BVKB Enerģētika Jaunumi OIK
" "

Ministru kabinets šā gada 8. marta sēdē apstiprināja grozījumus Ministru kabineta noteikumos, ar kuriem paredzēts pilnveidot valsts atbalsta obligātā iepirkuma (turpmāk – OI) ietvaros uzraudzības un kontroles sistēmu.

Ar šiem MK noteikumiem Ekonomikas ministrija noslēdz pirms vairākiem gadiem uzsākto vērienīgo obligātā iepirkuma uzraudzības sistēmas sakārtošanas procesu, kas ir ietvēris gan kontrolējošās institūcijas kapacitātes būtisku stiprināšanu, gan visaptverošu normatīvā regulējuma pārskatīšanu. Grozījumi veicinās ilgtspējīgas zaļās enerģijas ražošanu un turpmāku atjaunīgās enerģijas ražošanas attīstību, vienlaikus nodrošinot efektīvu atbalsta saņēmēju uzraudzību un elektrostaciju kontroli,” pauž ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs.

Grozījumi izstrādāti pamatojoties uz Elektroenerģijas tirgus likumā ietvertajiem nosacījumiem un nosaka kārtību elektrostaciju vienotā tehnoloģiskā cikla principa piemērošanai un pārkompensācijas novēršanas, kas balstās iekšējās peļņas normas (turpmāk – IRR) aprēķinu veikšanai. Vienlaikus, ar grozījumiem tiek papildināta kārtība nepamatoti vai nelikumīgi saņemta valsts atbalsta atgūšanai.

Vienotā tehnoloģiskā cikla princips

Vienotā tehnoloģiskā cikla princips OI sistēmas ietvaros darbojošās elektrostacijās tiks piemērots, nosakot attiecīgajās elektrostacijās saražotās elektroenerģijas atlikumu, elektrostacijās saražotās siltumenerģijas lietderīgu izmantošanu, kā arī veicot elektrostacijā saražotās elektroenerģijas cenas aprēķinu. Vienotais tehnoloģiskais cikls aptver visas elektrostacijā ietilpstošās iekārtas, ierīces un būves.

Vienotā tehnoloģiskā cikla princips ir būtisks, lai novērstu elektrostaciju mākslīgas sadalīšanas iespējas, kā arī tiks izmantots elektrostaciju kopējo kapitālieguldījumu IRR aprēķinā, tādējādi novēršot nepamatota valsts atbalsta izmaksu. Gadījumā, ja Būvniecības valsts kontroles birojs (turpmāk – BVKB) konstatēs, ka elektrostacijas darbībā netiek ievērots vienotā tehnoloģiskā cikla princips, BVKB apturēs valsts atbalstu līdz 6 mēnešiem.

Elektrostaciju pārkompensācijas novēršana

Elektrostaciju, kas darbojas obligātā iepirkuma ietvaros, pārkompensācijas novēršanas mehānisms tika ieviests 2016. gadā. Lai nodrošinātu vienlīdzīgu pieeju visiem atbalstu saņēmušajiem komersantu projektiem, tika izvērtētas projektu kopējo kapitālieguldījumu iekšējās peļņas normas, izmantojot fiksētas līmeņatzīmes. Eiropas Komisija komersantiem noteica IRR likmi 9% apmērā, kuru pārsniedzot, komersanta nākotnes atbalstam tiek piemērots samazinošs koeficients - cenas diferencēšanas koeficients pārkompensācijas novēršanai, nodrošinot, ka projekta kopējais IRR līmenis atbalsta perioda beigās nepārsniedz 9%.

Arī turpmāk elektrostacijas projekta kopējais IRR līmenis atbalsta perioda beigās nevarēs pārsniegt 9%, bet IRR aprēķinam jāņem vērā elektrostacijas vienotā tehnoloģiskā cikla princips un elektrostaciju faktiskajai situācijai atbilstoši dati.

Paredzēts, ka BVKB sešu mēnešu laikā pēc noteikumu spēkā stāšanās veiks visu elektrostaciju IRR atbilstības un pārkompensācijas izvērtēšanu, tādēļ komersantiem divu mēnešu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās vajadzēs iesniegt BVKB informāciju un dokumentus IRR aprēķina veikšanai. Vienlaikus, lai nodrošinātu IRR aprēķinu kvalitāti, paredzēts, ka turpmāk IRR pārrēķinu reizi gadā veiks BVKB.

