1.2.1.5.i. investīcija “Elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācija”

Kopējais finansējums: 80 000 000 euro

Normatīvais regulējums un palīgmateriāli projektu iesniegumu sagatavošanai

Ministru kabineta 2022. gada 15. novembra noteikumi Nr. 726 “Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1.2. reformu un investīciju virziena “Energoefektivitātes uzlabošana” 1.2.1.5.i. investīcijas “Elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācija” īstenošanas noteikumi”

Slēgtas projektu atlases rezultāti:

Apstiprinātais finansējuma saņēmējs – akciju sabiedrība “Augstsprieguma tīkls” un akciju sabiedrība “Sadales tīkls”

Projekta apraksts:

Investīcijas mērķis ir nodrošināt finansējumu elektroenerģijas pārvades un sadales sistēmu modernizācijas reformas komponentei.

Projekta galvenās darbības ir:

  • viedu un drošu energosistēmu (tostarp viedtīklu un informācijas tehnoloģiju sistēmu un iekārtu) izveides veicināšana;
  • tādu pakalpojumu īstenošana, kuri sekmē mazoglekļa ekonomiku un klimatnoturību (tostarp izpratnes veicināšanas pasākumu īstenošana);
  • atjaunojamo energoresursu izmantošanas, elektromobilitātes un energoefektivitātes veicināšana;
  • projekta “Jāņciems” īstenošana, ieskaitot galvenā dispečervadības un datu centra izbūvi, kā arī galvenā datu centra un rezerves datu centra datu savienojuma un informācijas tehnoloģijas infrastruktūras risinājuma izveidošanu, nodrošinot atjaunojamo energoresursu ražotāju darba režīmu plānošanu un vadību.

Pieejamais atbalsts komersantam:

Atbalsts ir pieejams tikai finansējuma saņēmējiem

Aktualitātes par ieviešanu: Tiek īstenotas atbalstāmās darbības

Kontaktpersona: