Doing Business

Doing Business 2020

(periods 2018.gada 2.maijs līdz 2019.gada 1.jūnijam)

Pasaules Bankas Doing Business reitings kvantitatīvi mēra un salīdzina 190 pasaules valstu regulējošos nosacījumus un procedūras. Ziņojumā liela uzmanība pievērta problēmām, ar kurām saskaras mazie un vidējie uzņēmumi visās 190 valstīs. Ziņojumā ir aplūkota valsts datu analīze attiecībā uz desmit uzņēmējdarbības regulēšanas jomām, tostarp uzņēmējdarbības uzsākšanu, būvniecības atļaujām, elektroenerģijas  pieslēgumi, nekustamā īpašuma reģistrācija, kredītu  reģistrs, investoru (mazākuma) tiesību aizsardzību, nodokļu nomaksu, pārrobežu tirdzniecību, līgumsaistību izpilde un maksātnespējas novēršanu.

Doing Business reitings kalpo ne tikai kā pasaules valstu salīdzinošs vērtējums noteiktās uzņēmējdarbības jomās, bet arī tiek izmantots globālu norišu atspoguļošanai pasaules tirgos. Starptautiskie indeksi ļauj gan esošajiem, gan topošajiem uzņēmējiem saprast, kādas ir uzņēmējdarbības perspektīvas attiecīgajā valstī un līdz ar to atspoguļo valsts konkurētspēju globālajā līmenī, kā arī parāda jomas, kurās nepieciešama valsts iesaistīšanās birokrātisko un citu uzņēmējdarbības šķēršļu mazināšanai.

Latvijā Doing Business reitings tiek izmantots kā reformu novērtēšanas rīks, kas ļauj iezīmēt prasības, kurās administratīvais slogs ir pārāk liels, proti, ļauj salīdzināt administratīvo procedūru skaitu un ilgumu to izpildei un saistītās izmaksas, kā arī novērtēt uzņēmējdarbības vidi kopumā. Taču metodoloģijas izmaiņu dēļ reitinga rezultāti nav salīdzināmi vairāk kā divu gadu griezumā.

Doing Business 2020 pārskata periods 2018.gada 2.maijs līdz 2019.gada 1.jūnijs.

Saskaņā ar Pasaules Bankas publicēto biznesam labvēlīgāko pasaules valstu reitingu Doing Business 2020, Latvija šogad, tāpat kā pērn, ieņem 19.vietu 190 valstu konkurencē, aiz sevis atstājot 171 ekonomiku.

Latvijas rādītāji Doing Business 2020 reitingos salīdzinājumā ar Baltijas valstīm

attēls

Latvija šobrīd ierindojas 6.vietā starp 28 Eiropas Savienības dalībvalstīm, atpaliekot no Dānijas, Lielbritānijas, Zviedrijas, Lietuvas un Igaunijas.

Šā gada novērtējumā Latvijai izdevies būtiski uzlabot vērtējumu pozīcijā “Investoru (mazākuma) tiesību aizsardzība”, kur no 51.vietas pērn esam pakāpušies uz 45.vietu šogad, kā arī pozīcijā “Līgumsaistību izpilde”, kur no 20.vietas pērn Latvija šogad ir pakāpusies uz augsto 15.vietu.

attēls

Latvijai punktu skaits salīdzinot ar pagājušo gadu ir pieaudzis gandrīz visās pozīcijās.

Šajā periodā papildus iekļautas divas jaunas pozīcijas “Darbinieku nodarbināšana”, kas vērtē darba tiesiskā regulējuma fleksibilitāti un “Līgumu slēgšana ar valdību”, kas vērtē procedūras un laiku publiskajos iepirkumos, taču minētās pozīcijas netiek iekļautas uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides procentpunktu vērtējumā un valstu ranžējumā.   

Plašāka informācija par Eiropas Savienības Doing Business 2020 rādītājiem pieejama šeit.

Ekonomikas ministrijas izvirzītās prioritātes apliecina, ka šādā virzienā ir jāturpina strādāt, kā instrumentu turpinot izmantot Uzņēmējdarbības vides pilnveidošanas pasākumu plānu un tajā ietvertos uzdevumus. 2019.gada 22.maijā Ministru kabinetā ir apstiprināts Uzņēmējdarbības vides pilnveidošanas pasākumu plāns 2019.-2022.gadam, kura mērķis ir radīt uzņēmējiem pievilcīgu uzņēmējdarbības vidi: pieejamus un saprotamus pakalpojumus, mazāku administratīvo slogu. Šajā periodā īpaša uzmanība ir pievērsta inovācijas veicināšanai, cilvēkkapitālam un investoru tiesību aizsardzībai, kas ir būtiskas attīstītas uzņēmējdarbības vides sastāvdaļas. Līdz ar to Latvijas reformu process turpināsies. Iestādes ir paudušas apņēmību turpināt īstenot uzņēmējdarbības videi draudzīgu politiku, veicot pasākumus administratīvo šķēršļu mazināšanai un pakalpojumu pieejamības stiprināšanai.

Respondentu viedokļa apzināšana, pēc kuras tiks sagatavots nākamā gada Doing Business reitings, sāksies 2020.gada februārī. Tās ietvaros tiks vērtētas reformas, kas norisinājušās un stājušās spēkā no 2019.gada 2.maija līdz 2020.gada 1.maijam.

Detalizētāk ar Latvijas uzņēmējdarbības vides novērtējuma rezultātiem šā gada Doing Business reitingā var iepazīties Pasaules bankas tīmekļa vietnē.

 

Ekonomikas ministrijas
Uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta
Vecākā eksperte
Ilze Vanka – Krilovsku
Ilze.Vanka-Krilovska@em.gov.lv
Tālr.67013064