Eiropas Komisijas Rīcības plāns uzņēmējdarbības jomā 2020.gadam. Uzņēmējdarbības gara atdzīvināšana Eiropā sniedz informāciju par īstenotajām uzņēmējdarbības aktivitātēm Eiropā, norādot, ka, lai Eiropā atsāktos izaugsme un nodarbinātības līmenis būtu augstāks, nepieciešams sniegt atbalstu MVU un īpaši jaunizveidotiem uzņēmumiem. Ziņojums ir kā papildinājums 2011.gada aprīlī publicētajam „ Vidēja termiņa pārskatam par Mazās uzņēmējdarbības akta Eiropai īstenošanas gaitu” un 2012.gada oktobrī pieņemtajam ziņojumam par „Rūpniecības politiku”, kura rīcības plānā ietverts jauns redzējums un virkne darbību, kas jāveic Eiropas Savienības un dalībvalstu līmenī, lai atbalstītu uzņēmējdarbību Eiropā.

Eiropas Komisijas Rīcības plāna uzņēmējdarbības jomā 2020.gadam uzdevums ir veicināt uzņēmējdarbības un inovāciju kultūru, kas palīdzētu stimulēt ekonomiku un radīt patiesu „Eiropas uzņēmējdarbības garu”, kurš spētu mobilizēt sabiedrību kopumā, lai varētu sasniegt visiem nozīmīgos mērķus.

Tūlītējās rīcības jomas ir skaidri noteiktas:

  1. izglītība un apmācība uzņēmējdarbības jomā, lai veicinātu izaugsmi un uzņēmumu dibināšanu;
  2. uzņēmējiem labvēlīgu pamatnoteikumu nostiprināšana, likvidējot pašreizējos strukturālos šķēršļus un atbalstot uzņēmumus kritiskos uzņēmējdarbības attīstības cikla posmos, neaizmirstot par finansējuma nozīmi šajā procesā;
  3. uzņēmējdarbības kultūras pastiprināšana Eiropā un jaunas uzņēmēju paaudzes veidošana.

 

Vairāk informācijas

Eiropas Ekonomikas un sociālajā komitejas mājas lapā

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.home

Rīcības plāna uzņēmējdarbības jomā 2020.gadam mājas lapā

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.int-opinions.25759