Solvit logo

Covid-19 pandēmija demonstrēja, cik svarīga ir Eiropas Savienības (ES) valstu sadarbība brīvai preču un pakalpojumu plūsmas atjaunošanai un saglabāšanai.

Līdz ar Covid-19 ierobežojumiem, valsts iestādes tika noslogotas ar pandēmijas izraisīto aktuālo jautājumu risināšanu. No 2019. līdz 2021. gadam tas kavēja vairāku ES valsts iestāžu pakalpojumu sniegšanu un ES pilsoņi un uzņēmēji aktīvāk sāka izmantot SOLVIT problēmu risināšanas instrumentu.

SOLVIT palīdzēja rast ātru un praktisku risinājumu problēmām, kuras ir izraisījusi valsts iestāžu darbība ES vienotajā tirgū, pārkāpjot vai nepareizi piemērojot ES tiesību normas. 2020. gadā Latvijas SOLVIT centrs ir saņēmis 48 sūdzības no Latvijas un ārvalstu pilsoņiem par kavējumiem un termiņu neievērošanu citu ES valstu publisko pakalpojumu sniegšanā (Covid-19 pabalsti, bezdarbnieka pabalsti, bērnu pabalsti, gala lēmuma izsniegšanas kavējumi, u.c.), 16 no tām tika pieņemtas, jo atbilst SOLVIT centru lietu risināšanas kritērijiem un tika arī veiksmīgi atrisinātas. Savukārt 2019. gadā Latvijas SOLVIT centrs ir saņēmis 49 sūdzības, kur ES valsts publiskā sektora iestādes neievēroja tiesības, ko privātpersonai vai uzņēmumam garantē ES. Laikā no 2021. gada janvāra līdz jūlijam SOLVIT jau ir saņēmis 15 sūdzības.

Latvijas SOLVIT centrs uzrāda pozitīvus rezultātus ikgadējā Eiropas Komisijas (EK) rezultātu apkopojumā un EK atzinīgi vērtē Latvijas SOLVIT centra sniegumu 2020. gadā. SOLVIT centrs kā vadošais centrs, atrisināja 100% iesniegtu lietu, kur citas valsts iesniedzējs sūdzas par Latvijas valsts iestāžu lēmumiem un šis radītājs paliek nemainīgs no 2017. gada.

Kopumā, laika periodā no 2019. gada janvāra līdz 2021. gada jūlijam, SOLVIT centros visvairāk sūdzības tika saņemtas saistībā ar sociālajām garantijām – 42% no visām lietām, 22% sastāda sūdzības saistībā ar personu brīvu pārvietošanos un uzturēšanās atļaujām, kā arī 6% ziņoja par problēmām ar transportlīdzekļu reģistrāciju vai vadītāju apliecību atzīšanu ES. Savukārt uzņēmēji SOLVIT centros vēršas, sastopoties ar ierobežojumiem brīvai preču un pakalpojumu apritei, kā arī saistībā ar sarežģījumiem PVN atmaksas jautājumā. Šīs jomas bija kritiskas īpaši Covid-19 pandēmijas uzliesmojuma periodā.

Kā vienu no SOLVIT darbības veiksmes stāstiem 2020. gadā var minēt brīvas preču plūsmas šķēršļu novēršanu ES. Pieci Beļģijas un četri Nīderlandes uzņēmumi, kuri nodarbojās ar lietotu lauksaimniecības transportlīdzekļu eksportu, saskārās ar sarežģījumiem tirdzniecībai Francijā. Transportlīdzekļiem nebija ES tipa apstiprinājuma, kas būtu atzīts visās ES valstīs, taču visiem tiem bija jāpiemēro savas valsts vienotais tipa apstiprinājums. Francijas iestādes uztvēra tos kā jaunus transportlīdzekļus, kas nozīmē, ka tiem bija jāatbilst tām pašām vides un emisiju prasībām kā jauniem transportlīdzekļiem. Tajā pašā laikā vecāki un vides prasībām mazāk atbilstoši transportlīdzekļi, kuri jau tika reģistrēti Francijā, netika mērķēti vai pakāpeniski izņemti no apgrozības.

SOLVIT paskaidroja Francijas iestādēm, ka viņu nacionālais regulējums par lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu apstiprināšanu ir šķērslis preču brīvai apritei. Francijas iestādes piekrita SOLVIT vērtējumam un nolēma grozīt tiesību aktu, lai atļautu Francijā reģistrēt lietotus lauksaimniecības transportlīdzekļus no citām ES valstīm.

 

SOLVIT centrs risina problēmas, kuras radušās saistībā ar profesionālās kvalifikācijas atzīšanu, preču savstarpējo atzīšanu, brīvību veikt uzņēmējdarbību, kā arī citām sūdzībām, ja tās ir saistītas ar kādas valsts iestādes rīcību, ja nav ievērotas iedzīvotāja vai uzņēmuma ES tiesības un pārkāpums noticis citā ES dalībvalstī.

Latvijas SOLVIT centrs aicina uzņēmējus būt tikpat aktīviem kā privātpersonām un izmantot SOLVIT centra sniegtās iespējas

COVID-19 pandēmija ir izaicinājums katram uzņēmējam un gadījumā, ja ES tiesības tiek pārkāptas, SOLVIT varēs palīdzēt nojaukt barjeras brīvai preču, pakalpojumu, cilvēku un kapitāla plūsmai.

Latvijas SOLVIT koordinācijas centrs ir Eiropas Komisijas izveidots alternatīvs strīdu risināšanas tīkls iedzīvotāju un uzņēmēju sūdzību izskatīšanā, kas tiem radušās citu ES dalībvalstu iestādēm neievērojot ES tiesībās noteikto. Ja SOLVIT centrā iesniegtā lieta netiek atrisināta 10 nedēļu laikā, Eiropas Komisija var uzsākt pārkāpuma procedūru pret konkrēto dalībvalsti saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 258.pantu.

Lai uzzinātu, kādas ES tiesību normas ir pārkāptas, neformālu juridisku padomu varat saņemt portālā Tavs Eiropas padomdevējs

Lai iesniegtu sūdzību Latvijas SOLVIT centrā, aizpildiet tiešsaistes iesnieguma formu vai rakstiet uz e-pastu: solvit@em.gov.lv.

Vairāk informācijas: SOLVIT centra mājas lapā.

 

 

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

prese@em.gov.lv