Aktivitātes mērķis – pilnveidot Ekonomikas ministrijas Latvijas darba tirgus vidēja un ilgtermiņa prognozēšanas un politikas analīzes ekonomiski matemātisko modeli, kas ļautu precīzāk paredzēt neatbilstību veidošanos darba tirgū un veikt kvalitatīvāku darba tirgus politikas ietekmes analīzi.

 

Aktivitātes ietvaros, piesaistot atbilstošo jomu ekspertus, pilnveidota prognozēšanas metodoloģija un prognozēšanas instrumentārijs, kā arī izstrādāta modeļa tehniskā dokumentācija (metodika).

 

Darba veicējs - Rīgas Tehniskā universitāte.

Iepirkuma līgums Nr. EM 2010/82/ESF par Darba tirgus vidēja un ilgtermiņa prognozēšanas instrumentārija pilnveidi noslēgts 30.03.2011. Kopējā līguma summa - LVL 74971,39 (bez PVN). Līguma izpildes termiņš - 20.12.2013.

Latvijas darba tirgus vidēja un ilgtermiņa prognozēšanas un politikas analīzes modeļa tehniskā dokumentācija.

Pielikums B. Detalizēts modeļa apraksts Powersim Studio programmēšanas valodas formā.