Jaunumi

2018. gada 11. septembra sēdē Ministru kabinets apstiprināja izmaiņas Latvijas būvnormatīvā LBN 201-15  “Būvju ugunsdrošība” ar mērķi pilnveidot ugunsdrošības prasības, atvieglojot būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi, kā arī novēršot nesamērīgu vai nepamatotu slogu būvniecības ierosinātājiem.

 

Grozījumi pārskata un precizē būvju un telpu grupu lietošanas veidus, kas projektētājiem atvieglos lietošanas veidu noteikšanu un attiecīgi arī ugunsdrošības prasību piemērošanu.

 

Būvnormatīvā ir precizēts būvju lietošanas veida un telpu definējums bērnu pieskatīšanai paredzētām būvēm un telpām, kurās uzturas lietotāji, kuri nevar evakuēties bez papildus palīdzības (pirmsskolas, sākumskolas un pamatizglītības iestādes, kā arī speciālās skolas bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām). Tāpat ir ieviests jauns telpu un būvju lietošanas veids lauksaimniecības būvēm.

 

Līdz ar grozījumiem tiks atvieglotas ugunsdrošības prasības brīvstāvošām daudzstāvu autostāvvietām, ja tās atbildīs sekojošām prasībām – būs nodrošināta ugunsdzēsības un glābšanas tehnikas brīva piekļuve pa visu būves perimetru; nodrošināta iespēja būves lietotājiem evakuēties vismaz pa divām atsevišķām un dažādās vietās izvietotām evakuācijas izejām; būve būs nodrošināta ar iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada sistēmu un ar automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas manuālajiem ugunsgrēka trauksmes signāldevējiem un trauksmes ierīcēm.

 

Tāpat grozījumos precizētas prasības evakuācijas ceļiem ēkās, kā arī prasības evakuācijas ceļu un izeju izgaismošanai, nosakot to ne mazāku par 30 minūtēm.

 

Cita starpā grozījumos noteiktas stingrākas prasības iekšējās apdares būvizstrādājumu ugunsreakcijas klasei telpām, kurās notiek publiski pasākumi.

 

Izstrādājot grozījumus, Ekonomikas ministrija ņēma vērā līdz šim esošo Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) praksi būvniecības ugunsdrošības uzraudzības jomā, kā arī VUGD Tehniskajās komisijās izskatītos jautājumus par atkāpēm no būvnormatīvu ugunsdrošības prasībām un pieņemtos alternatīvos tehniskos risinājumus atbilstoši Būvniecības likumam. Tāpat tika ņemti vērā būvspeciālistu ieteikumi ugunsdrošības jomā.

 

Grozījumi būvnormatīvā stāsies spēkā 2018. gada 15. septembrī. Noteikts arī pārejas regulējums projektiem, kuru izstrāde ir uzsākta pirms šo grozījumu spēkā stāšanās, ļaujot būvniecības ierosinātājam un būvprojekta izstrādātājam izvēlēties, pēc kura būvnormatīva redakcijas izstrādāt būvniecības ieceres dokumentāciju (tai skaitā būvprojektu), lai tā pārstrādāšana pēc jaunākām ugunsdrošības prasībām neradītu nesamērīgu papildu slogu.

 

Vairāk ar Ministru kabineta apstiprinātajiem grozījumiem Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumos Nr.333 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība"" vari iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē.

 

 

 

 

 

Elita Rubesa-Voravko

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

Tālrunis 67013193

E-pasts prese@em.gov.lv

Web www.em.gov.lv

Twitter @EM_gov_lv

Youtube http://www.youtube.com/ekonomikasministrija

Facebook http://www.facebook.com/atbalstsuznemejiem

Flickr https://www.flickr.com/photos/ekonomikasministrija