojamas biodegvielas un fosilās degvielas maisījumus ar biodegvielas saturu augstā koncentrācijā:

 • biodīzeļdegvielu – taukskābju metilesteri (FAME);
 • dīzeļdegvielu ar paaugstinātu taukskābju metilesteru (FAME) saturu (B20 vai B30);
 • tīru rapša sēklu eļļu un citas no eļļas augiem iegūtas tīras nerafinētas vai rafinētas augu eļļas, kas kā degviela ir piemērotas izmantošanai noteiktu veidu iekš­dedzes dzinējos;
 • svinu nesaturošu benzīnu, kurš satur dehidratētu (ar spirta saturu vismaz 99,5 tilpumprocenti) bioetanolu, ja absolūtā spirta saturs ir 70–85 tilpumprocenti no kopējā šīs degvielas daudzuma;
 • biogāzi – gāzdegvielu, kas iegūta no biomasas un (vai) bioloģiski noārdāmās atkritumu frakcijas un attīrīta līdz kvalitātei, kas ir līdzvērtīga dabas­gāzes kvalitātei;
 • parafinizētu dīzeļdegvielu, kas iegūta no biomasas.

Latvijā realizētajam benzīnam un dīzeļdegvielai jābūt pievienotam noteiktam biodegvielas apjomam:

 • 95. markas benzīnam ir jābūt pievienotam bioetanolam ne mazāk kā 9,5 tilpumprocentu apjomā no kopējā maisījuma tilpuma.
 • 98.martam benzīnam ir jābūt pievienotam bioetanolam ne vairāk kā 5
 • Dīzeļdegvielai ir jābūt pievienotai biodīzeļdegvielai ne mazāk kā 6,5 tilpumprocentu apjomā no kopējā maisījuma tilpuma.

Prasības par biodegvielas piejaukumu neattiecas uz:

 • benzīnu, kuru izmanto sacīkšu sporta automašīnu iekšdedzes dzinējos ar dzirksteles aizdedzi, ja sacīkšu sporta automašīna noteiktā kārībā ir reģistrēta Ceļu satiksmes drošības direkcijā un transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā ir atzīme “sporta”;
 • dīzeļdegvielu, kuru izmanto jūras transporta flotes kuģu dzinējos;
 • dīzeļdegvielu, kuru izmanto aviācijas transporta dzinējos;
 • arktiskos un bargos ziemas apstākļos izmantojamu 0., 1., 2., 3. un 4. klases dīzeļdegvielu atbilstoši standartam LVS EN 590+A1:2017 "Automobiļu degvielas. Dīzeļdegviela. Prasības un testēšanas metodes", kura tiek realizēta:
  • mazumtirdzniecībā, ja degvielas mazumtirgotājs realizē no degvielas vairumtirgotāja saņemto degvielu vai realizē laikposmā no 1. novembra līdz 1. aprīlim paša importēto vai no Eiropas Savienības (ES) dalībvalsts ievesto degvielu;
  • vairumtirdzniecībā, ja laikposmā no 1. novembra līdz 1. aprīlim to realizē komersanti, kuriem ir speciāla atļauja (licence) degvielas vairumtirdzniecībai vai speciāla atļauja (licence) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai, vai speciāla atļauja (licence) reģistrēta saņēmēja darbībai (izņemot realizāciju atliktā akcīzes nodokļa maksāšanas režīmā).

Latvijā ir atļauts pievienot degvielai tikai tādu biodegvielu, kura atbilst Noteikumos Nr. 545 noteiktajām ilgtspējas kritērijiem, kuras atbilstība ir apliecināta: