attēls

Eiropas Komisija ir atklājusi 2022. gada konkursu „Eiropas Uzņēmējdarbības Veicināšanas balva”

Eiropas Komisija katru gadu organizē konkursu ar mērķi apzināt un novērtēt visveiksmīgākos uzņēmējdarbības un uzņēmumu veicinātājus visā Eiropā, īpaši izcelt uzņēmējdarbības labāko politiku un labāko praksi, veidot izpratni par uzņēmējdarbības pievienoto vērtību, kā arī pamudināt un iedvesmot potenciālos uzņēmējus.

Konkursam “Eiropas uzņēmējdarbības veicināšanas balvas” ir divas atlases kārtas. Tikai valsts līmeņa atlases kārtu izturējušie kandidāti varēs pretendēt uz Eiropas balvām. Augsta līmeņa žūrija izvēlēsies uzvarētājus, kurus pasludinās apbalvošanas ceremonijā 2022. gada novembrī.

Valsts līmeņa atlases kārtā tiks atlasīti ne vairāk kā divi konkursa pretendenti un līdz 2022. gada 25. jūlijam Ekonomikas ministrija tos pieteiks konkursa “Eiropas uzņēmējdarbības veicināšanas balva” otrajai atlases kārtai jeb finālam.

Sākusies pieteikumu iesniegšana dalībai valsts līmeņa atlases kārtā, pieteikumu dalībai var iesniegt valsts institūcijas, pašvaldības, reģioni un kopienas, kā arī valsts un privātā sektora partnerības, kas nodibinātas starp valsts iestādēm un uzņēmumiem, izglītības programmām un uzņēmējdarbības organizācijām.

Pieteikumus var iesniegt līdz š.g. 4.jūlijam zemāk norādītajai kontaktpersonai, aizpildot pieteikuma veidlapu.

Konkursa balvu kategorijas, kurās šogad var pieteikties:

  • Uzņēmējdarbības gara veicināšana

Tiek novērtētas valsts, reģionālā vai vietējā līmeņa iniciatīvas, kas veicina uzņēmējdarbības domāšanas veidu, īpaši jauniešu un sieviešu vidū.

  • Ieguldījums uzņēmējdarbības prasmēs 

Valsts, reģionālas vai vietējas iniciatīvas, kas uzlabo uzņēmēju, vadības un darbinieku prasmes.

  • Uzņēmējdarbības vides uzlabošana un atbalsts digitālajai pārejai

Tiek novērtēta valsts, reģionālā vai vietējā līmeņa novatoriskā rīcībpolitika, kas Eiropu padara par vispievilcīgāko vietu uzņēmējdarbības uzsākšanai, veikšanai, izaugsmei un paplašināšanai vienotajā tirgū, kā arī vienkāršo uzņēmumiem paredzētās likumdošanas un administratīvās procedūras un īsteno principu “vispirms domāt par mazajiem uzņēmumiem”, lai tādējādi rūpētos par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem un atbalstītu uzņēmumu digitālo pārkārtošanos, kas tiem dod iespēju izstrādāt, laist tirgū un izmantot jebkāda veida digitālās tehnoloģijas, produktus un pakalpojumus.

  • Atbalsts uzņēmējdarbības internacionalizēšanai

Tiek novērtēta politika, kas valsts, reģionālajā vai vietējā līmenī mudina uzņēmumus — īpaši mazos un vidējos — izmantot Eiropas Savienības un pasaules tirgus sniegtās iespējas.

  • Atbalsts ilgtspējīgai pārejai

Tiek novērtētas valsts, reģionālā vai vietējā līmeņa rīcībpolitikas un iniciatīvas, kas atbalsta ilgtspējīgu pārkārtošanos un tādus vides aspektus kā aprites ekonomika, klimatneitralitāte, tīra enerģija, resursefektivitāte vai bioloģiskā daudzveidība, piemēram, izmantojot ilgtspējīgu prasmju attīstību un partneru piemeklēšanu, kā arī finansējumu.

  • Atbildīga un iekļaujoša uzņēmējdarbība

Tiek novērtēti valsts, reģionālo vai pašvaldības iestāžu vai valsts un privātā sektora sadarbības pasākumi, kas sekmē uzņēmumu sociālo atbildību mazajos un vidējos uzņēmumos. Šajā kategorijā tiks novērtēti arī centieni sekmēt uzņēmējdarbību nelabvēlīgā situācijā esošajās grupās, piemēram, bezdarbnieku - īpaši ilgstošo bezdarbnieku, legālo migrantu, cilvēku ar īpašām vajadzībām un etnisko minoritāšu vidū.

Papildu informācijai par valsts līmeņa konkursu, lūdzam, sazinieties ar ELĪNU PĒTERSONI, Ekonomikas ministrijas Uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta direktores vietnieci, tālrunis: +371 67013003, e- pasta adrese: Elina.Petersone@em.gov.lv.

Konkurss “Eiropas uzņēmējdarbības veicināšanas balvas” no 2006. gada apbalvo izcilas iniciatīvas, kas valsts, pašvaldību un reģionālā līmenī atbalsta uzņēmējdarbību. Kopš konkurss ir uzsācis savu darbību tajā ir piedalījušies vairāk nekā 4000 projekti, kā rezultātā izveidojušies vairāk nekā 10 000 jaunu uzņēmumu. Konkursa mērķis ir apzināt veiksmīgus pasākumus un iniciatīvas, kas veicina uzņēmējdarbību un uzņēmumus, izcelt uzņēmējdarbības labākos pamatprincipus un labākās prakses piemērus un dalīties tajos,  vairot izpratni par uzņēmēju nozīmi Eiropas sabiedrībā, pamudināt un iedvesmot potenciālos uzņēmējus.

2021.gada konkursa “Eiropas uzņēmējdarbības veicināšanas balva” finālam no Latvijas tika izvirzīts Banku augstskolas ar projekts “Entrepreneurship development competition “Bizness24h”.

Plašāka informācija par konkursu pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē , savukārt konkursa jaunumiem var sekot Promoting Enterprise NewsTwitterFacebook un Instagram.