Enerģētikas likuma 72.3 pants nosaka, ka par drošības rezervju uzturēšanu maksājama valsts nodeva. To maksā komersanti, kas saņēmuši speciālu atļauju (licenci) apstiprinātā akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai, komersanti, kas saņēmuši speciālu atļauju (licenci) reģistrēta saņēmēja darbībai, komersanti, kas saņēmuši speciālu atļauju (licenci) degvielas vairumtirdzniecībai, komersanti, kas saņēmuši speciālu atļauju (licenci) degvielas mazumtirdzniecībai. Citi komersanti maksā Valsts nodevu par naftas produktu apjomu, kuru tie Latvijas Republikā savam patēriņam ieved no Eiropas Savienības dalībvalsts vai trešās valsts. Valsts naftas produktu rezervju apmēru, kā arī valsts nodevas apmēru un tās aprēķināšanas, maksāšanas un administrēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

Enerģētikas likuma 72.4 pants nosaka, ka Ekonomikas ministrija šā likuma 72.1 pantā minēto funkciju izpildei nepieciešamos izdevumus sedz no valsts nodevas ieņēmumiem, kas saņemti par drošības rezervju uzturēšanu. Drošības rezervju uzturēšanas valsts nodevu ieskaita valsts pamatbudžetā. 

Pamatojoties uz 2018.gada 12.decembra vispārīgās vienošanās ietvaros noslēgtajiem līgumiem par  drošības rezervju pakalpojuma sniegšanu valsts (Latvijas Republika) naftas produktu rezervju izveidei, mainīts valsts nodevas likmes apmērs par drošības rezervju uzturēšanu. 
 

Ministru kabineta 2011.gada 14.jūnija noteikumu Nr.450 "Noteikumi par valsts naftas produktu rezervju apmēru, apmēru, kādā maksājama valsts nodeva par drošības rezervju uzturēšanu, kā arī tās aprēķināšanas, maksāšanas un administrēšanas kārtību" (turpmāk - Noteikumi Nr.450) 5.punkts nosaka, ka valsts nodevas likme par drošības rezervju uzturēšanu ir 14,35 euro par katru iepriekšējā kalendāra mēnesī Latvijas Republikas teritorijā brīvā apgrozījumā izlaisto un patērēto I, II un III kategorijas naftas produktu tonnu. 

Komersanti valsts nodevu maksā reizi mēnesī līdz divdesmit piektajam datumam par iepriekšējo kalendāra mēnesi, ņemot vērā šo noteikumu 5.punktā minēto valsts nodevas likmi un aizpildot maksājuma uzdevumu atbilstoši šo noteikumu 8.punktam. Valsts nodevas maksājums ieskaitāms šādos Valsts kases norēķinu kontos: 

 • LV02TREL1060120938100 nodeva par I kategorijas naftas produktiem – benzīns, aviācijas degviela un sašķidrinātā naftas gāze;
 • LV18TREL1060120938200 nodeva par II kategorijas naftas produktiem – petrolejas veida reaktīvo degvielu;
 • LV34TREL1060120938300 nodeva par II kategorijas naftas produktiem  – petroleju un dīzeļdegvielu;
 • LV34TREL1060120938400 nodeva par III kategorijas naftas produktiem– degvieleļļu. 
   

Saskaņā ar Noteikumu Nr.450 13.punktu jaunās valsts nodevas likmes komersanti sāk maksāt 2019. gada februārī par janvārī Latvijas Republikas teritorijā brīvā apgrozījumā izlaisto, realizēto un patērēto I, II un III kategorijas naftas produktu apjomu. Komersants – valsts nodevas maksātājs – aprēķina maksājamās valsts nodevas apmēru, reizinot valsts nodevas likmi ar iepriekšējā mēnesī apgrozījumā izlaisto un patērēto degvielas apjomu tonnās. 

SkaidrojumsKam ir pienākums maksāt valsts nodevu?

 Pamatojoties uz Enerģētikas likuma 72. 3 pantu par šā likuma 72.pantā noteikto drošības rezervju uzturēšanu maksājama valsts nodeva. To maksā komersanti, kas saņēmuši speciālu atļauju (licenci)

 • apstiprinātā akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai
 •  reģistrēta saņēmēja darbībai,
 • naftas produktu vairumtirdzniecībai,
 • naftas produktu mazumtirdzniecībai,
 • reģistrēta saņēmēja darbībai. 
   

Citi komersanti maksā Valsts nodevu par naftas produktu (degvielas) apjomu, kuru tie Latvijas Republikā savam patēriņam ieved no Eiropas Savienības dalībvalsts vai trešās valsts. 

Valsts nodeva nav jāmaksā tiem komersantiem, kuri paši neieved (neimportē) Latvijā naftas produktus un ir saņēmuši tikai licenci naftas produktu mazumtirdzniecībai.