attēls

Eiropas Savienības (ES) līmenī tūrisma politikai ir panākts politiskais atbalsts. Lisabonas līgumā tūrisms ir atzīts par „trešā līmeņa” kompetences politiku – vienu no jomām, kurā ES ir kompetenta īstenot aktivitātes, lai atbalstītu, koordinētu vai papildinātu dalībvalstu aktivitātes.

Eiropas tūrisma nozares politiskās pamatnostādnes

Lai veicinātu saskaņotu pieeju ar tūrismu saistītām iniciatīvām un noteiktu jaunas darbības pamatnostādnes, Eiropas Komisija (EK) 2010.gada 30.jūnijā nāca klajā ar paziņojumu "Eiropa, tūristu apmeklētākā vieta pasaulē - jaunas Eiropas tūrisma nozares politiskās pamatnostādnes" Tas identificē četrus prioritāros virzienus vienotas Eiropas tūrisma politikas attīstībai, kā arī definē vairākas Eiropas līmeņa un daudznacionālas darbības:

1. Veicināt tūrisma nozares konkurētspēju Eiropā.

2. Veicināt ilgtspējīga, atbildīga un uz kvalitāti vērsta tūrisma attīstību.

3. Stiprināt Eiropas tēlu un redzamību kā ilgtspējīgu un kvalitatīvu tūrisma galamērķu kopumu.

4. Maksimāli uzlabot citu ES politikas virzienu un finanšu instrumentu potenciāla izmantošanu tūrisma attīstībā.

 

attēls

Eiropas Komisijā (EK) galvenos tūrisma jautājumus risina Uzņēmējdarbības un rūpniecības ģenerāldirektorāta  I direktorāta Tūrisma vienība.

EK Tūrisma vienības mērķis ir turpināt attīstīt dialogu un sadarbību ar tūrisma nozares pārstāvjiem un veicināt izpratnes palielināšanos par tūrisma nozīmi Eiropā. Galvenie darbības virzieni ir šādi:

  1. veicināt Eiropas tūrisma konkurētspēju un ilgtspēju;
  2. uzlabot tūrisma sektoru regulējošo vidi;
  3. celt izpratni par tūrisma nozīmīgumu;
  4. atbalstīt Eiropas tūrisma galamērķu popularizēšanu.

Vairāk informācijas: http://ec.europa.eu/index_lv.htm

Atsevišķi ar tūrismu saistīti jautājumi atrodas arī citu ģenerāldirektorātu kompetencē. Ar tūrisma jautājumiem strādā arī Eiropas Parlamenta Transporta un tūrisma komiteja, kā arī padomdevējas institūcijas:

  1. Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja;
  2. Reģionu komiteja;
  3. Tūrisma konsultatīvā komiteja.

 

Tūrisma konsultatīvā komiteja

Komitejā ietilpst pārstāvji no dalībvalstīm un Eiropas Ekonomiskās zonas valstu pārstāvjiem. Komitejas izveides galvenais mērķis ir nodrošināt regulāru informācijas apmaiņu un efektīvāku sadarbību ES institūciju ietvaros – ar Eiropas Parlamentu, Ministru Padomi, Ekonomikas un sociālo lietu komiteju, Reģionu komiteju un citām institūcijām.

Komiteja izskata jautājumus, kas saistīti ar EK likumdošanu un politikām, Tūrisma vienības aktivitātēm, prezidentūru un dalībvalstu iniciatīvām un sadarbības koordināciju tūrisma sektorā Eiropā un pasaulē.

Eiropas Ceļojumu komisija

attēls

Eiropas ceļojumu komisija (ECK) ir 1948. gadā dibināta starptautiska bezpeļņas organizācija, kas izveidota Eiropas tūrisma popularizēšanai. 2014 gadā komisijā ir 33 dalībvalstis, kuras pārstāv Eiropas nacionālās tūrisma organizācijas. Latviju komisijā pārstāv Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra.

Dalība šajā organizācijā nodrošina plašāku Latvijas tūrisma produktu popularizēšanu tuvākos un tālākos mērķa tirgos, kā arī paver iespējas piedalīties tūrisma mārketinga politikas veidošanā Eiropas mērogā.

ECK darbības pamatvirzieni ir šādi:

  1. sabiedriskās attiecības;
  2. tūrisma pakalpojumu piedāvājuma un aprites veicināšana;
  3. atpazīstamības sekmēšana ar mērķi kopīgiem spēkiem nodrošināt tūrisma izaugsmi Eiropas valstīs.

 

Vairāk informācijas: http://www.etc-corporate.org/