attels

Ekonomikas ministrija ir izstrādājusi un 2014.-2020.gada plānošanas periodā īsteno ES struktūrfondu līdzfinansētās atbalsta programmas uzņēmējdarbībā, mājokļu energoefektivitātē, enerģētikā un tūrismā.

 

Informācija par saskaņošanā esošajiem Ministru kabineta tiesību aktu projektiem ir pieejama sadaļā "Normatīvo aktu projekti".

 

Informācija par aktivitātēm, kurās notiek projektu iesniegumu pieņemšana, ir atrodama sadaļā "Aktivitātes, kurās notiek projektu iesniegumu pieņemšana".

 

Informāciju par Ekonomikas ministrijas pārziņā esošajām ES fondu programmām, to mērķiem, finansējumu un termiņiem var atrast sadaļā "Atbalsta pasākumi 2014-2020"

 

Ikmēneša informācija par Ekonomikas ministrijas pārziņā esošo aktivitāšu ietvaros apgūto publisko finansējumu ir pieejama sadaļā "Īstenošanas progress".

 

Ekonomikas ministrijas ziņojumi par tās pāraudzībā esošo Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto aktivitāšu ieviešanu, finanšu līdzekļu apguvi un uzraudzības rādītāju izpildi ir pieejami sadaļā "Publiskojamā informācija saskaņā ar saistošajiem normatīvajiem aktiem".  

 

Informācija par 2014.-2020.gada plānošanas perioda aktivitātēm un projektiem ir pieejama arī tīmekļa vietnē www.esfondi.lv, kā arī Finanšu ministrijas kā ES fondu vadošās iestādes tīmekļa vietnē. Savukārt informācija par projektu atlasēm ir pieejama ES fondu sadarbības iestādes – Centrālās finanšu un līgumu aģentūras tīmekļa vietnē.

 

Informāciju par horizontālo principu “Vienlīdzīgas iespējas” lūdzam skatīt Labklājības ministrijas  tīmekļa vietnē.

 

Informāciju par horizontālo principu “Ilgtspējīga attīstība” 2014.-2020. gada ES finanšu plānošanas periodā lūdzam skatīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas tīmekļa vietnē