2019. gada 4.decembrī Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas projekta RestartBSR ietvaros notika pirmā nacionālā darbnīca Rīgā, pulcējot projekta dalībniekus, valsts un nevalstisko organizāciju pārstāvjus.

Darbnīcas ietvaros dalībnieki iepazinās ar RestartBSR mērķi un sagaidāmajiem rezultātiem. Pieredzes apmaiņas stāstos darbnīcā bija iespēja dzirdēt Dānijas, Polijas un Ungārijas pārstāvjus un viņu pieredzi finansiālās grūtībās nonākušu uzņēmēju atbalstīšanā. Papildus tam Ungārijas pārstāvis sniedza ieskatu nākotnes plānos, kas saistīti ar pievienošanos Agrīnās brīdināšanas (Early Warning Europe) programmai.

 

Agrīnās brīdināšanas programma paredz uzņēmumu atbalsta modeli, kas sastāv no konsultāciju punkta, kurā finansiālās grūtībās nonācis uzņēmums var saņemt konsultāciju par piemērotāko mentoru, kas palīdzēs uzņēmumam restrukturizēties, un/vai juristu, kas ar juridiska rakstura padomiem varētu palīdzēt uzņēmumam maksātnespējas procesā ātrāk izbeigt uzņēmuma darbību. Pēc tam uzņēmējam tiek nodrošināta visa veida palīdzība jauna biznesa uzsākšanā. Paredzēts, ka konsultācijas, mentorigs un jurista pakalpojumi ir nodrošināmi uz brīvprātības pamata.

 

Tāpat darbnīcas laikā dalībnieki diskutēja par Latvijas iespējām atbalstīt finansiālās grūtībās nonākušus uzņēmumus un agrīnās brīdināšanas mehānismiem, kas palīdzētu uzņēmumiem savlaicīgi apzināt un novērst iespējamās finansiālās grūtības.

 

2019. gada 16. jūlijā ir stājusies spēkā Eiropas Savienības direktīva, nosakot, ka līdz 2021.gada 17.jūlijam dalībvalstīm ir jāizveido viens vai vairāki skaidri un pārredzami agrīnas brīdināšanas rīki finansiālās grūtībās nonākušiem uzņēmumiem. Ar šo rīku palīdzību būs iespējams savlaicīgi atklāt apstākļus iespējamiem maksātnespējas draudiem, un signalizētu uzņēmējam par nepieciešamību nekavējoties rīkoties. Restart BSR projekts paredz veidot šādu agrīnās brīdināšanas rīku un atbalsta mehānismus finansiālās grūtībās nonākušiem uzņēmumiem.

 

2019. gada sākumā Ekonomikas ministrija ir uzsākusi Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas projektu “RestartBSR” (“Restart SMEs in the Baltic Sea Region”). Projekta ietvaros ir apvienojušies 6 partneri no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Polijas un Dānijas ar mērķi veidot institucionālo kapacitāti inovāciju jomas pārstāvjiem, lai atbalstītu uzņēmumus, kas nonākuši finansiālās grūtībās. Kapacitātes veidošanas aktivitātes nodrošinās, ka samazināsies maksātnespējas procesu skaits šādos uzņēmumos, sekmēs Baltijas jūras reģiona veiktspēju netehnoloģiskajās inovācijās un palielinās to uzņēmumu skaitu, kas spēs atjaunot uzņēmējdarbību, kas savukārt rezultēsies kopējā reģiona izaugsmē, kā arī darba vietu saglabāšanā un to skaita palielināšanā.

 

Šobrīd notiek projekta koncepcijas izstrāde un atbalsta rīku izpēte, šim nolūkam ar dizaina domāšanas metodēm organizējot koncepcijas izstrādes seminārus. Laikā no 2019.gada 3.līdz 4.decembrim šāda veida seminārs tika organizēts Rīgā, īpašu vērību pievēršot jautājumiem, kas saistīti ar mentoru piesaisti, atlasi un apmācību.

 

 

Papildu informācija par RestartBSR projektu publicēta projekta mājaslapā www.restart-bsr.eu, kā arī projekta sociālās saziņas Facebook kontā https://www.facebook.com/restartBSR/ .

attattatt

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

prese@em.gov.lv