No  2020.gada 1.janvāra uzraudzību un kontroli enerģētikas jomā veic 

Būvniecības valsts kontroles birojs

attēls


Latvijas ekonomikas konkurētspēja, energoapgādes drošība un enerģijas ilgtspēja ir atslēgas vārdi enerģētikas politikas īstenošanai.


2013.gada 26.novembrī Ministru kabineta sēdē tika apstiprināta Ekonomikas ministrijas sagatavotā koncepcija "Koncepcija par Eiropas Parlamenta un Padomes 2012.gada 25.oktobra Direktīvas 2012/27/ES par energoefektivitāti, ar ko groza Direktīvas 2009/125/EK un 2010/30/ES, un atceļ Direktīvas 2004/8/EK un 2006/32/EK, prasību pārņemšanu normatīvajos aktos", kas paredz uzlabot energoefektivitāti visos energoapgādes posmos.

Pieņemot Energoefektivitātes direktīvu 2012/27/ES, Eiropas Savienības valstis, arī Latvija, ir nolēmušas veikt dažādus pasākumus, lai uzlabotu gan enerģijas ražošanas un piegādes, gan patērēšanas efektivitāti. Direktīva paredz arī obligātu mērķi – katrai valstij katru gadu ir jānodrošina gala patērētāju energoefektivitātes pasākumi, kas ļautu ietaupīt 1,5% no visas valstī gala patērētājiem piegādātās enerģijas. Koncepcija piedāvā risinājumu šo saistību izpildei.

EM piedāvātais risinājums paredz, ka valsts no savas puses sniegs ES struktūrfondu atbalstu mājokļu, publisko un ražošanas ēku renovācijai.

Koncepcija paredz, sākot ar 2014.gadu, katru gadu renovēt 3% no to valstij piederošo ēku kopējās platības, kuras izmanto tiešās pārvaldes funkciju veikšanai.

Tāpat Koncepcija atbilstoši Direktīvā noteiktajam paredz valsts energoefektivitātes pienākumu shēmas ieviešanu. Tas nozīmē, ka turpmāk siltuma, gāzes un elektroenerģijas piegādes komersantiem būs pienākums piedalīties energoefektivitātes paaugstināšanā. Vadoties no direktīvas prasībām un ārvalstu pieredzes, enerģijas nozares komersantiem būs jāsadarbojas ar klientiem, sniedzot tiem informatīvu un finansiālu atbalstu visdažādāko energoefektivitātes pasākumu ieviešanā. Vienlaikus komersanti varēs izvēlēties – vai pašiem sadarboties ar patērētājiem vai aizstāt šo pienākumu ar atbilstošu iemaksu valsts izveidotā energoefektivitātes fondā.