Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (www.ptac.gov.lv)

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs uzrauga nepārtikas preču tirdzniecību, izņemot medicīnas preces, zāles, veterinārās zāles, farmaceitiskos produktus, kosmētiskos līdzekļus, veterinārfarmaceitiskos produktus, dzīvnieku kopšanas līdzekļus, sadzīvē lietojamās ķīmiskās vielas un ķīmiskos produktus, kā arī veic bīstamo iekārtu uzraudzību un negodīgas komercprakses un reklāmas uzraudzību, izņemot zāļu un veterināro zāļu jomu. Izskata patērētāju iesniegumus un sūdzības par patērētāju tiesību pārkāpumiem, sniedz bezmaksas konsultācijas patērētāju tiesību aizsardzības normatīvo aktu un tiesību realizēšanas procedūru jautājumos, sniedz bezmaksas konsultācijas preču (apavu, elektropreču un tekstilpreču) kvalitātes jautājumos.
 

Konkurences padome (www.kp.gov.lv)

Konkurences padomes mērķis ir nodrošināt iespēju katram tirgus dalībniekam veikt ekonomisko darbību brīvas un godīgas konkurences apstākļos, kā arī veicināt konkurences attīstību visos tautsaimniecības sektoros sabiedrības interesēs.
 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija  (www.sprk.gov.lv)

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija ir institucionāli un funkcionāli neatkarīgs, pilntiesīgs, autonoms publisko tiesību subjekts, kas realizē sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu enerģētikas, elektronisko sakaru, pasta, dzelzceļa transporta, sadzīves atkritumu apsaimniekošanas un ūdenssaimniecības nozarēs saskaņā ar likumu „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” un attiecīgo regulējamo nozaru speciālajiem normatīvajiem aktiem.
 

Tirgus uzraudzības institūcijas   

Tirgus uzraudzības galvenais mērķis ir aizsargāt patērētājus no riskiem un apdraudējumiem viņu dzīvībai, veselībai un ekonomiskajām interesēm ar efektīvi funkcionējošu tirgus uzraudzības sistēmu un iesaistīto pušu (saimnieciskās darbības veicēji, patērētāji un valsts iestādes) sekmīgu pienākumu izpildi.

Efektīvai tirgus uzraudzībai ir būtiska loma gan patērētāju tiesību aizsardzībā, gan vienlīdzīgas un godīgas konkurences nodrošināšanā, jo tā ietver tirgū ievietoto produktu un pakalpojumu atbilstības uzraudzību un pārbaudi, kā arī nepieciešamības gadījumā nodrošina atbilstošu darbību veikšanu, ja tiek konstatēts, ka produkts vai pakalpojums prasībām neatbilst. Tirgus uzraudzība ir daļa no kopējā normatīvo aktu ieviešanas procesa un ir galvenais instruments preču drošuma uzraudzībai. 

Tirgus uzraudzība tiek organizēta divos galvenajos līmeņos:

 1. Tirgus uzraudzības iestādes nodrošina, ka preces, kas ievietotas tirgū, atbilst Kopienas harmonizētās likumdošanas, kas pārņemta nacionālajos tiesību aktos, prasībām.
 2. Tirgus uzraudzības iestādes nepieciešamības gadījumā rīkojas, lai prasībām neatbilstošas preces tiek uzlabotas un panākta to atbilstība, neatbilstošas preces tiek izņemtas no tirgus un/vai aizliegtas, vai attiecīgos gadījumos iznīcinātas.

Nopietnos gadījumos iespējams arī trešais līmenis, kurā tirgus uzraudzības iestādes var piemērot pārkāpuma nopietnībai piemērotas sankcijas pret pārkāpēju.

Tirgus uzraudzības funkcijas Latvijā veic šādas iestādes:

Noteiktas funkcijas tirgus uzraudzībā nodrošina arī:

Tirgus uzraudzības padome saskaņā ar  Tirgus uzraudzības padomes nolikumu  katru gadu līdz 1.jūnijam apkopo un sniedz ekonomikas ministram informāciju par tirgus uzraudzības iestāžu darba rezultātiem iepriekšējā gadā. Minētā informācija pieejama sadaļā Tirgus uzraudzības ziņojumi un plāni.

 

Tirgus uzraudzības institūciju darbības sfēras

Patērētāju sūdzību izskatīšana  

Patērētāju aizsardzības politika Latvijā tiek izstrādāta un koordinēta Ekonomikas ministrijā. Tai ir galvenā loma normatīvo aktu projektu patērētāju aizsardzības jomā sagatavošanā. Galvenā no institūcijām, kas uzrauga patērētāju tiesību regulējošo normatīvo aktu izpildi, sniedz palīdzību patērētāju konfliktu risināšanā, ir Ekonomikas ministrijas pārraudzībā esošais Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC). PTAC elektroniskā mājas lapa pieejama www.ptac.gov.lv

Institūcijas, kas izskata patērētāju sūdzības:

 • Patērētāju tiesību aizsardzības centrs  

Brīvības iela 55, Rīga, LV - 1010
Tālr. 65452554
Fax: 67388634
e-pasts: ptac@ptac.gov.lv 

 • Pārtikas un veterinārais dienests

Peldu iela 30, Rīga, LV-1050;
Tel.:67095230; Fakss: 67322727;
e-pasts: pvd@pvd.gov.lv 

 • Rīgas Domes Mājokļa un vides departaments  

Brīvības iela 49/53 (9.stāvs – administrācija), Rīga, LV – 1010
Tālr. 67012453
Fakss: 67012471
E-pasts: mvd@riga.lv 

 • Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012,
Tālr.67819671
Uzticības tālrunis - automātiskais atbildētājs: 67819696
Fakss: 67819672
E-pasts: vi@vi.gov.lv 

 • Valsts valodas centrs

K.Valdemāra iela 37, Rīga, LV-1010
Tālr. 67331814
Fakss : 67336038
E-pasts: info@vvc.gov.lv

 • VSIA "Latvijas proves birojs"

Teātra iela 9, Rīga LV-1050
Tālr. 67216485
Fakss: 67814427
E-pasts: prove@prove.lv

 • Finanšu un kapitāla tirgus komisija

Kungu iela 1, Rīga, LV-1050
Tālr.: 6 7774800
Fakss: 6 7225755
E-pasts: fktk@fktk.lv

 • Valsts augu aizsardzības dienests

Lielvārdes iela 36/38, Rīga, LV-1006
Tālr.: 67027098, 67027406
Fakss: +371-67027302
E-pasts: info@vaad.gov.lv

 • Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010
Tālr. 67097200;
Fakss 67097277;
E-pasts: sprk@sprk.gov.lv 

 • Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra

Centrālais birojs: Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010
Tālr. 67027149
Uzticības tālrunis:67027557
Fakss: 67027444
e-pasts: vtua@vtua.gov.lv

Informācija par reģionālajām nodaļām (http://www.vtua.gov.lv/lv/kontakti/)