Elektroenerģijas tirgus likuma 29.2 panta redakcija, kas stājas spēkā 2020.gada 1.decembrī, paredz Latvijas izcelsmes apliecinājumu sistēmas pilnveidošanu un integrēšanu vienotajā Eiropas Enerģijas izcelsmes apliecinājumu sistēmā (EECS – European Energy Certificate System) un turpmāk izcelsmes apliecinājumus izsniegs pārvades sistēmas operators.

 

Izcelsmes apliecinājums, kurš izsniegts pirms 2020.gada 1.decembra, ir derīgs līdz brīdim, kas norādīts izcelsmes apliecinājumā.

Izcelsmes apliecinājumus par saražotās un sistēmas operatora tīklā nodotās elektroenerģijas daudzumu, kas saražots un nodots sistēmas operatora tīklā pirms 2020.gada 1.decembra, izsniedz Ekonomikas ministrija saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 14.februāra noteikumiem Nr.86 “Elektroenerģijas izcelsmes apliecinājumu saņemšanas kārtība”.