Valsts atbalsta vai valsts atbalsta izmaksas apturēšanas kārtība

Ar valsts atbalstu saprot maksu par obligātā iepirkuma ietvaros saražotās elektroenerģijas iepirkumu, kas pārsniedz elektroenerģijas tirgus cenu.

BVKB, kas veic komersantu uzraudzību un kontroli OI ietvaros, pieņem lēmumu par valsta atbalsta vai valsts atbalsta izmaksas pārtraukšanu, līdz brīdim, kamēr konstatētais pārkāpums nebūs novērsts.

MK noteikumu grozījumos paredzētas specifiskas situācijas, kurās valsts atbalsta izmaksas tiks apturētas, tai skaitā, ja komersanta sniegtie dati nebūs atbilstoši  vienotā tehnoloģiskā principa ievērošanai, netiks nodrošināta BVKB pārstāvju iekļūšana elektrostacijā, lai veiktu pārbaudi, komersants nebūs noteiktajā termiņā reģistrējis elektrostaciju izcelsmes apliecinājumu reģistrā, noteiktā termiņā nebūs iesniegta  jaukto enerģijas avotu ražošanas vienības deklarācija izcelsmes apliecinājumu saņemšanai, kā arī gadījumā, ja komersants noteiktajā procesuālā termiņā nebūs iesniedzis BVKB informāciju un dokumentus, kas nepieciešami kopējo kapitālieguldījumu IRR aprēķina veikšanai un tā atbilstības pierādīšanai.

Tāpat grozījumos noteiktas situācijas, kurās valsts atbalsts tiks apturēts, tostarp, ja elektrostacijā nav ievērots vienotā tehnoloģiskā cikla princips, konstatētas nepilnības elektrostacijā uzstādīto mēraparātu un mērlīdzekļu verificēšanas nosacījumu izpildē, kā arī, ja komersanta sniegtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai un šāda minētās informācijas neatbilstība ietekmējusi izmaksājamā atbalsta apmēru.

Valsts atbalsta perioda ierobežojums

Valsts atbalsts elektroenerģijas ražošanai no atjaunojamajiem energoresursiem un koģenerācijā komersantiem tika sniegts jau no 1995. gada. Laika gaitā atbalstu noteicošais regulējums mainījās un pašlaik spēkā esošais regulējums paredz valsts atbalsta periodu 10 gadus no elektrostacijas ekspluatācijas uzsākšanas dienas (hidroelektrostacijām ar uzstādīto elektrisko jaudu līdz 5 MW – 10 gadus no lēmuma piešķirt komersantam tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros pieņemšanas dienas) un pēc tam nākamos 10 gadus – samazinātā apmērā.

Grozījumi paredz kārtību, kādā BVKB pieņem lēmumu par OI tiesību atcelšanu. Gadījumā, ja BVKB konstatē, ka kopējais valsts atbalsta periods, summējot visu veidu valsts atbalstu elektroenerģijas ražošanai, vienai elektrostacijai sasniedz 20 gadus, BVKB pieņem lēmumu atcelt komersantam piešķirtās tiesības pārdot no atjaunojamiem energoresursiem saražoto elektroenerģiju OI ietvaros un pārtraukt valsts atbalsta izmaksu, sākot ar nākamo dienu, kad kopējais valsts atbalsta periods, summējot visu veidu valsts atbalstu elektroenerģijas ražošanai, sasniedz 20 gadus. Tai skaitā tiek ņemts vērā “vēsturiskais atbalsts”, kas sniegts saskaņā ar sākotnējo valsts atbalsta programmu.

Savukārt publiskais tirgotājs pārtrauc elektroenerģijas iepirkšanu OI no dienas, kad BVKB pieņēmis lēmumu par OI tiesību atcelšanu komersantam.

Vienlaikus, komersantiem, kuriem OI tiesības piešķirtas pirms 2020. gada 15. februāra un valsts atbalsts konkrētajā dienā sasniedzis 20 gadus, tiek dots trīs gadu pārejas periods, lai palīdzētu komersantiem pielāgoties plānotajai nosacījumu maiņai.

Atgādinām, ka jaunas tiesības pārdot elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai saņemt garantēto maksu par elektrostacijā uzstādīto jaudu kopš 2012. gada netiek piešķirtas. 

Plašāk par MK apstiprinātajiem grozījumiem:

Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 2. septembra noteikumos Nr. 561 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, uzraudzību un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā"

Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 2. septembra noteikumos Nr. 560 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, kā arī par cenu noteikšanas kārtību un uzraudzību"

Noteikumi stāsies spēkā 2022. gada 1. aprīlī.

 

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

prese@em.gov.lv