Ministru kabinets 2020.gada 27. oktobrī pieņēma Ilgtermiņa stratēģiju Covid-19 vīrusa izplatības mērķtiecīgai kontrolei.

Stratēģijas mērķis ir apturēt vīrusa izplatību un samazināt saslimstību, vienlaikus nodrošinot veselības pakalpojumu pieejamību un nepārtrauktību, izglītības procesu klātienē un tādu ekonomisko aktivitāti, kas ir sabalansēta ar noteiktajiem piesardzības pasākumiem.

Stratēģija veicina nozaru un sabiedrības izpratni par gaidāmajiem veselības drošības pasākumiem dažādās vīrusa izplatības riska situācijās, kā arī palīdz valdībai laicīgi plānot vajadzīgos resursus un atbalsta pasākumus.

Stratēģijas pamatā ir četri rīcības scenāriji, kuri tiek ieviesti, pamatojoties uz skaidriem epidemioloģiskiem indikatoriem. Katrā scenārijā definēti potenciālie vūrusa izplatības ierobežošanas pasākumi. Stratēģijā iekļautos pasākumus nav plānots ieviest vienlaicīgi, bet gan pakāpeniski, mērķtiecīgi un vadoties pēc konkrētās epidemioloģiskās situācijas konkrētajās jomās un vietās. Izvēlētie ierobežojošie pasākumi balstās veselības nozares ekspertu izvērtējumā un izvēlēti ar mērķi, lai pārtrauktu vīrusa izplatību, vienlaikus pēc iespējas mazāk negatīvi ietekmējot izglītības procesu un Latvijas ekonomiku.