---

Apstiprinot grozījumus regulējumā par kompleksu un saistītu tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un sniegšanas kārtību, kā arī pakalpojumu sniedzēju un ceļotāju tiesībām un pienākumiem, valdība š.g. 22. novembra sēdē lēma pilnveidot normatīvo regulējumu par kompleksu un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēju, tūrisma aģentu un ceļotāju tiesībām un pienākumiem, nodrošinot skaidrus un proporcionālus noteikumus tūrisma operatora un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēju nodrošinājuma apmēriem, kā arī nodrošinot Patērētāju tiesību aizsardzības centram (turpmāk – PTAC) iespējas gan pieprasīt uzraudzībai nepieciešamo informāciju, gan arī attiecīgi reaģēt, ja konstatētas neatbilstības normatīvo aktu prasībām.

Paredzot stigrākus noteikumus kompleksu un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēju darbībai, kā arī paplašinot PTAC pilnvaras, tiek samazināti riski, ka ceļotāji varētu nesaņemt atpakaļ savu samaksāto naudu.

Izvērtējot esošo situāciju kompleksu un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēju sektorā, kā arī iztirzājot aktuālos jautājumus ar Latvijas Tūrisma aģentu un operatoru asociāciju ALTA (turpmāk – ALTA), tās biedriem un lielākajiem sektora pārstāvjiem, līdz ar grozījumiem regulējumā skaidrāk noteiktas PTAC tiesības un pienākumi, izvērtējot speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu tūrisma aģentam vai tūrisma operatoram, tās apturēšanu vai anulēšanu, kā arī novērsti trūkumi tiesību un pienākumu definīcijās. Ņemot vērā svārstīgo tirgus situāciju, regulējumā paplašinātas arī PTAC iespējas saņemt no uzņēmējiem datus, lai pilnvērtīgi izvērtētu to finansiālo stabilitāti un darbības atbilstību normatīvajiem aktiem.

Lai nodrošinātu, ka nozarē darbojas finansiāli stabili uzņēmumi, lai mazinātu uzņēmumu iespējamos maksātnespējas riskus, un nodrošinātu, ka uzņēmumi izpilda saistības pret ceļotājiem, līdz ar grozījumiem regulējumā noteiktas papildu prasības esošajiem un jaunajiem tūrisma aģentiem, operatoriem un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējiem. Papildus, tūrisma operatora vai saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēja likviditātes problēmu gadījumā, PTAC noteiktas tiesības pieprasīt tūrisma aģentam ne vēlāk kā viena mēneša laikā atmaksāt visus tos ceļotāja vai ceļotāja vārdā samaksātos avansa maksājumus par neveiktiem kompleksiem vai saistītiem tūrisma pakalpojumiem, ko tūrisma aģents nav pārskaitījis tūrisma operatoram vai saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējam.

Tāpat līdz ar grozījumiem precizēts nodrošinājuma apmērs tūrisma operatoriem un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējiem. Lai nodrošinātu, ka nepieciešamības gadījumā nodrošinājuma summa spētu segt visas saistības pret ceļotājiem, minimālais nodrošinājuma apmērs noteikts atbilstoši tirgus cenām. Papildus noteikts jauns minimālais nodrošinājums tiem pakalpojumu sniedzējiem, kas organizē čartera lidojumus, kā arī precīzāk definēta nodrošinājuma būtība, nosakot, ka nodrošinājuma apmērs jebkurā gadījumā ir ne mazāks par ceļotāju vai ceļotāju vārdā veikto avansa maksājumu summu par kompleksiem vai saistītiem tūrisma pakalpojumiem, ko tūrisma operators vai saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējs saņēmis saskaņā ar visiem noslēgtajiem un vēl neizpildītajiem līgumiem.

Vienlaikus jāuzsver, ka, ja PTAC konstatēs, ka tūrisma operatora, kuram ir spēkā esoša speciālā atļauja (licence) un nodrošinājums, vai saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēja, kuram ir spēkā esošs nodrošinājums, minētais nodrošinājums nav pietiekams, lai pilnībā segtu visus ceļotāja maksājumus, ko ceļotājs veicis vai kas veikti ceļotāja vārdā par nenotikušu komplekso tūrisma pakalpojumu vai tā daļu, PTAC noteiktas tiesības atlikušo nodrošinājuma daļu lūgt segt no valsts budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Būtiski piebilst, ka papildus naudas līdzekļu lūgums no valsts budžeta ir kā galējais risinājums, kad ir izsmeltas visas citas iespējas, tai skaitā maksātnespējas procesa ietvaros. Vienlaikus jāatzīmē, ka Ministru kabinets ir tiesīgs noraidīt šo līdzekļu pieprasījumu no valsts budžeta. 

Regulējumā paredzēts pārejas periods līdz 2023. gada 1. jūlijam, lai komersantiem būtu laiks piemērot savu nodrošinājumu atbilstoši grozītajām prasībām (nepieciešamības gadījumā, saņemot jaunu vai papildus apdrošināšanas līgumu vai bankas garantiju), kā arī līdz 2024. gada 1. janvārim, lai iegūtu lielāku finansiālo stabilitāti, atgūstoties pēc COVID-19 pandēmijas sekām. Jaunās prasības par nodrošinājumu apmēru un likviditātes rādītājiem bez pārejas perioda būs attiecināmas uz jauniem komersantiem, kas vēlas reģistrēties datubāzē un saņemt licenci pēc 2023. gada 1. janvāra.

Detalizēti ar grozījumiem Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumos Nr. 380 “Noteikumi par kompleksa un saistīta tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un sniegšanas kārtību un kompleksu un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēju un ceļotāju tiesībām un pienākumiem” var iepazīties Tiesību aktu portālā. Būtiski uzsvērt, ka Patērētāju tiesību aizsardzības centrs tuvākajā laikā plāno organizēt informatīvus pasākumus tūrisma nozares komersantiem, lai detalizētāk skaidrotu jaunās prasības, to piemērošanu un uzraudzības aspektus.

 

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

Tālrunis: 67013196

E-pasts: prese@em.gov.lv