Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir izsludinājusi atklātu projektu atlasi, kur Atveseļošanas fonda (AF) finansējumam aicināti pieteikties viedo specializācijas jomu komersantu un pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizāciju sadarbības tīkli. Dažādu konkurētspējas veicināšanas, produktivitātes un eksportspējas celšanas, kā arī inovāciju ekosistēmas veidošanas pasākumu īstenošanai no AF pieejami 5,25 miljoni eiro.  

Ekonomikas ministrijas izstrādātajā AF programmā var pretendēt sadarbības tīkli, kur iekļauti vismaz 30 dalībnieki, no kuriem vismaz puse no tiem pārstāv viedās specializācijas jomas - zināšanu ietilpīgu bioekonomiku; biomedicīnu, medicīnas tehnoloģijas, farmāciju; fotoniku un viedos materiālus, tehnoloģijas un inženiersistēmas; viedo enerģētiku un mobilitāti; informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, kā arī pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijas.

AF atbalsts varēs tikt izmantots, lai sekmētu komersantu sadarbību ar pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijām, pieredzes apmaiņas un zināšanu pārneses pasākumu organizēšanai, kā arī darbībām, kas saistītas ar jauna vai esoša produkta mērogošanu, piemēram, tirgus datu analīzei, stratēģiju izstrādei, jaunu biznesa kontaktu veidošanai, mārketinga un atpazīstamības aktivitātēm.

Projektu īstenošanai kopumā pieejami 5 248 431 no AF. Maksimālais finansējums, ko var saņemt sadarbības tīkla projektam no AF līdzekļiem– līdz 437 369 eiro, pievienojot privāto līdzfinansējuma daļu vismaz 15 % apmērā.

Projekta iesniegumus CFLA pieņem no š.g. 28. novembra līdz 2024. gada 15. janvārim, savukārt projekta īstenošana jāpabeidz līdz 2029. gada beigām. Projektu atlases dokumentācija publicēta CFLA tīmekļvietnē cfla.gov.lv. Tiešsaistes seminārs par projektu atlases jautājumiem plānots š.g. 5. decembrī.

AF atbalsts projekta īstenošanai paredzēts Ekonomikas ministrijas izstrādātā Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1. reformu un investīciju virziena "Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A" 5.1.1.r. reformas "Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija" 5.1.1.2.i. investīcijas "Atbalsta instruments pētniecībai un internacionalizācijai" trešās kārtas  ietvaros.

Informācija par visām projektu atlasēm pieejama CFLA tīmekļvietnes sadaļā “Projektu atlases”.

 

Informāciju sagatavoja:

Ieva Luste

Centrālās finanšu un līgumu aģentūras sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālr. 26019685, ieva.luste@cfla.gov.lv; www.cfla.gov.lv

 

Par CFLA:

CFLA ir Finanšu ministrijas resora iestāde, kura uzrauga ES fondu un citu finansējuma avotu projektu ieviešanu, veicot sadarbības iestādes funkcijas. Tās ietver projektu iesniegumu atlases organizēšanu, līgumu slēgšanu, projektu ieviešanas uzraudzību, maksājumu veikšanu u.c. - fondu praktiskās ieviešanas nodrošināšanu, ko CFLA veic sadarbībā ar nozaru ministrijām jeb atbildīgajām iestādēm.

Projektu iesniegumu atlasi CFLA uzsāk brīdī, kad ir definēti nosacījumi ES fondu darbības programmā ietverto specifisko atbalsta mērķu ieviešanai, ko atbilstoši ES fondu vadības sistēmai izstrādā nozaru ministrijas. Nosacījumus apstiprina valdība un izdod Ministru kabineta noteikumu formā.

Ir noteikti divi projektu atlašu veidi - atklāta atlase, kuras ietvaros starp projektu iesniedzējiem notiek vienlīdzīga sacensība par projekta iesnieguma apstiprināšanu, un ierobežota atlase, ja iepriekš ir noteikts projektu iesniedzējs vai iesniedzēju loks. Šajā gadījumā apstiprina un finansē visus projektu iesniegumus, kuri atbilst kritērijiem.

Klientu apkalpošanu un klātienes konsultācijas CFLA nodrošina Klientu apkalpošanas centrā Vecrīgā, Meistaru ielā 10, 1. stāvā (t.s. “Kaķu namā” pie Līvu laukuma), kā arī reģionos – CFLA reģionālajās nodaļās Cēsīs, Kuldīgā, Rēzeknē un Jelgavā.