--

2022. gada 5. jūlija sēdē Ministru kabinets apstiprināja divas jaunas Atveseļošanas fonda atbalsta programmas uzņēmējiem, kuru ievaros komersantiem būs pieejams atbalsts komersantu digitālās transformācijas veicināšanai, kā arī pētniecības un attīstības projektu īstenošanai jaunu produktu, pakalpojumu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centros.

Mums kā mazai valstij ir jāizmanto visas priekšrocības un jārada  produkti ar lielāku pievienoto vērtību. Valdības šodien apstiprinātās atbalsta programmas paredzētas, lai uzņēmēji kopā ar pētniecības institūcijām varētu īstenot projektus, kas veicina jaunu produktu un tehnoloģiju attīstību, kā arī zināšanu nodošanu ekonomikā.  Tāpat tās būs stimuls uzņēmējiem pārskatīt līdzšinējos darbības procesus un tehnoloģiju izmantošanu, lai veicinātu pāreju uz digitalizāciju, attīstību un apgrozījuma apjoma pieaugumu, kā rezultātā arī pieaugs  produktivitāte,” norāda ekonomikas ministre Ilze Indriksone.

Valdība apstiprināja investīciju atbalsta programmu “Finanšu instrumenti komersantu digitālās transformācijas veicināšanai”, kuras ietvaros komersanti varēs saņemt finanšu instrumentu komersantu digitālās transformācijas, t.i. digitalizācijas, automatizācijas un robotizācijas, veicināšanai.

Atbalsts komersantiem būs pieejams aizdevuma veidā ar iespēju dzēst pamatsummu, izpildot digitālās attīstības ceļa kartes nosacījumus. Aizdevuma minimālais apmērs 100 tūkstoši eiro, maksimālais apmērs – 7 miljoni eiro. Aizdevuma termiņš – līdz 10 gadiem. Komersanta līdzfinansējuma apmērs noteikts vismaz 25% apmērā no attiecināmajām izmaksām.

Kapitāla atlaide aizdevuma pamatsummas dzēšanai būs pieejama līdz 35% apmērā no projekta kopējām izmaksām (ievērojot valsts atbalsta reģionālās intensitātes nosacījumus), bet ne vairāk kā 1 miljons eiro, ja tiek izpildīti ceļa kartes priekšnosacījumi. Kapitāla atlaidi varēs saņemt, ja tiks īstenoti ceļa kartē noteiktie priekšnosacījumi un ne vēlāk kā 6 mēnešus pēc projekta pabeigšanas tiks saņemts pozitīvs EDIC pēcnovērtējums un tas būs iesniegts ALTUM.

Investīcijas ietvaros Rīgā un Pierīgā varēs atbalstu saņemt 30 % (lielajiem komersantiem) vai 40 % (vidējiem komersantiem), vai 50 % (sīkajiem (mikro) vai mazajiem komersantiem) no attiecināmām izmaksām. Savukārt Kurzemes, Zemgales, Vidzemes un Latgales reģionā atbalsta intensitāte būs 40 % (lielajiem komersantiem) vai 50 % (vidējiem komersantiem), vai 60 % (sīkajiem (mikro) vai mazajiem komersantiem) no attiecināmām izmaksām..

Programmas kopējais finansējums - 45 143 000 eiro. Atbalsta programmu ieviesīs Finanšu institūcija ALTUM. Plānots, ka atbalsta programma pieejama ar 2022.gada 3.ceturksni. Programmas ietvaros līdz 2026. gada 30. jūnijam kopumā plānots atbalstīt 133 digitālās transformācijas projektus, piesaistot privāto līdzfinansējumu 37 milj. eiro apmērā.

Lai komersantiem palīdzētu veikt mērķtiecīgas un pārdomātas investīcijas, kuras ir efektīvas un sniedz reālu ieguldījumu digitālajā transformācijā, komersantam būs jāveic digitālā brieduma tests, lai novērtētu esošo digitālo tehnoloģiju situāciju un identificētu jomas, kurās nepieciešams veikt ieguldījumus. Pēc digitālā brieduma testa veikšanas, tiks padziļināti analizēti komersanta biznesa procesi, digitalizācijas pakāpe, automatizācijas un robotizācijas iespējas un  nepieciešamās darbības, lai veiktu digitālo transformāciju. Balstoties uz digitālā brieduma testa un padziļinātās analīzes rezultātiem, tiks izstrādāta digitālās attīstības ceļa karte, kurā tiks iekļautas rekomendētās aktivitātes prioritārā secībā, lai uzņēmums veiktu digitālo transformāciju produktivitātes paaugstināšanai.

