Jaunumi

Ekonomikas ministrija ir noslēgusi deleģēšanas līgumu ar SIA “Serteks” - jaunu akreditētu kompetences pārbaudes iestādi par būvspeciālistu kompetences novērtēšanu un patstāvīgās prakses uzraudzību. SIA “Serteks” Ekonomikas ministrijas uzdevumā veiks ēku, ceļu un tiltu būvspeciālistu, kā arī arhitektu sertificēšanu un uzraudzību. Līgums par deleģēto uzdevumu izpildi ir noslēgts uz 3 gadiem.

 

Pēc deleģēšanas līguma noslēgšanas SIA “Serteks” uzsākusi būvspeciālistu kompetences novērtēšanu un patstāvīgās prakses uzraudzību saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 20.marta noteikumiem Nr.169 “Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi”. Jaunie MK noteikumi paredz būtiskas izmaiņas līdzšinējā uzraudzības procesā, kas kopā ar deleģēšanas līgumu prasībām uzlabos gan būvspeciālistu sertificēšanas pakalpojumu kvalitāti, gan būvniecības kvalitāti kopumā.

 

Veiktās izmaiņas MK noteikumos paredz:

 • īsāku praktiskās pieredzes ilgumu, kas nepieciešams būvspeciālista sertifikāta saņemšanai, tādejādi sniedzot iespēju jaunajiem speciālistiem ātrāk pēc izglītības iegūšanas sākt patstāvīgi strādāt;
 • paaugstinātas prasības sākotnējam kompetences novērtēšanas eksāmenam, iekļaujot tajos vairāk praktiskos uzdevumus, kā arī padziļinātus jautājumus par ugunsdrošību un energoefektivitāti;
 • paaugstinātas prasības būvspeciālistu patstāvīgās prakses uzraudzībai, plānveida pārbaudēm papildus iekļaujot arī padziļinātas pārbaudes;
 • Latvijas Valsts standarta tiešsaistes lasītavas abonementu, kas sniedz piekļuvi aktuālajiem būvniecības nozarei saistošajiem standartiem;
 • informācijas par būvspeciālistu patstāvīgo praksi, kā arī citas ar sertificēšanu saistītas informācijas publicēšanu Būvniecības informācijas sistēmā, līdz ar to pasūtītāji varēs iepazīties ar būvspeciālistu faktisko darba pieredzi.

 

SIA “Serteks” atbilstoši noslēgtajam deleģēšanas līgumam un normatīvo aktu regulējumam būs jānodrošina:

 1. būvspeciālistu kompetences novērtēšana un sertificēšana;
 2. būvspeciālistu patstāvīgās prakses uzraudzība, kas sevī ietver:
 • reizi gadā vispārēju informācijas pārbaudi par visiem SIA “Serteks” sertificētajiem būvspeciālistiem;
 • katru gadu padziļinātu pārbaudi par 20% no SIA “Serteks” sertificēto būvspeciālistu patstāvīgajām praksēm un profesionālo pilnveidi;
 • katru gadu pilnu padziļinātu pārbaudi par 1% no SIA “Serteks” sertificētajiem būvspeciālistiem. Šajās pārbaudēs tiek ietverta sniegto pakalpojumu atbilstība normatīvo aktu prasībām, nejauši izvēlētu būvprojektu būtiskāko raksturlielumu aprēķinu pārbaude, kā arī būvdarbu vadītāju pārbaude būvlaukumā
 • par būvspeciālistiem saņemto sūdzību izskatīšanu un izvērtēšanu, tajā skaitā veicot padziļinātas pārbaudes atbilstoši sūdzības būtībai.

 

Detalizētāk ar Ekonomikas ministrijas noslēgtajiem deleģēšanas līgumiem par būvspeciālistu kompetences novērtēšanu un patstāvīgās prakses uzraudzību var iepazīties ministrijas tīmekļa vietnē.

 

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

prese@em.gov.lv

T.: 67013193