Jaunumi

Ministru kabineta 5. maija sēdē apstiprināti grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 20. marta noteikumos Nr. 169 „Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi”, 2020. gadā pagarinot patstāvīgās prakses uzraudzības gada maksas samaksas termiņu līdz š.g.1. septembrim, lai iespēju robežās mazinātu Covid-19 ierobežošanas pasākumu negatīvo ietekmi uz būvniecības nozari.

 

Ministru kabineta 2018. gada 20. marta noteikumos Nr. 169 „Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi” būvspeciālistiem noteikts pienākums līdz kārtējā gada 1. aprīlim samaksāt patstāvīgās prakses uzraudzības gada maksu. Nereti būvspeciālistiem ir patstāvīgās prakses tiesības vairākās darbības sfērās un patstāvīgās prakses uzraudzības gada maksas apmērs var pārsniegt pat 1000 euro.

 

Covid-19 izplatības ierobežošanas pasākumi būtiski ietekmējuši visas tautsaimniecības nozares, tai skaitā būvniecību, kur daļai būvspeciālistu pēkšņi ir samazinājies ieņēmumu apmērs, radot grūtības MK noteikumos paredzētajā termiņā segt patstāvīgās prakses uzraudzības gada maksu.

 

Ja būvspeciālistu reģistrā tiek konstatēts, ka būvspeciālists nav izpildījis minēto pienākumu, kompetences pārbaudes iestāde pieprasa būvspeciālistam 30 dienu laikā veikt patstāvīgās prakses uzraudzības gada maksas samaksu. Ja būvspeciālists to neizdara, kompetences pārbaudes iestāde var pieņemt lēmumu par arhitekta prakses sertifikāta vai būvprakses sertifikāta darbības sfēras apturēšanu uz laiku. Taču kompetences pārbaudes iestādēm nav tiesību pagarināt Noteikumos noteikto samaksas termiņu, pat ja konstatēti objektīvi apstākļi, kuru dēļ būvspeciālists nevar veikt samaksu Noteikumos noteiktajā termiņā. Būtiski norādīt, ka līdz šā gada aprīļa vidum ~ 40-50% no visiem būvspeciālistiem nebija veikuši pastāvīgās prakses uzraudzības maksu noteiktajā termiņā.

 

Lai novērstu masveidīgu būvspeciālistu sertifikātu apturēšanu, kā rezultātā var rasties būvspeciālistu deficīts atsevišķās darbības sfērās, Ekonomikas ministrija rosināja valdībai lemt par patstāvīgās prakses uzraudzības gada maksas samaksas termiņa pagarināšanu līdz 2020. gada 1. septembrim. Grozījumi MK noteikumos stāsies spēkā pēc to izsludināšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv).

 

Detalizēti ar grozījumiem Ministru kabineta 2018. gada 20. marta noteikumos Nr. 169 „Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi” var iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē.

 

Ekonomikas ministrijas
Sabiedrisko attiecību nodaļa
prese@em.gov.lv