Eiropas Parlamenta un Padomes 2018.gada 11.decembra direktīvas (ES) 2018/2001 par no atjaunojamajiem energoresursiem iegūtas enerģijas izmantošanas veicināšanu 29.panta 1.punkts noteic, ka no biodegvielām, bioloģiskajiem šķidrajiem kurināmajiem un biomasas kurināmajiem/degvielām iegūto enerģiju ņem vērā zemāk minētajos nolūkos tikai tādā gadījumā, ja tie atbilst šajā pantā noteiktajiem noteiktajiem ilgtspējas un siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījuma kritērijiem:

  • dalībvalstu atjaunīgās enerģijas īpatsvara sasniegšana (atjaunīgās enerģijas īpatsvara aprēķins);
  • degvielas piegādātājiem noteiktā atjaunīgās enerģijas pienākuma izpilde;
  • tiesības saņemt finanšu atbalstu par biodegvielu, bioloģisko šķidro kurināmo un biomasas kurināmo/degvielu patēriņu.

Tāpat Komisijas 2018.gada 19.decembra īstenošanas regulas (ES) 2018/2066 par siltumnīcefekta gāzu emisiju monitoringu un ziņošanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK un ar ko groza Komisijas Regulu (ES) Nr. 601/2012 38.pantā ir noteikts, ka biomasas emisijas faktors ir “0” tikai, ja izmantotais kurināmais atbilst direktīvā (ES) 2018/2001 noteiktajie ilgtspējas un siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījumu kritērijiem.

Direktīvā (ES) 2018/2001  noteiktie ilgtspējas un siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījumu kritēriji, kā arī kārtībā un nosacījumi kā pamatot un apliecināt atbilstību minētajiem kritērijiem ir izteikti Ministru kabineta 2022.gada 2.novembra noteikumos Nr. 686 “Noteikumi par ilgtspējas un siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījuma kritērijiem, no biomasas kurināmā ražotās elektroenerģijas kritērijiem un kārtību, kādā pamatojama, apliecināma un uzraugāma atbilstība minētajiem kritērijiem”.

Noteikumu 33.punktā ir noteikts, ka atbilstība ilgtspējas un siltumnīcefekta gāzu emisiju kritērijiem ir apliecināma un pamatojama:

  1. Eiropas Komisijas apstiprinātās brīvprātīgās shēmas ietvaros
  2. Eiropas Komisijas apstiprinātās Eiropas Savienības izveidotās nacionālās shēmas ietvaros
  3. Komersanta izstrādātās shēmas ietvaros

Brīvprātīgās shēmas un nacionālās shēmas darbības nosacījumus noteic direktīvas (ES) 2018/2001 30.pants, kā arī Komisijas 2022.gada 14.jūnija īstenošanas regula (ES) 2022/996 par ilgtspējas kritēriju, siltumnīcefekta gāzu emisiju aiztaupījuma kritēriju un zema netiešas zemes izmantojuma maiņas riska kritēriju verifikācijas noteikumiem.

Komersanta shēmas darbības nosacījumus un procedūras jānoteic dalībvalstij, ievērojot direktīvas (ES) 2018/2001 30.panta 3.punktu.

Ekonomikas ministrija sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Zemkopības ministriju, kā arī ar iestāžu un nozares iesaisti ir izstrādājusi konceptu “Komersanta shēmas darbības nosacījumi un shēmas ietvaros izpildāmās procedūras atbilstības kritērijiem apliecināšanai” noteikumos Nr. 686 grozījumu izstrādei.

Noteikumu Nr. 686 grozījumi – Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 2. novembra noteikumos Nr. 686 “Noteikumi par ilgtspējas un siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījuma kritērijiem, no biomasas kurināmā ražotās elektroenerģijas kritērijiem un kārtību, kādā pamatojama, apliecināma un uzraugāma atbilstība minētajiem kritērijiem”” tiks virzīti tiesību aktu portālā (22-TA-3608).