Digitālās attīstības ceļa karte saturēs nosacījumus, pēc kuriem pēc projekta realizēšanas varēs izvērtēt, vai digitālā transformācija ir sasniegusi savu rezultātu un varēs sniegt ieguldījumu komersanta produktivitātes un konkurētspējas veicināšanai. Nosacījumu izpilde būs pamats, lai pieņemtu saņemtu pozitīvu atzinumu. Pozitīvs atzinums būs pamats, lai sabiedrība "Altum" piemērotu kapitāla atlaidi, savukārt, negatīvs atzinums - lai kapitāla atlaidi nepiemērotu. 

Digitālā brieduma testu veiks, digitālās attīstības ceļa karti un atzinumu komersantiem izsniegs Eiropas digitālā inovāciju centrā (turpmāk – EDIC). EDIC ir Eiropas Komisijas iniciatīva, kas izriet no programmas “Digitālā Eiropa” un kuras mērķis ir palīdzēt gan publiskā, gan privātā sektora organizācijām ieviest jaunākās digitālās tehnoloģijas, procesus, produktus un pakalpojumus. Paredzēts, ka šādi EDIC darbosies visā Eiropas Savienībā un kopā veidos centru tīklu. EDIC darbosies kā vienas pieturas aģentūra, kas padziļināti izvērtēs komersantus, sniedzot tehnisko ekspertīzi, apmācības, prasmju pilnveidi, lai tiktu īstenota digitālā transformācija. EDIC organizēs digitālā brieduma testus, izstrādās digitālās attīstības ceļa karti, kā arī palīdzēs komersantiem sagatavot projektu pieteikumus, kas ir nepieciešams, lai saņemtu sabiedrības “Altum” aizdevumu vai paralēlo aizdevumu.

Latvija Eiropas Komisijas veiktajai EDIC atlasei ir izvirzījusi divus nacionālos kandidātus: biedrību “Latvijas Informācijas tehnoloģiju klasteris” un biedrību “Latvijas Digitālais akselerators”. Lai arī plānots, ka Latvijā darbosies divi atsevišķi EDIC, katram no tiem ir paredzēta sava specializācija. Taču neatkarīgi no specializācijas, paredzēts, ka abi EDIC būs kā viens kontaktpunkts, kas nodrošinās digitālā brieduma ekspertīzi un digitālās attīstības ceļa kartes izstrādi. Eiropas Komisijas EDIC atlase noslēdzās šā gada februārī, līdz ar to šobrīd plānots, ka EDIC savu darbu pilnvērtīgi varēs sākt šā gada rudenī.

Detalizēti ar Ministru kabineta noteikumu projektu “Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2.2. reformu un investīciju virziena “Uzņēmumu digitālā transformācija un inovācijas” 2.2.1.4.i. investīcijas “Finanšu instrumenti komersantu digitālās transformācijas veicināšanai” īstenošanas noteikumi” var iepazīties Tiesību aktu portālā.

 

Tāpat valdība apstiprināja Atveseļošanās fonda investīcijas programmu “Atbalsta instruments inovāciju klasteru attīstībai kompetences centru ietvaros”, kuras mērķis ir nodrošināt pārejas finansējuma piešķiršanu Kompetences centriem, lai varētu nodrošināt pētniecības un attīstības projektu īstenošanu jaunu produktu, pakalpojumu un tehnoloģiju izstrādei.

Atbalsta programmas kopējais finansējumu ir 25 miljoni eiro, kas nodrošinās pētniecības un attīstības projektu finansējuma nepārtrauktību, mainoties ES fondu plānošanas periodiem, un pēc iespējas ātrāk risinātu COVID-19 radītos ekonomiskos izaicinājumus. Plānots, ka programmas ietvaros līdz 2026. gada 30. jūnijam kopumā tiks atbalstīti vismaz 70 pētniecības projekti, piesaistot privāto līdzfinansējumu 30 milj. eiro apmērā.

Atbalsts uzņēmējiem būs pieejams granta (dāvinājuma) veidā. Kopumā plānots sniegt atbalstu 8 kompetences centriem. Komersantiem un pētniecības organizācijām pieejamā atbalsta intensitāte būs no 25%-80%, kas būs atkarīga no komersantu lieluma. Plānots, ka atbalsts komersantiem būs pieejams š.g. 4. ceturksnī.

Detalizēti ar Ministru kabineta noteikumu projektu “Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1.r. reformu un investīciju virziena “Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A” 5.1.1.r. reformas ”Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija” 5.1.1.2.i. investīcijas “Atbalsta instruments inovāciju klasteru attīstībai” īstenošanas noteikumi kompetences centru ietvaros” var iepazīties Tiesību aktu portālā.

 

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

prese@em.gov.lv

T. 67013193