attels

Viena no Ekonomikas ministrijas funkcijām ir izstrādāt darba tirgus vidēja un ilgtermiņa prognozes. Lai attīstītu esošo darba tirgus prognozēšanas sistēmu un uzlabotu prognožu kvalitāti, Ekonomikas ministrija laikā no 2010. līdz 2013.gadam īstenoja Eiropas Sociālā fonda  līdzfinansētu projektu „Darba tirgus pieprasījuma vidēja termiņa un ilgtermiņa prognozēšanas sistēmas attīstība” (Nr.1DP//1.3.1.7.0/10/IPIA/NVA/001).

Projekta mērķis – attīstīt efektīvu darba tirgus pieprasījuma prognozēšanas sistēmu un pilnveidot prognozēšanas metodoloģiju.

Projekta galvenie īstenošanas virzieni – darba tirgus vidēja un ilgtermiņa prognozēšanas instrumentārija pilnveide, kā arī aptaujas un pētījumi darba tirgus jomā.

Projekta tiešā mērķa grupa – valsts pārvaldes institūcijas, īpaši izglītības, nodarbinātības un sociālās iekļaušanas politikas veidotāji un īstenotāji. Plašākā nozīmē mērķa grupa ietver sociālos partnerus, esošos un potenciālos darba ņēmējus, kā arī visu sabiedrību.

Projekta īstenošanas laiks bija no 03.08.2010. līdz 31.12.2013., un tā kopējais finansējums bija LVL 236 451,17 (EUR 336 439,73).

Projekts izstrādāts Eiropas Sociālā fonda 1.Darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 1.3.prioritātes „Nodarbinātības veicināšana un veselība darbā” apakšaktivitātē 1.3.1.7. „Darba tirgus pieprasījuma īstermiņa un ilgtermiņa prognozēšanas un uzraudzības sistēmas attīstība”.

Projekta aktivitātes un rezultāti

Projekta ietvaros īstenotas piecas aktivitātes:

  1. Aptaujas darba tirgus jomā
  2. Darba tirgus vidēja un ilgtermiņa prognozēšanas instrumentārija pilnveide
  3. Pētījumi darba tirgus jomā
  4. Projekta administrēšana
  5. Projekta informācijas un publicitātes pasākumi

Projekta kontaktpersonas

Normunds Ozols
Ekonomikas ministrijas
Tautsaimniecības struktūrpolitikas departamenta
Ekonomiskās attīstības un darba tirgus prognozēšanas
nodaļas vadītājs
Tālr.: +371 67013068, fakss: 67280882
E-pasts: Normunds.Ozols@em.gov.lv

Agnese Rožkalne
Ekonomikas ministrijas
Tautsaimniecības struktūrpolitikas departamenta
Ekonomiskās politikas koordinācijas nodaļas
vecākā referente
Tālr.: +371 67013117, fakss: 67280882
E-pasts: Agnese.Rozkalne@em.gov.lv

Projekta vadītāja
Elīna Konstantinova
SIA „BaltLine Globe”
Tālr.: +371 67212148
E-pasts: elina.konstantinova@baltlineglobe.lv